Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2015

Yadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 321/2015 PÀ®A 323,324,355,447,504,506 ಸಂ.34 ಐಪಿಸಿ :- ದುನಾಂಕ:13/12/2015 ರಂದು 1.30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗನಗೌಡ ಅಂದೇಲಿ ಸಾ|| ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಹಾ/ವ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಶಹಾಪುರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 321/2015 ಕಲಂ.323,324,355,447,504,506 ಸಂ.34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 292/2015 PÀ®A 279,304(J),201 ¸ÀA:34 L¦¹ :- AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 291/2015 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÉÊ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/12/2015 gÀAzÀÄ 4-15 ªÀÄÈvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ£À MvÁÛAiÀÄPÉÌ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CvÀVêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÀwÛPÀÄt¬ÄAzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ  mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ¢AzÀ Nr¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À ¤AiÀÄvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄqÀØ½î ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DUÀ ªÀÄÜ£ÀÄ ZÁ®PÀ ¹Ãn¤AzÀ DAiÀÄvÀ¦à PÉ®UÉ ©zÁÝzÀ DvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgÀzÀ zÉÆqÀØ UÁ° vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁzÀÄ ¨ÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀmÁÖUÀ. DUÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀgÀºÁgÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÁQëà £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß J°èAiÉÆà §anÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢üà ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 293/2015 PÀ®A 448, 323, 354, 376, 511, L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 13/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¨sÀâ¼Éà EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ KPÁKQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß eÉÆvÉUÉ ªÀÄ®UÀÄ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀ¼À PÉÊ»rzÀÄ dVÎ , PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ,PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr, ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!