Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 29, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 345/2015 PÀ®A 341,323,504,506,427 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:28/11/2015 gÀAzÀÄ 01-45 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ ²æêÀÄw ¦æÃAiÀÄzÀ²ð¤.© UÀAqÀ ²æÃPÁAvÀ alÖUÀÄ¥ÀàPÀgï f¯Áè ªÀåªÀ¸ÀÜ¥ÀPÀgÀÄ  r.zÉêÀgÁd CgÀ¸ï »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À C©üªÀÈ¢üÝ ¤UÀªÀÄ (¤) PÀ®§ÄVð ,EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤rzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 3ªÀµÀðUÀ½AzÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ   r.zÉêÀgÁd CgÀ¸ï »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À C©üªÀÈ¢üÝ ¤UÀªÀÄ ªÀÄAqÀ½ AiÀÄ°è  f¯Áè ªÀåªÀ¸ÀÜ¥ÀPÀgÀÄ CAvÁ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀªÀÄä PÀbÉjAiÀÄ°è ªÀÇZÀgÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ dUÀ¢Ã±À ªÀÄvÀÄÛ ±ÁåªÀÄgÁªÀ E§âgÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæPÉÌ ¸ÀA§¢¹zÀAvÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ
    £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:23/01/2015 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è Crmï EzÀÄÝzÀjAzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀzÀjAzÀ 20/01/2015 gÀAzÀÄ 10-30 J.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁå¸ï ¥ÀĸÀÛPÀ, NZÀgï ¥ÀĸÀÛPÀ ZÀPïÌ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÁuÉzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ±ÁåªÀÄgÁªï ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¢Ã±À EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ  PÁå±ï ¥ÀĸÀÛPÀ, NZÀgï ¥ÀĸÀÛPÀ ZÀPïÌ ¥ÀĸÀÛPÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. vÀzÀ £ÀAvÀgÀ qÁ: ©,Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¤UÀªÀÄ(¤)zÀ°è CPËAmï ¢£ÀUÀÆ°AiÀiÁV PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÀįÉèò £ÀA¢ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ dUÀ¢Ã±À ªÀÄvÀÄÛ ±ÁåªÀÄgÁªÀ EªÀgÀÄ  PÁå±ï ¥ÀĸÀÛPÀ, NZÀgï ¥ÀĸÀÛPÀ ZÀPïÌ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ü zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀªÉà ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÉzÀĺÉÆVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ £À£ÀUÉ w½¹zÁUÀ £Á£ÀÄ dUÀ¢Ã±À ªÀÄvÀÄÛ ±ÁåªÀiï gÁªï gÀªÀjUÉ PÀgɬĹ PÁå±ï ¥ÀĸÀÛPÀ, NZÀgï ¥ÀĸÀÛPÀ ZÀPïÌ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ¢¯Áè PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¥ÀÄ£ÀB w½¹zÁUÀ DUÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è DPÀ¹äPÀªÁV zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ  ²æäªÁ¸À £ÀA¢ EvÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÀAPÀ;27/06/2015 gÀAzÀÄ ¤UÀªÀÄzÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀªÀÄäRzÀ°è ºÁdgÁV CªÀjUÉ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ PÀbÉÃjAiÀÄ PÁå¸ï ¥ÀĸÀÛPÀ, NZÀgï ¥ÀĸÀÛPÀ ZÀPïÌ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ü zÁR¯wUÀ¼À£ÀÄß ±ÁåªÀÄgÁªï ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¢Ã±À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ GªÉÄñÀ ªÀÄÄzÁß¼À EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÄ ªÀiÁr vÀ£ÀߣÀÄ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ªÀgÀUÉ PÀÆr¹ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV §gɹPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ²æäªÁ¸À¤UÉ ¤Ã£ÀÄ £À«Ää§âgÀ «gÀÄzsÀÞ  ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ AiÀiÁPÉ ºÉý¢ CAvÁ ²æäªÁ¸À¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁzÀVj D¦üøÀ£À°è ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ £ÉÆrPÉƼÀÄîvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjUÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj  dUÀ¢Ã±À ªÀÄvÀÄÛ ±ÁåªÀÄgÁªÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ zsÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ PÀ¼É¢gÀÄvÁÛgÉÆà CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄ £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉÆ JA§ §UÉÎ QrUÉÃrvÀ£À ªÀiÁrzÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ E§âgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j. ¸ÀzÀj PÁuÉAiÀiÁzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀ §gÀªÀ¸É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉÝ  CAvÁ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA345/2015 PÀ® 341,323,504,506,427¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2015 PÀ®A: 110 (F&f) ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:28/11/2015 gÀAzÀÄ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ªÀiÁgÀÄw ¹ºÉZï¹-19, gÀ«QgÀt ¹¦¹-399 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î¨sÉÃn ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀnÖ, PÀgÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr £ÀAvÀgÀ ºÀUÀgÀlV UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ºÀUÀgÀlV UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀ®A:110 (F&f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2015 PÀ®A 143, 147, 498(J)323, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 27-11-15 gÀAzÀÄ 11.30 J.JA PÉÌ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ E®èzÉ  ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ  ¦gÁå¢üUÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®è ¤Ã£ÀÄ §Af ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀPÀļÀ ¤Ãr PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ, vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 267/2015 PÀ®A 279, 337, 338 304 (J) L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 122 L.JªÀiï.«í JPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 28/11/2015 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiï ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-33/J¸ï-4634 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ ©üêÀÄ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀÄƵÀÆÖgÀ  ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà zÀAqÀªÉÆý EªÀgÀ£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÉÆÃ¥Á¼À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ gÁªÀĸÀªÀÄzÀæ UÁæªÀÄPÀ¯ÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ-DgÀPÉÃgÁ (PÉ) gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÉæöÊ° CzÀPÉÌ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉæöÊ°AiÀÄ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÃ, UÀÄgÀÄvÀÄ , EArPÉlgÀ ºÁPÀzÉà C¥ÁAiÀÄPÁgÀPÀ jÃwAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ¯ÉÃQ̸ÀzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÉæöÊ°AiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ªÀÄævÀ£ÀÄ ¨ÁgÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ E¤ß§âgÀÄ UÁAiÀĺÉÆA¢zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢üà ¸ÁgÁA±À«zÉ.

©üÃ. UÀÄr  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2015 PÀ®A 279,338,304(J)L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 28.11.2015 gÀAzÀÄ 08.15 ¦JªÀiï PÉÌ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÁ¸Á§ ®zÁ¥sï ªÀ|| 25 G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ©gÁ¼À [©] vÁ|| eÉêÀVð  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28.11.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄÈvÀ: £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà mÉÆÃPÁ¥ÀÆgÀ ªÀ|| 30 eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ©gÁ¼À [©] vÁ|| eÉêÀVð FvÀ£À ªÉÆà ¸ÉÊ £ÀA PÉJ-33 eÉ-9425 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ©ügÁ¼À [©] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÀ®ëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ²gÀªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è£À MAzÀÄ PÀ°èUÉ rQÌ ¥Àr¹ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 07.35 ¦ JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2015  PÀ®A 279,337,304(J) L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÀ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ²ÃWÀæ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!