Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2015Yadgir District Reported Crimes

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2015 PÀ®A: 498(J) 307 ¸ÀA. 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 15/12/2015 gÀAzÀÄ 1-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï Dgï ¹ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ JªÀiïJ¯ï¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ  ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ ¢|| ªÀÄgÉtÚUËqÀ ªÀiÁ° ©gÉzÁgÀ ¸Á: C¯ÁݼÀ EªÀ¼À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É gÁAiÀÄZÀÆgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀ EzÀÄÝ, £À£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 19 ªÀµÀðUÀ¼ÁVvÀÛªÉ. £À£ÀUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½gÀÄvÁÛ¼É £À£Àß UÀAqÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½AzÉAiÉÄà wjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÌPÀ¼ÉÆA¢UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ D¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄ EzÉÝ£ÀÄ. UÀAqÀ wjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¤dUÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄZÀzÀæ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ° ©gÉzÁgÀ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®Qëöä UÀAqÀ ¤dUÀÄt ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÀ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¤dUÀÄt EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ DUÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤£ÀUÉ PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 14/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtUËqÀ E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀi°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ PÁ®Ä ªÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EgÀĪÁUÀ UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¤dUÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥ÀàUËqÀ, £ÉUÉtÂAiÀiÁzÀ ®Qëöä CªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÀ¥ÀtÚ ªÀÄƪÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ qÀ©â ºÁUÀÆ PÀrØ ¥ÀlÖt vÀAzÀªÀgÉ ¤£ÀUÉ EAzÀÄ ©qÀĪÀ¢®è ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛªÉ. CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 293/2015 PÀ®A 448, 323, 354, 376, 511, L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 13/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¨sÀâ¼Éà EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ KPÁKQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß eÉÆvÉUÉ ªÀÄ®UÀÄ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀ¼À PÉÊ»rzÀÄ dVÎ , PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ,PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr, ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2015 PÀ®A 457, 380 L¦¹ DPïÖ :- ¦üAiÀiÁð¢ gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è  gÁwæ jÃrAUï PÁè¸ï ºÉüÀ®Ä ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13/12/2015 gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ jÃrAUï PÁè¸ï ªÀÄÄV¹ gÁwæ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉå UÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀgÉrØ ¨sÀÆvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉ¢zÀÄÝ, ºÉÆgÀUÀqÉ ¨ÁV°£À PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁV®Ä PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ªÀÄ£ÉUÉ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ©âtzÀ C®ªÀiÁj ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, C®ªÀiÁjAiÀÄ°è EnÖzÀÝ 1) 2 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£Á, 2) MAzÀÄ 1/2 vÉÆ°AiÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ, 3) 1/2 vÉÆ¯É 02 §AUÁgÀzÀ dĪÀÄQUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 90,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè ¦¯Éè ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 13-12-2015 gÀ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 14-12-2015 gÀ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ 90,000=00 gÀÆ|| ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 322/2015 PÀ®A 79,80 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ :- ದಿನಾಂಕ:13/12/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 23.15 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ವಿರೇಶ ಪಿಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧ ವಿಬಾಗ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯಾದಗಿರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ 7 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಅಸಂಜ್ಞ ಅಪರಾದವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ  ಜೆ.ಎಮ್.ಎಪ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಹಾಪೂರ ರವರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 23.58 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.322/2015 ಕಲಂ. 79,80 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 323/2015 PÀ®A 110 E&f ¹.Dgï.¦¹ :- ದಿನಾಂಕ:14/12/2015 ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಪೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ  ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಶಹಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬರೆದುಕೊಡುವ ವರದಿಸಲ್ಲಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,  ಮಾನ್ಯ ಪಿಐ ಸಾಹೇಬರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:14/12/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಬಂದವಾಗಿ ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಯ್ಯ ಮೂತರ್ಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಚಾ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ, ಏರುದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಚೀರಾಡುತ್ತಾ ತ್ನ ದೇಹ ದಾಡ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಕೈ ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಾಂತತಾ ಬಂಗವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾ ಬೈದಾಡುತ್ತಿರವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ  ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ುನ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಲದ್ದಿ ವಯಾ||34 ಜಾ|| ಲಿಂಗಾಯತ ಉ|| ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ|| ಗಾಂದಿ ಚೌಕ್ ಯಾದಗಿರ ಹಾ/ವ ದೋರನಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶಾಂತತೆಗೆ ಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಯಾವುದಾದರು ಗಂಬೀರವಾದ ಅಪರಾದ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆತನಿಗೆ  12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು .ವರಿದಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.323/2015 ಕಲಂ.110 ಇ&ಜಿ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!