Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 4, 2015

Yadgir District Reported Crimes

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2015 PÀ®A 420 L¦¹  ¸ÀAUÀqÀ 78[3] Pɦ AiÀiÁåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 04/11/2015 gÀAzÀÄ  ºÉÆÃvÀ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀĪÀé UÀÄrAiÀÄ  ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¨ÁA¨É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁåªÀĪÀé UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉÊ ªÀiÁr PÀgÉzÀÄ ¨ÁA¨É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ  £ÀA§gÀ zÉʪÀzÀ Dl §jæ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ  80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ.  CAvÀ PÀÆUÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆߧ⠸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ. 6-30 ¦JªÀiï PÉÌ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV   ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ PÀ¯Á® ¸Á||ºÉÆÃvÀ¥ÉÃl ªÀ|| 25 ªÀµÀð eÁ|| F¼ÀUÉÃgÀ G||PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á||ºÉÆÃvÀ¥ÉÃl FvÀ ¹QÌzÀÄÝ PÀÆUÀÄwÛzÀÝ ªÀAiÀÄQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀiÁ£ÀAiÀÄå F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á|| ºÉƸÀPÉÃgÁ CAvÀ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ zÁ½AiÀÄ°è ¹PÀ̪À¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ¥Á¬Ä 3360=00, 2) 1 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, 4) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ  PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q 1000-00 gÀÆ EªÉ®èªÀÅUÀ¼ÀÄ 6-30 ¦JªÀiï ¢AzÀ
7 -30 ¦JªÀiï CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 7-50 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÁÌV M¦à¹zÀÝjAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2015 PÀ®A 420 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 78[iii] PÉ ¦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ PÀ®A 21(3),(4) & 22 MMRD ACT-1957 :- ¢£ÁAPÀ 04/11/2015 gÀAzÀÄ 8-15 J JA PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦ J¸ï L ¸ÁºÉçgÀÄ £ÁUÀgÀ§AqÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ 3 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ ªÀiÁr. DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ DzÉò¹zÀÄÝ. ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ.EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/11/2015 gÀAzÀÄ 5 ¦ JA PÉÌ UËqÀUÉÃgÁ ºÀ¼Àî¢AzÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉ gÁdåzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀÄA§zÉ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ¨ÁvÀä§AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ J¸ï L ¸ÁºÉçgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ 1) ¦  ¹ £ÀA 122 FgÀtÚ 2) ¦ ¹ £ÀA 309 gÉÃtÄPÁgÁd 3) ¦ ¹ £ÀA 128 FgÀtÚ  4) ºÉÆêÀÄ UÁqÀð H±À¥Àà ºÉZï f £ÀA 454 EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà AiÀiÁzÀVj ªÀAiÀiÁ|| 29 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÉÃgÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UËqÀUÉÃgÁ 2) ²æà ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà zÀAqÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀiÁ|| 24 ªÀµÀð eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| ºÉÆmÉ® PÉ®¸À ¸Á|| UËqÀUÉÃgÁ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉưøÀ fæ£À°è ¦ J¸ï L ¸ÁºÉçgÀÄ oÁuɬÄAzÀ 5-30 J JA PÉÌ  ºÉÆgÀlÄ  £ÁUÀgÀ§AqÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ fæ¤AzÀ J¯ÁègÀÄ E½ÃzÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DUÀ 6-30 J JA PÉÌ UËqÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÆgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ¦ J¸ï L ¸ÁºÉèsÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV 1) wªÀÄäAiÀiÁå vÀAzÉ ¸ËgÁd ¨ÁV¯ÉÆÃgÀ ªÀAiÀiÁ|| 22 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÉÃgÀ G|| ZÁ®PÀ ¸Á|| UËqÀUÉÃgÁ CAvÁ DvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gÀ E¯Áè CzÀgÀ EAd£À £ÀA ; S3251D50407  ZÀ¹ì £ÀA;  677288  CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ Cgï ¹ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀgÀ £ÀA PÉJ=33=nJ=1522 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ.2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄtÚ AiÀiÁzÀVj ªÀAiÀiÁ|| 22 ªÀµÀð eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| mÁæöåPÀÖ ZÁ®PÀ ¸Á|| UËqÀUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ mÁæöåPÀÖgÀUÉ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè CzÀgÀ EAd£À £ÀA; S325LG29413  ZÀ¹ì £ÀA;    MEA8CCA1BF2039669 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ Cgï ¹ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀgÀ £ÀA PÉJ=33=nJ=6467 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ 3) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà zÀAqÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀiÁ|| 20 ªÀµÀð eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| ZÁ®PÀ ¸Á| UËqÀUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè. CzÀgÀ EAd£À £ÀA; S3251G29099  ZÀ¹ì £ÀA;    MEA8CCA1BF2039653 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ Cgï ¹ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀgÀ £ÀA PÉJ=33=nJ=6192 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ®PÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ UËqÀUÉÃgÁ ºÀ¼Àî¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀÄÝ. CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉ gÁdåzÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀÄA§zÉ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjPÀqÉUÉ ¸ÁV¹zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ mÁæöåPÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¦ J¸ï L ¸ÁºÉèsÀgÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è vÀÄA©zÀÝ ªÀÄgÀ½£À C||Q||4500=00 gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:04/11/2015 gÀAzÀÄ 6.30 JJA ¢AzÀ 7.30 JJA zÀªÀgÉUÉ ¥ÉÊgÉʹzÀÄÝ CAvÁ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðÃAzÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.142/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(3)(4) 22 JAJACgïr AiÀiÁåPÀÖ 1957 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR½¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 262/2015 PÀ®A 279.337 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 04/11/2015 gÀAzÀÄ 09-30 J.JAPÉÌ. ¦gÁå¢ü ¤AUÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ zÉÆgÉ 21 ªÀµÀð eÁ||¨ÉÃqÀgÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ¹AUÀ£À½î ºÁ° ªÀ¸Àw ªÀiÁrªÁ¼ÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV mÉÊ¥sÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ .FUÀ 1 wAUÀ½AzÀ C£ÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀvÁå£ÁgÁAiÀÄt zÉÆgÉ ºÀwÛgÀ PÀÆ° PÉ®¸À  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÉÛãÉ. CzÀgÀAvÉ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ wgÀÄ¥Àw ªÀiÁPÁ²  ¸Á|| C£ÀégÀ FvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀvÁå£ÁgÁAiÀÄt zÉÆgÉ ºÀwÛgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É .¤£Éß ¢£ÁAPÀ 03/11/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå mÉÆÃPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀgÀ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀjUÉ ©lÄÖ PÁgÀ £ÀA PÉ.J.33 JA. 2434 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄgÀ½ C£ÀégÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀAUÀtÚ FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɸÀ®Ä w½¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ DvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ UÀÄAqÀUÀÄwð UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÉãÀ®zÀ°è PÉqÀ« PÁgÀ C¥sÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ  CzÀgÀ°è £À£ÀUÉ §® ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ §®UÉÊ ºÀ¸ÀÛPÉÌ ºÁUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ PÁgÀ ZÁ®PÀ gÀAUÀtÚ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀÄ¢¯Áè ,£ÀªÀÄUÉ C¥sÀWÁvÀªÁVgÀÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr mÉÆÃPÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¨Á§Ä ªÀÄPÁ² mÉÆÃPÁ¥ÀÆgÀÄ JA§ÄªÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr £ÀªÀÄä£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ «ZÁgÀ ªÀiÁr EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/11/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 262/2015 PÀ®A 279.337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉನು.


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 316/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 03/11/2015 gÀAzÀÄ 06:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâÝãÀ ªÀAiÀiÁ, 42 ªÀµÀð,eÁ, ªÀÄĹèA, G, UÁå¸ï CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á, ºÀwÛPÀÄt gÉÆÃqÀ ZË¢æ ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ Cfð zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/10/2015 gÀAzÀÄ 06:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ºÀwÛPÀÄt gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉÄPÀÌ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £À£Àß »gÉÆúÉÆAqÀ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¤°è¹ ¥ÁæxÀð£É ªÀiÁqÀ®Ä M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¥ÁæxÀð£É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄfâ¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸À ºÉÆgÀUÉ 08:00 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C°è EgÀ°®è. £À£Àß UÁ§jAiÀiÁV C°è ¸ÀÄvÀÄÛªÀÄÄvÀÄÛ D PÀqÉ F PÀqÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÁt¸À°®è. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ¸ÉßûvÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄPÀÌ ªÀÄfâ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ PÁt¸ÀªÀ®èzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ¸ÉßûvÀgÀÄ £Á£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¹UÀ°®è. ¸ÀzÀj £À£Àß »gÉÆúÉÆAqÀ ¥Áå±À£À ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 33 PÉ 6090 ZÉ¹ì £ÀA JªÀiï©J¯ïºÉZïJ10EqÀ§ÆèEfºÉZï42031 EAf£À £ÀA ºÉZïJ 10Er©fºÉZï01295 EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 25000/- gÀÆ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 11/10/2015 gÀAzÀÄ 06:30 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 08:00 ¦.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï JµÀÆÖ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¥Áå±À£À ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 33 PÉ 6090 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 316/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁSÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2015 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :- ¢£ÁAPÀ 29/07/2015 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ  ¨É½UÉΠ 07:00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÀÄA¨ÁgÀ¥ÉÃlzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß CAUÀrUÉ ªÉ°ØAUï PÉ®¸À PÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÁ¥Á¸ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è «ZÁj¸À¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è.  PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2015 PÀ®A, 363 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:03/11/2015 gÀAzÀÄ 4:30 ¦.JA PÉÌ J¸ï.ºÉZï.r PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄ®ÌtÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ SÉÊ£ÀÆgÀ ¸Á: UÉÆÃV(PÉ) EªÀgÀÄ MAzÀÄ mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 30-10-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¨sÁUÀªÀÄä »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄ£ÀAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ ¨ÁåUÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CAzÁdÄ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®§ÄgÀV¬ÄAzÀ ¥ÀæPÁ±À£À PÁ¯ÉÃf£À ªÀiÁ¸ÀÛgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀ £ÀA§gÀ 9632294661 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr PÁ¯ÉÃdÄ ±ÀÄgÀĪÁV JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ,  ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ E£ÀÄß AiÀiÁPÉ  PÁ¯ÉÃfUÉ PÀ½¹®è CAvÁ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ §gÀ§ºÀÄzÀÄ £ÉÆÃqÀj ¸Àgï CAvÁ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ  ºÁ¸ÉÖî ªÁqÀð£ÀßUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä  ºÀÄqÀÄUÀ §AzÀ «µÀAiÀÄ PÉüÀ®Ä ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ ºÁ¸ÉÖ®èUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è. CAvÁ £ÀªÀÄUÉ ºÉýzÁUÀ £ÁªÀÅ UÁ¨sÀjUÉÆAqÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ J°èAiÀÄÄ ªÀÄUÀ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¹UÀ°®è. £ÁªÀÅ EªÀwÛ£ÀªÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ¥ÀæPÁ±À£À §UÉÎ J¯Áè £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è «ZÁj¹ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ J°èAiÀÄÆ  AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt ªÀÄUÀ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ  ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£ÉUÀÆ §A¢gÀĪÀ¢®è. ªÀÄUÀ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£À JvÀÛgÀ 5,5’’, PÉA¥ÀÄ §tÚ vɼÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ  zÀÄAqÀ£É ªÀÄÄR ºÉÆA¢zÀÄÝ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ±Àlð fãÀ ¥ÁåAqÀ zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä vÀªÀÄä°è «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. 


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!