Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 3, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 314/2015 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DPÀÖ  ¸ÀAUÀqÀ 420 L.¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:02-11-2015 gÀAzÀÄ 07:00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-11-2015 gÀAzÀÄ 05:00 ¦.JªÀiï.PÉÌ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ PÉÆðªÁqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26 eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÆ° ¸Á: PÉÆðªÁqÀ AiÀiÁzÀVj FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ ªÉÆøÀªÀiÁr ªÀÄlPÁ£ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀwÛPÀÄt ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ:31 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄUÀ¼À  ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 98,18,334 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ  ªÀÄlPÁPÉÌ §¼À¹zÀ  gÀÆ. 540/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAl ¥É£ï EªÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆævÀ£À£ÀÄß  vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ ªÁVzÀÝjAzÀ  ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:02-11-2015 gÀAzÀÄ 07:00 oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.314/2015 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPÀÖ ¸ÀAUÀqÀ 420 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 315/2015 PÀ®A 341,323,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 02/11/2015 gÀAzÀÄ 09:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀiÁ, 20 ªÀµÀð, eÁ, CUÀ¸À, G,DmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á, ªÀÄzÀ£À¥ÀÆgÀ UÀ°è AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02/11/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è EªÀiÁªÀĸÁ§ PËr ¦ÃgÀ zÀUÁð ºÀwÛgÀ ºÀ¯Á¬Ä DqÀ®Ä £Á£ÀÄ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀÅ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj, C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV C¯Á¬Ä DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄ C¯Á¬Ä PÀÄt ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä NtÂAiÀĪÀgÁzÀ 1} n¥ÀÄà vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ 2} ¹gÁd vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ 3} ZÁªÀǸÀ 4} ¸ÀįÉêÀiÁ£À F £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆqÀ C¯Á¬Ä DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 07:30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ n¥ÀÄà  ªÀÄvÀÄÛ ¹gÁd E§âgÀÄ £ÀªÀÄUÉ C¯Á¬Ä DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¨ÉƸÀrPÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄ C¯Á¬Ä Dr £ÀªÀÄä PÁ®Ä vÀĽwÛ¢ÝÃAiÀÄ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ ¨ÉƸÀrPÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ n¥ÀÄà £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¹gÁd£ÀÄ £À£ÀUÉ £É®PÉÌ ºÁQ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÝ£ÀÄ. ZÁªÀŸÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀįÉêÀiÁ£À EªÀgÀÄ PÀÆqÀ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ agÁqÀĪÁUÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄ ²ªÀÅ ©r¸À®Ä CqÀØ §AzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ ¨ÉƸÀrPÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä dUÀ¼ÀzÀ°è CqÀØ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÀ¤UÉ eÁr¹ zÀ©â PÉÆlÖgÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ EªÀ£ÀÄ ©r¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. J®ègÀÆ PÀÆr £À£ÀUÉ ¯Éà ¨ÉƸÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ, PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 02/11/2015 gÀAzÀÄ 09:30 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 315/2015 PÀ®A 341,323,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 261/2015 PÀ®A 392 L.¦¹ :- ದಿನಾಂಕ:02/11/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಉಮಾದೇವಿ ಗಂಡ ಮಹಾದೇವ ಮಾಳಿಗೆ ವಯಾ:42|| ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾ|| ಪರಿಸಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಾ|| ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಗರ ಶಹಾಪುರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:02/11/2015 ರಂದು ಶಿವಾನಂದ ಸ.ಶಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತಿಯಾದ ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಮಾರ್ಥಂಡಪ್ಪ ಮಾಳಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಡ್ರೆಸಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಮಡು ನಂತರ 6.50 ಕ್ಕೆ ಅಂಬಿಕಾ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಕರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಮಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಕುಂಬಾರ ಓಣಿಯ ಶಿವಾನಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವರ ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ  ಸಾಯಾಂಕಾಲ 7.00 ರಿಂದ 7.30 ಗಂಟೆ ಭೋಡಾ ಸಾಹುಕಾರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಂದಾಜು ವಯಸ್ಸು 20 ರಿಂದ 25 ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದವನೆ ನನ್ನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿನ 50 ಗ್ರಾಮ ಬಂಗಾರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನು ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋದನು ನನ್ನ ಕೊರಳಿನ ಬಂಗಾರದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ  ಅ.ಕಿ 100000/- ರೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಪತಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಅವನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
   ಕಾರಣ ನನ್ನ ಕೊರಳಿನ 50 ಗ್ರಾಮ ಬಂಗಾರದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.261/2015 ಕಲಂ.392 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಮಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!