Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 11, 2015Yadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 276/2015 PÀ®A 110 E&f ¹.Dgï.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ:11/11/2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 16.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಶಹಾಪೂರ ಠಾಣೆ ಇವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:11/11/2015 ರಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಬಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ 3.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಚೀರಾಡುತ್ತಾ, ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ದೇಹ ದಾರ್ಡ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಯಾರಾದರು ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಏರು ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಚೀರಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಶಂಕರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಗ್ಯಾಂಗಮೆನ ವಯಾ|| 26 ಜಾತಿ|| ಕಬ್ಬಲಿಗಾ ಸಾ|| ಹಳಿಸಗರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಗಂಬೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಅಪರಾದ ಮಾಡುವ ಸಂಬವವಿದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಸದರಿವನಿಗೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.276/2015 ಕಲಂ.110 ಇ&ಜಿ ¹.Dgï.¦¹ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 275/2015 PÀ®A 110 E&f ¹.Dgï.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ 11/11/2015 ರಂದು 03-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಣೋಜಿ ಎ,ಎಸ,, ಶಹಾಪೂರು ರವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಆಧಾರ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 275/2015 ಕಲಂ 110 (ಇ) ಮತ್ತು (ಜಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2015 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 11/11/2015 gÀAzÀÄ 4.45 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï J¯ï ¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝjAzÀ 5.30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è §¸ï C¥ÀWÁvÀzÀ°è ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ ¸Á|| ªÀiÁ®UÀwÛ FvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀÄÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®ètÚ£ÀÄ ªÀiÁ®UÀwÛ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÉA¨sÁ« PÀqɬÄAzÀ §¸ï £ÀA PÉJ 32 J¥sï 1113 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ®ètÚ¤UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄ®ètÚ¤UÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄ®ètÚ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2015 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!