Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 2015Yadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2015 PÀ®A 4(1J), 22,23 JA.JA.Cgï.r DPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 379  L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 16/12/15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 J.JA PÉÌ oÁuÉUÉ DUÀ«Ä¹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ¯ÁjUÀ¼ÀÄ,  MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ºÁUÀÆ 4 d£À DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ DUÀ«Ä¹ zÀÆgÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/12/15 gÀAzÀÄ 5.10 PÉÌ ¦gÁå¢ü UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀ®-ZÉ¥ÉmÁè PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À°è ¥ÁqÀ¥À°è UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀUÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ «±Àé£ÁxÀgÉrØ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è 15000/- gÀÆ ºÀt PÉÆlÄÖ 1)lªÀgÀ¸ï ¯Áj £ÀA PÉJ-29-9535 2)¯Áj £ÀA JA. ºÉZï 40-7588 ºÁUÀÆ mÁæöåPÀÖgï EAf £ÀA PÉ.J 33 n.J 5129, ºÁUÀÆ mÁæöå° £ÀA PÉ.J 33 n.J 5996  £ÉzÀÝgÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA©zÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ®§ÄVðUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ »rzÀÄ «ZÁj¹ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ M¦à¹zÀÝ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2015 PÀ®A, 143,147,148, 323,324, 504,506 ¸ÀA. 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 16-12-2015 gÀAzÀÄ 1 ¦.JA. PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ: 21 G: ºÉÆmÉî PÉ®¸À eÁw: ®A¨Át ¸Á: gÉêÀÅ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ:16-12-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ Q±À£ï vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÁAw¨Á¬Ä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ¨Á¬Ä J®gÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ 1) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 2) UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 3) C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ GªÀÄ®Ä gÁoÉÆÃqÀ 4) ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÁ®Ä gÁoÉÆÃqÀ 5) ¥ÉÆêÀÄÄ vÀAzÉ ªÁ®Ä gÁoÉÆÃqÀ 6) ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢|| UÉãÀÄ ZÀªÁít J®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅ PÉøÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ Q±À£ï FvÀ£ÀÄ CªÀjUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ  «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ CtÚ£ÁzÀ Q±À£ï FvÀ¤UÉ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ CªÀ£À JqÀUÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ DUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ vÀA¢ ¸ÀÄ«ÄvÁæ EªÀ½UÉ ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C¯É EzÀÝ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÁAw¨Á¬Ä dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ CªÀgÀÄ EªÀvÀÄÛ G¼À¢j E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CtÚ Q±À£ï ºÁUÀÆ ¸ÀÄ«ÄvÁæ E§âgÀ£ÀÄß  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ LzÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ªÉÄ°AzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!