Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 9, 2015Yadgir District Reported Crimes

PÉÆÃqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2015 PÀ®A:323,504,506,353,427 ¸ÀA:34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A:4 PÀ£ÁðlPÀ ªÉÊzÉÆåÃ¥ÀZÁgÀ ¹§âA¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É »A¸ÁZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÉÆåÃ¥ÀZÁgÀ ¸ÀA¸ÉÜ C¢ü¤AiÀĪÀÄ:- ¢:08.11.2015 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉUÉ qÁ:ªÉÆúÀ£À PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä PÉÆÃj ªÀAiÀÄ:41, G:DAiÀÄĵÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¥Áæ.D. PÉÃAzÀæ gÁd£ÀPÉƼÀÄgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ gÁd£ÀPÉƼÀÄgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è FUÀ 9 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DAiÀÄĵÀ ªÉÊzÀå JAzÀÄ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, F ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ N.¦.r AiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ UËqÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁÖ¥ï £À¸Àð, ºÁUÀÄ CmÉAqÀgï gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ©gÁzÁgÀ ªÀgÀgÉÆA¢UÉ gÉÆÃVUÀ½ÃUÉ G¥ÀZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁd£ÀPÉƼÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ 1) «dAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄUËqÀ ¸Á®ªÁqÀV, 2) UÀÄgÀÄgÁd @ C¥ÀÄàUËqÀ vÀAzÉ FgÀtÚUËqÀ PÉƽî, 3) PÁ²£ÁxÀ  vÀAzÉ FgÀtÚUËqÀ PÉƽî gÀªÀgÉ®ègÀÆ N.¦.r M¼ÀUÉ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ AiÀiÁPÉ K£ÁVzÉ JAzÀÄ PÉýzÉ£ÀÄ. CªÀgÉ®ègÀÆ KjzÀ zÀé¤AiÀÄ°è £À£ÀUÉ D¸ÀàvÉæUÉ AiÀiÁPÉ §gÀÄvÁÛgÉ ? £ÁªÀÅ G¥ÀZÁgÀPÁÌV §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ G¥ÀZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ £ÁªÀÅ F HgÀ  UËqÀ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀªÀjzÉÝêÉ. £ÁªÀÅ ºÉýzÀ ºÁUÀÄ ¤ªÀÅ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ Erà vÁ®ÄPÉà £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ PÉüÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃªÉ£ÀÄ JAzÀÄ zÀ¨Áâ½PÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ PÉüÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß £ËPÀj ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è. CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ MªÉÄäïÉà £À£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¹§âA¢AiÀiÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ £À£Àß PÉÊ »rzÀÄ dUÁÎrzÀÄÝ, DUÀ ©r¸À®Ä §AzÀÄ  gÁd±ÉÃRgÀ gÀªÀjUÉ CAV »rzÀÄ dUÁÎrzÀÄÝ, C¥ÀÄàUËqÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É UÀÄ¢ÝzÀÄÝ, PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ, £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÁUÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è N.¦.r PÉÆlrAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¥Áè¹ÖPï RÄað ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ UËqÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁÖ¥ï £À¸Àð, ±ÉʯÁ, §¸ÀªÀgÁd ¸ÀgÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdªÀé ªÁ°PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV §AzÀ gÉÆÃVUÀ¼À ¸ÀA§A¢üPÁgÀ zÉêÀtÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UËqÀ ©gÁzÁgÀ, gÀ«, ±ÀAPÀæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ AiÀļÀUÀÄA¢ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀÄÝ, EªÀgÉ®ègÀÆ ©r¸À¢zÀÝgÉ E£ÀÆß £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄPÀÌ¼É EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è G½¢¢Ýj E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® §AzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀj ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ £ÀªÀÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀªÀjUÉ  ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É F WÀl£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢®è. gÁd±ÉÃRgÀ¤UÀÆ ¥ÉlÄÖ ºÁVgÀĪÀ¢®è. G¥ÀZÁgÀPÁÌV £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀĪÀ¢®è CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:65/2015 PÀ®A:323,504,506,353,427 ¸ÀA:34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A:4 PÀ£ÁðlPÀ ªÉÊzÉÆåÃ¥ÀZÁgÀ ¹§âA¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É »A¸ÁZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÉÆåÃ¥ÀZÁgÀ ¸ÀA¸ÉÜ C¢ü¤AiÀĪÀÄ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆqÉ£ÀÄ.
©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2015 PÀ®A 279 L¦¹ ¸ÀA 187 LJªÀiï« AiÀiÁåPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 08/11/2015 gÀAzÀÄ 11 JJªÀiï PÉÌ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÄßgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á||PÁ¼À£ÀÆgÀ vÁ|| f|| PÀ®§ÄgÀÄV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ  07/11/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-15 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉ-32 JªÀiï-9646 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ PÀ®§ÄgÀÄV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ©üÃ.UÀÄr zÁn ºÀÄ®PÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è gÉÆÃrUÉ ºÁQzÀ gÉÆÃqï ¨ÉæPï ¤zsÁ£ÀªÁV zÁlÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA J¦-11 JPÀë 5017 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè DzÀgÉ PÁj£À »A¢£À ¨sÁUÀ ¸ÀA¥ÀÆtð dRAUÉÆArzÀÄÝ PÁj£À rQÌAiÀÄ°èzÀÝ ¯Áå¥ï mÁ¥ï dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2015 PÀ®A 279 L¦¹  ¸ÀA  187 LJªÀiï« AiÀiÁåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ  ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 255/2015 PÀ®A MMDR Act-1957- U/S 21(1),(2),(3),(4),(4A),(5),  And U/S 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 08/11/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5 J.JA.PÉÌ ºÉÆgÀÄAZÁ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉA§ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L AiÀiÁzÀVgÀgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ WÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É½UÉÎ 6 J,JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV WÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¯Áj £ÀA.1) PÉJ-32, J-8968 2) PÉJ-32, J-9637, .3) J¦-26, JPïì-5767 £ÉÃzÀÝgÀ°è eɹ© AiÀÄAvÀæzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-26, JPïì-5767  £ÉÃzÀÝgÀ°è CzÀðzÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  eɹ© AiÀÄAvÀæzÀ EAf£ï £ÀA. H00094072  ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA. HAR3DXSST01882215 EgÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ ªÀÄÆgÀÄ ¯ÁjUÀ¼À°è vÀÄA©zÀ ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 35,000=00 zÀµÀÄÖ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ  ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 274/2015 PÀ®A 87 PÉ,¦, DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 08/11/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 ¦JA PÉÌ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà J,JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦,L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ 9 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÉÆævÀjAzÀÀ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀ 3700/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß  ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 247/2015 PÀ®A 87 PÉ,¦, DPÀÖ  ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 217/2015 PÀ®A:, 341,323, 324, 504 L.¦.¹:- ದಿನಾಂಕ:07/11/2015 ರಂದು 05.30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನಾಯಿಯು ಆರೋಪಿತಳ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣ ತೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತಳು ನಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆಯಳಿಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಗಾ ಪೀರ್ಯಾದಿಯು ಆಗಾ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೇಳಲ್ಲಿಕೆ ಹೋದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತಳು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯೆದು , ಹಾಗೂ ಕ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು  ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2015 PÀ®A 447, ¸ÀA. 149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 08-11-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ UÁdgÀPÉÆÃl UÁæªÀÄzÀ°è zÀ°vÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ ¸ÉÃj gÁZÀ¥ÀAiÀÄå PÀqÀè¥ÀAiÀÄå zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 488 ªÀÄvÀÄÛ 489 ¸ÀPÁðj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV qÁ|| ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÁªÀ avÀæ«gÀĪÀ ¨ÉÆÃqÀð£ÀÄß  ¸Áܦ¹ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀavÀæ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ zÀéd PÀA¨sÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæwµÁצ¹ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀPÁðj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV PÀ§½¸ÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁr  UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀëÄ§Ý ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ. 

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2015 PÀ®A: 317 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 08-11-2015 gÀAzÀÄ 9 J.JAPÉÌ ¦gÁå¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-50 J.JAPÉÌ AiÀiÁgÉÆà M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ fêÀAvÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÉvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ«£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß §aÑqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ vÀVΣÀ°è ©¸ÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ Cfð ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2015 PÀ®A 317 L.¦.¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2015 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 504, 506 354(©), 498(J), ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 08-11-2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw ©üêÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ UÁ¯ÉÃgÀ ªÀAiÀÄ 34 eÁw: ¨ÉÃqÀgÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಳೇರ ವಯ 34 ಸಾ: ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಗಾಳೇರ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಸದ್ಯ 03 ಜನರು ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ರಾಮಣ್ಣ ಇತನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 2 ತೋಲಿ ಬಂಗಾರ, ಮತ್ತು 1ಲಕ್ಷ್ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಿನಾಂಕ 06-11-2015 ರಂದು 9 ಎ.ಎಂಕ್ಕೆ 1) ರಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಗಾಳೇರ 2) ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಳೇರ 3) ಸಾಬಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮಣ್ಣ ಗಾಳೇರ 4) ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಗಾಳೇರ 5) ಯಂಕೋಬ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಗಾಳೇರ ಎಲ್ಲರೂ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಸದರಿ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಇವಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿಕಿರಕುಳವನ್ನು ನೀಡಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಬೋಸಡಿ ಅಂತ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಾಗೂಈ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲುಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದಂತೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 131/2015 ಕಲಂ 143, 147, 504, 498(ಎ), 323, 324, 506 354(ಬಿ), ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3& 4 ಡಿ.ಪಿ ಯಾಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!