Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2015Yadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2015 PÀ®A. 75 Pɦ DåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 30/11/2015 gÀAzÀÄ ºÉZï.¹ 57 gÀªÀgÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀÄvÁÛ PÀAp vÁAqÁ ªÀÄÆ®PÀ ©gÀ£ÀPÀ¯ï vÁAqÁ PÁæ¹£À°è ºÉÆÃzÁUÀ 1) »gÉÆà ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33-Dgï.2447 ªÀÄvÀÄÛ 2) MAzÀÄ »gÉÆà ¥Áæ±À£ï JPÀì ¥ÉÆæà ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀAPÉJ-33-J¸ï.4164 EzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ ¤AwzÀÄÝ PÀAqÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛVgÀÄ«¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤°è¹gÀ§ºÀzÀÄ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ 10 JJAPÉÌ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÀPÁV ¤°è¹zÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 300/2015 PÀ®A: 279.337 ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JA.«.AiÀiÁPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ  30/11/2015 ರಂದು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 14.45 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತೆ ಶಹಾಪೂರದಿಂದ ವಾಹನ ಅಪಘಾತವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್.ಸಿ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ   ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ   ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ  ಗಾಯಳು   ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪುರಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಸಾ|| ಕಾಡಮಗೇರ (ಬಿ)  ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ   ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 16.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  300/2015  ಕಲಂ  279.337. ಐ.ಪಿಸಿ  ಸಂ  187  ಐ.ಎಮ್ ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
PÉÆÃqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2015 PÀ®A 279,338, 429, 304(J) L¦¹ :- ¢:30.11.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà C¹Ì ªÀAiÀÄ:25, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ:PÀÄgÀ§gÀ, ¸Á:ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀ (PÉ) vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ±ÁAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CAiÀÄåªÀÄä gÀªÀgÀ£ÀÄß FUÀ 5-6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ £ÀAzÀ¥Àà£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §vÀÛ £Án ªÀiÁrgÁ² ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ ºÀÄ®Äè ºÁPÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ CªÀgÀ JvÀÄÛ §ArAiÀÄ°èAiÀÄ°è PÀªÀ½ ºÀÄ®è£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ £À£Àß C½AiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà ±ÁAvÀ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄÆägÁzÀ ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀªÀ½ ºÀÄ®è£ÀÄß ºÁQ £ÀAvÀgÀ JvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ §ArAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀiï ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ M¦à¹ §gÀ®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ PÀÆr £ÀªÀÄÆägÀ ºÀwÛgÀzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà EAzÀgÀV gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀPÉÌÃgÁ¢AzÀ ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤£Éß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß £Á£É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, £À£Àß C½AiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ£ÀÄ §ArAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. EzÉà ªÉüÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÀPÉÌÃgÁ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É £À£Àß JwÛ£À §AqÉUÉ rQÌ ºÉÆqɬĹ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ £À£Àß §AqÉAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÉà ªÉüÉUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É gÁAiÀÄUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ »gÉCtÚ zÉøÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® »AzÀÄUÀqÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á:gÁAiÀÄUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÀÄ £ÀªÀÄÆäIÄ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà EAzÀgÀV gÀªÀgÀÆ PÀÆqÁ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ, J®ègÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ £ÉÆÃq®V ¥ÀgÀªÀÄtÚ zÉøÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäIÄ ¸ÀAvÉÆõÁ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀÄÄqÀ¨ÉÆüÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄÄRPÉÌ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C®èzÉà Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ¥ÀæeÁջãÀ ¹ÜÃwAiÀÄ°è EzÀÄÝ, £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ¤ÃvÀÄ ºÁQzÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀqÉ»¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ ¸Éà÷èAqÀgï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-05 ºÉZï.qÀ§Æèöå-5471 EzÀÄÝ, F WÀl£ÉAiÀÄ°è £À£Àß §®¨sÁUÀzÀ JwÛUÀÆ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ JwÛ£À JzÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀgÀªÀÄtß zÉøÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ£À vÀAzÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ, ¸Àà®à ºÉÆwÛ£À®èAiÉÄà ¸ÀAvÉƵÀ£À vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ vÁ¬Ä ©üêÀiÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ gÁAiÀÄUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV PÀPÉÌÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀPÉÌÃgÁ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ¥ÀæxÀªÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ªÀiÁrü ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV °AUÀ¸ÀÆj£À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, F WÀl£ÉAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÁªÁgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ¯Éà ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ, ¤£Éß gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ F ¢ªÀ¸À »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁr vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J -05 ºÉZï. qÀ§Æèöå-5741 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀÄÄqÀ¨ÉÆüÀ ¸Á:gÁAiÀÄUÉÃgÁ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:74/2015 PÀ®A:279, 338, 429 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:30.11.2015 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ J¸ï.ºÉZï.N «ªÀiïì N.¦ ¦.J¸ï. §¼Áîj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢:30.11.2015 gÀAzÀÄ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæ §¼Áîj gÀªÀjAzÀ MAzÀÄ qÉvï JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀÄÄqÀ¨ÉÆüÀ ¸Á:gÁAiÀÄUÉÃgÁ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢:30.11.2015 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 05.27 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV JªÀiï.J¯ï.¹ £ÀA: 262509 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV zÁS¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢:29.11.2015 gÀAzÀÄ 06.45 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄAd¯Á¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀĺÉÆA¢zÀÄÝ, EAzÀÄ 11.10 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥sÉÆãÀ£À°è w½¹zÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀgÀ PÉøÀ£À°èAiÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀÄÄqÀ¨ÉÆüÀ ¸Á:gÁAiÀÄUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉà ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÉù£À°è PÀ®A:304(J) L¦¹ AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä «£ÀAw¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 346/2015 PÀ®A,341,354(¹),504 L,¦,¹, :- ¢£ÁAPÀ:30/11/2015 gÀAzÀÄ 05-45 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ £ÁUÀªÉÃt UÀAqÀ ±ÀgÀtUËqÀ ¥ÉÆ°¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ:24 eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ G: £ÀUÀgÀ DgÉÆUÀå PÉÃAzÀæ CA¨ÉqÀÌgï £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁÖ¥ï £À¸Àð ¸Á:AiÀįÉíÃj vÁ: AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀÄð¢zÁgÁzÀ £ÁUÀªÉÃtÂAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 wAUÀ½AzÀ CA¨ÉqÀÌgï £ÀUÀgÀzÀ £ÀUÀgÀ DgÉÆUÀå PÉÃAzÀæzÀ°è ¸ÁÖ¥ï £À¸Àð CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ  £Á£ÀÄ F »AzÉ gÉÃtÄPÁ ºÉÃjUÉ D¸ÀàvÉAiÀÄ°è ¸ÁÖ¥ï £À¸Àð CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ £À£ÀUÉ ªÉÄʧƨï EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ D¸ÀàvÉAiÀÄ qÁPÀÖgÀ ²æêÀÄw ¤Ã®ªÀÄä gÀªÀgÀ PÁgÀ qÉæöʪÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀgÀAiÀÄ«zÀÄÝ  DvÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸À°UɬÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ DgÉÆUÀå PÉÃAzÀæPÉÌ £À£Àß »AzÉ »AzÉ §gÀÄvÁ £À£ÀUÉ ªÀPÀæ zÀȶ׬ÄAzÀ £ÉÆqÀÄvÁÛ C²èîªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:27/11/2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï ZËPï ºÀwÛgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä 05-00 ¦.JªÀiï.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤AvÁUÀ ªÉÄÊ§Æ§Ä £ÁAiÀÄ̯ï EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £À£ÀUÉ ¯ÉÊVAPÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢nÖ¹ £ÉÆrwÛzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ »UÉ £ÉÆqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¯Éà ¨sÉƸÀr ¤£ÀUÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛ£É ¤£ÀߣÀÄ DmÉÆzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÀÛ£É ¤£ÀUÉ ©r¸À®Ä AiÀiÁgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉÆ §°ð CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¹ ¯ÉÊAVPÀ zËdð£Àå ªÀiÁrgÀÄvÀÛ£É. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁj¹ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä «¼ÀA§ªÁVgÀÄvÁÛzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ªÀiÁrzÀ ªÉÄÊ§Æ§Ä £ÁAiÀÄÌ¯ï «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:346/2015 PÀ®A 341,354(¹),504 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 268/2015 PÀ®A323,324,325,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 30/11/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°èAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£À£ÀÄß PÀ¯ÉPÀë£ï ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è  UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆævÀ£À ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ï PÀmÁÖV ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÀqÉAiÀĪÀjUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ  ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 269/2015 PÀ®A323,324,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 30/11/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÁUÀ  DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAzÀ PÀ¯ÉPÀë£ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£À£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è  UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ï PÀmÁÖV ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɽzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÀqÉAiÀĪÀjUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ  ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ, UÀÄ£ÉßUÉ ¥Àæw UÀÄ£Éß dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2015 PÀ®A, 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ: 30/11/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ²æà ªÀÄgÉ¥Àà ¦¹-93 gÀªÀjUÉ oÁuÉAiÀÄ gËr ²ÃlgÁzÀ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ºÁ¢ªÀĤ ªÀAiÀÄ|| 40 ªÀµÀð G|| PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| zÀ±Àð£Á¥ÀÆgÀ  vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ£À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DzÉò¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:30/11/2015 gÀAzÀÄ zÀ±Àð£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ 11-00 J.JªÀiï PÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr gËr ²ÃlgÀ£ÁzÀ   w¥ÀàtÚ FvÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ UÁæªÀĸÀÜjAzÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w w½zÀħAzÀ ªÀiÁ»w K£ÀAzÀgÉ, oÁuÉAiÀÄ gËrAiÀiÁzÀ w¥ÀàtÚ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 11-30 JJªÀiï PÉÌ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2015 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
  
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2015 PÀ®A 363 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 30-11-15 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.15 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢ü oÁuÉUÉ DUÀ«Ä¹ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦gÁå¢ü vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉ zÀÄrAiÀÄ®PÉÌ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èzÁÝUÀ DvÀ£À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ 29-11-15 gÀAzÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 28-11-15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.30 J.JA PÉÌ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¤£Àß vÁ¬Ä MAzÀÄ PÀ¼À¹ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj gÁºÀÄ¯ï ¹nÖUÉj £Á£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® DzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è. £ÁªÀÅ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ¨Á CAvÁ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-11-15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 J.JA PÉÌ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ §gÀĪÁUÀ AiÀiÁzÀVj gÉʯÉé ¸ÉÖñÀ£ï J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°®è £À£Àß ªÀÄUÀ gÁºÀįï FvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦gÁå¢ü EgÀÄvÀÛzÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2015 PÀ®A, 107 ¹Dg惡:- ¢£ÁAPÀ: 30/11/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ²æà ªÀÄgÉ¥Àà ¦¹-93 gÀªÀjUÉ oÁuÉAiÀÄ gËr ²ÃlgÁzÀ ¨Á¥ÀÄUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥ÀàUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ|| 22 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħgÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UÀÄAqÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ£À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DzÉò¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:30/11/2015 gÀAzÀÄ zÀ±Àð£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ 12-15 ¦JªÀiï PÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr gËr ²ÃlgÀ£ÁzÀ   ¨Á¥ÀÄUËqÀ FvÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ UÁæªÀĸÀÜjAzÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w w½zÀħAzÀ ªÀiÁ»w K£ÀAzÀgÉ, oÁuÉAiÀÄ gËrAiÀiÁzÀ ¨Á¥ÀÄUËqÀ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 01-00 ¦JªÀiï PÉÌ  ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2015 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 256/2015 PÀ®A 366 (J), 376, L¦¹ ¸ÀA. 6, 8, 12 ¥ÉÆPÉÆìà JPÀÖ 2012 :- ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÄÝ, ¤£ÀUÉ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ¤£ÀߣÉß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ »AzÉ ©zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13/11/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 J.JA.PÉÌ £ÉÆAzÀ ¨Á®QAiÀÄÄ gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæzÀ ±Á¼¯ÉUÉ §AzÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 11 J.JA.PÉÌ C®à«gÁªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨Á®Q ¥ÀæPÀÈw PÀgÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨Á®QUÉ ±ÀºÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèQ£À ºÉÆÃvÀ¥Él UÁæªÀÄzÀ°èlÄÖ, §®ªÀAvÀªÁV vÀ£Àß EZÉÒUÉ «gÀÄzÀݪÁV ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¨Á®QAiÀÄ ¤ÃrzÀ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 376 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 6 ¥ÉƸÉÆÌà PÁAiÉÄÝ-2012 £ÉzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ «£ÀAw¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÁ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!