Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 358/2015 PÀ®A 506 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:09-12-2015 gÀAzÀÄ 10-45 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£Àå  J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¹éPÀj¹ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ CfzÁgÀzÀ ²æà CfÃd CºÀäzï ±ÀºÀß vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ C§ÄÝ¯ï ºÉÊ. ¸Á: ¥Áèmï £ÀA 56 ªÀĺÁUÁ« ¯ÉÃOmï ¸ÀAvÀæ¸ïªÁr PÀ®§ÄgÀV gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁV £ËPÀj ªÀiÁqÀĪÀ eÁQÃgÀ CºÀäzï vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sï CºÀäzï ¸Á: AiÀiÁzÀVj EªÀ£À ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA 9611331123 UÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA 9640729791 ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ:15/08/2015 jAzÀ 01/09/2015gÀ ªÀgÀUÉ  ¸ÀvÀvÀªÁV 60 J¸À,JA.J¸ï.UÀ¼ÀÄ §A¢gÀÄvÀÛªÉ.
   ¸ÀzÀj J¸ï.JA.J¸ï.£À°è £Á£ÀÄ £ÀPÀì¯ï ªÁ¢AiÀiÁVzÀÄÝ 5 ®PÀë gÀÆ. PÉÆqÀ®Ä £À£Àß ¸ÀºÁAiÀÄPÀ¤UÉ PÉýzÁÝ£É. E®è¢zÀÝgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV w½¹zÁÝ£É. ºÁUÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ£À£ÀÄß ¸ÀºÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV w½¹zÁÝ£É. ¥ÉưøïjUÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹ £ÉÆqÀÄ JAzÀÄ JZÀÑjPÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. £À£ÀߣÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀÄqÀĪÀÅzÁV ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆA¢zÉÝ£É. PÁgÀt £À£Àß ¸ÀºÁAiÀÄPÀ¤UÉ ¨ÉzÀjPÉÌ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƽî CAvÁ EzÀÝ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀgÁzsÀªÀÅ C¸ÀAeÉÕÃAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £Áå®AiÀÄ®zÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:10/12/2015 gÀAzÀÄ 10-00 J.JªÀiï.PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA358/2015 PÀ®A 506  L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉUÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 288/2015 PÀ®A 143,147,323,324,354,504,506 ¸ÀA 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 10/12/2015 gÀAzÀÄ 11-00 J.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤£Éß DgÉÆævÀgÀ vÀªÀÄä eÉÆÃvÉUÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ AiÀiÁzÀVj ¥Éưøï oÁuÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆægÀvÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ÃgÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÀ¼Éà ªÉʵÀäöå¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 287/2015 PÀ®A :143,147,323,324,325, 307,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 10/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ zÀªÀiÁåð FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÀÄj PÀ¼ÀîvÀ£À PÉù£À°è ¤ÃªÀÅ ¥ÉÆ°¸ÀjUÉ £ÀªÀÄUÉ »r¢PÉÆnÖ ºÉÊgÁtÄ ªÀiÁr¢ÝÃj EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀzÉà ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ EAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £É®PÉÌ PÉqÀÄ«, PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÁUÀ ¨Ájà M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÁUÀ ¨ÁjÃUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀuÉ G©âzÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀqÉAiÀĪÀjUÉ PÀÆqÀ ¨Ájà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 289/2015 PÀ®A143,147,148,323,324,325,354,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¯ÉÃ, §¸À« gÀAr CAvÁ CªÁåZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Éß UÀAqÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ AiÀiÁgÀ eÉÆvÉ E¢ÝÃ, ¨ÉÆøÀrà ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr, PÀÄ¥Àà¸ÀªÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄ, £É®PÉÌ PÉqÀÄ« ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÀÄÝ, C®èzÉà PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ §®UÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr,  PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ, ¨É¤ßUÉ, UÉeÉÓUÉ MzÀÄÝ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 290/2015 PÀ®A 323.354.504.506 ¸ÀA: 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹ ºÉýj ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè E§âgÀÆ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÁÝgÉ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ  DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÁåªÀV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢üÃUÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎr £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸ÁgÀA±À«zÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 175/2015 PÀ®A 143,147,148,323,324,354,447,504,506 R/W 149 L¦¹ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 10-12-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä £ÉVtÂAiÀiÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀA. ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà  ªÀÄvÀÄÛ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ PÀÆr £ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄäVAvÀ  ªÀÄÄAZÉ ¸ÀzÀj ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÀ DgÉƦvÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ Cw PÀæªÀiÁt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ ºÉýPÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2015 PÀ®A 323,324,354,447,504,506, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 10-12-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¨ÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀA. ZÉ£ÀߥÀà E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆVzÉݪÀÅ ¸ÀzÀj ºÉÆ®PÉÌ £ÁªÀÅ ºÉÆUÀĪÀzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ  ºÉÆVzÀ DgÉƦvÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ Cw PÀæªÀiÁt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2015 PÀ®A: 143,147,148,323,324,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149   L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 10-12-2015 gÀAzÀÄ 03-00 ¦ JAPÉÌ oÁuÉUÉ f.f.JZï ¢AzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuɬÄAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ¤µÁ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ FUÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ZÁªÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄĸÁÛ¥Á vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ RÄgÉù EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀݼÀÄ. FUÀ JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÀ £À£ÀߪÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ¤µÁ¨ÉUÀA EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄĸÁÛ¥Á EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. DUÀ CªÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä PÉýPÉÆArzÀÄÝ DUÀ CªÀ£ÀÄ £ÉÆÃqÉÆÃt ¸ÀªÀÄAiÀÄ §AzÁUÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ £ÀªÀÄUÉ J£ÀÄ«µÀAiÀÄ ºÉüÀzÉà £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-12-2015 gÀAzÀÄ 12 ¦.JAPÉÌ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ SÁeÁ¸Á§ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DUÀ ZÁªÀÄ£À¼Á UÁæªÀÄzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ 1) ªÀÄĸÀÛ¥Á vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ RÄgÉò 2) RÄwÛeÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ZÀAzÁªÀ° RÄgÉò 3) gÀ¦ÃPÀ¸Á§ vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ RÄgÉò 4) ªÉÄʧĸÁ§ vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ 5) jAiÀiÁd vÀAzÉ AiÀiÁ¹£À¸Á§ 6) ZÀAzÁªÀ° vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ RÄgÉò EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄÆäjUÉ ZÁªÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ KªÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ SÁeÁ¸Á§ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ zÉêÀgÀ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ DUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ AiÀiÁPÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §nÖj CAvÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ CAzÁUÀ DUÀ J®ègÀÆ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÀÄfð ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ ¸ÉÆÃPÀÄÌ §A¢zÉ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢¯Áè £ÀªÀÄUÉ ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÁUÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¤£ÁågÀÄ CAvÀ CAzÀÄ MªÉÄäÃ¯É J®ÆègÀ vÉPÉÌPÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ £À£ÀUÉ ªÀÄĸÁÛ¥Á vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ RÄgÉò EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ gÀ¦ÃPÀ¸Á§ vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ RÄgÉò EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ªÀÄUÀ¼À «µÀAiÀÄ CAvÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀgÉà ªÀÄUÀ£Éà fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ CfêÀÄ¥Á±Áå, C¯ÁÛ¥Á±Áå ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÀgÀtAiÀÄå UÀÄvÉÛzÁgÀ, ºÀĸÉãÀ¨sÁµÁ RÄgÉò EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ.  PÁgÀt F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2015 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:10/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÁ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀÄt¸ÀV-£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ PÁªÀÄ£ÀlVAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À zÀÄUÁðzÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®zÀªÀ£ÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀªÀ£À JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÁ CAzÀgÉ PÁªÀÄ£ÀlV PÀqɬÄAzÁ MAzÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!