Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 364/2015 PÀ®A 78 (3) Pɦ DPïÖ ¸ÀAUÀqÀ 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ :12-12-2015 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ  §ArUÉÃgÁ NtÂAiÀÄ ¦UÁð¸Á§ zÀUÁð ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§â  ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.167, ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.236 gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj 2) ²æà ©üÃüªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð eÁ: G:PÀÆ° ¸Á: CA¨ÉqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA. PÉ.J.33-f.0075 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃV §ArUÉÃgÁ NtÂAiÀÄ ¦UÁð¸Á§ zÀUÁðºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä UÉ°èj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ 6-30 ¦.JªÀiï PÉÌ zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀÀ «ZÁj¸À¯ÁV  ZÀAzÀæÀPÁAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ:42 ªÀµÀð eÁ: CUÀ¸ÀgÀ G: ¥ÀèA§gÀ PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ¸Á: §ArUÉÃgÁ AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3010=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆ£ï C.Q.1000=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï »ÃUÉ MlÄÖ 4010 gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. D¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 6-30 ¦.JªÀiï.¢AzÀ 7-30 ¦.JªÀiï.zÀªÀgÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è §gÉzÀÄ ¥ÀÆgÉʹzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁaÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÀuÉUÉ §A¢zÀÄÝ F eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄïɠ PÁ£ÀÆ£ÀÄ  PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 364/2015 PÀ®A 78 (3) Pɦ DPïÖ ¸ÀAUÀqÀ 420 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 363/2015 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 12/12/2015 gÀAzÀÄ 03:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ®QëöäÃzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd eÉÆüÁzÀqÀV ªÀAiÀiÁ|| 42 ªÀµÀð, eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ, G|| ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á|| agÀAfë £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/12/2015 gÀAzÀÄ 01:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CA©PÁ E§âgÀÆ PÀÆr ¦.qÀ§Æèöå.r PÁ¯ÉÆäAiÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁvÁ£ÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JªÀiï.J¸ï.J ¸ÀÆ¥ÀgÀ §eÁgÀ ªÀÄÄAzÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 03:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ±Á¹Ûçà ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 33 eÉ 1517 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆqÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆvÁÛUÀ°®è £Á£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ £À£ÀߣÀÄß £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CA©PÁ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ªÀÄ»¥Á® gÉrØ E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 33 eÉ 1517 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 5:00 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 363/2015 PÀ®A 279, 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 362/2015 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ :- ¢£ÁAPÀ: 12/12/2015 gÀAzÀÄ 01:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ  ¦gÁå¢zÀgÀgÁzÀ ZÉ£Àß«ÃgÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ WÀ£À¹zÀÝAiÀÄå ¦ÃoÁ¢ü¥Àw ¸ÉÆ¦à ªÀÄoÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ|| 27 ªÀµÀð, eÁ|| dAUÀªÀÄ ¸Á|| qÀ§gÁ ªÉƺÀ®è AiÀiÁzÀVj CªÀgÀ ºÉýPÉ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/11/2015 gÀAzÀÄ gÁ¸ÀtÂV UÁæªÀÄPÉÌ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¨sÀPÀÛgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ  £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¨sÀPÀÛ£ÁzÀ CA§gÉõÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ|| 20 ªÀµÀð, G|| ¥ÁågÁ ªÉÄrPÀ¯ï ªÉÊzÀå  ¸Á|| gÁA¥ÀÆgÀ vÁ|| eÉêÀVð f|| PÀ®§ÄgÀV EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ £À£Àß eÉÆvÉ gÁ¸ÀtÂV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ AiÀiÁzÀVjUÉ ªÀÄoÀzÀ°è G½zÀÄPÉÆAqɪÀÅ. ¢£ÁAPÀ 27/11/2015 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 05:00 J.JªÀiï PÉÌ CA§gÉõÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄ eÉêÀVðAiÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄoÀ¢AzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢®è. J°è PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVzÁÝ£É UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è. CªÀgÀ UÁæªÀĪÁzÀ gÁA¥ÀÆgÀPÉÌ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr CªÀ£À vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÁ¬Ä £ÁUÀªÀÄä gÀªÀjUÉ PÉüÀ¯ÁV CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ CA§gÉõÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. PÁgÀt CA§gÉõÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 27/11/2015 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. DvÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt DvÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 12/12/2015 gÀAzÀÄ 01:30 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 362/2015 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:-12-12-2015 gÀAzÀÄ 5.45 ¦JªÀiï PÉÌ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è UÁæªÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁj UÉÊgÁt eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl zÁ½ ªÀiÁr 7 d£À DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß J®ègÀ ºÀwÛgÀ CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÀ ºÀt 7650/- ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, DgÉƦvÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ DzÉò¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ zÀvÀÛ¥Àà JJ¸ï.L ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.158/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2015 PÀ®A: 341, 354(©), 504, 506 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 12-12-2015 gÀAzÀÄ 11 J.JAPÉÌ oÁuÉUÉ ²æêÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÁ UÀAqÀ gÀAUÀgÁªÀ ¸Á: ªÀiÁ®UÀwÛ EªÀgÀÄ MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 07-12-2015 gÀAzÀÄ 7 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¸À®ÄªÁV ¥Á®PÁ£ÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ MªÉÄäÃ¯É ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà aAZÀ£À½î EvÀ£ÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ MªÉÄäÃ¯É PÉÊ »rzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ EµÀÖPÉÌ G½¢¢ E¯ÁèAzÉæ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!