Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 28, 2015Yadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2015 PÀ®A. 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(1)(2)(3)(4)(4J)(5) JAJADgïr DåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ: 27/11/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è  DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉ gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà ¸ÀPÁðj ºÀ¼ÀîzÀ°è C£À¢PÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ JgÀqÀÄ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§®Ä ¤°è¹zÀÝ 6 SÁ° ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2015 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ:27/11/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀ ºÁUÀÄ vÁ®ÄPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw, f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À ¤«ÄvÀå  ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ Ct© UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ, UÁæªÀÄzÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ  w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¥ÀæwªÁ¢ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸À£Àßw ªÀ|| 31 ªÀµÀð eÁ|| ¥À.eÁw G||PÀÆ° ¸Á|| Ct© FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É FUÁUÀ¯Éà ¢£ÁAPÀ 20/10/13 gÀAzÀÄ gËr vÉUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ Ct© UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÁUÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ dgÀUÀzÀAvÉ  ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ±ÁAw ¥Á®£ÉUÁV ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2015 PÀ®A:  143, 147, 447, 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 27-11-2015 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzsÀgÉ £ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉð£ÀA§gÀ 187/D «¹ÛÃtð 9J-13 UÀÄAmÉ, ¸ÀªÉð£ÀA 187/F «¹ÛÃtð 4J-26 UÀÄAmÉ ¸ÀªÉð£ÀA§gÀzÀ°è £ÀªÀÄä ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÉð£ÀA§gÀ 187/D zÀ°è 9J-13 UÀÄAmÉ d«ÄãÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ©wÛgÀÄvÀÛªÉ. FUÀ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁ«UÉ §A¢zÀÝ vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß MlÄÖ 09J-13 UÀÄAmÉ d«ÄãÀzÀ°è 6 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 26-11-2015 gÀAzÀÄ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è gÁ²ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ºÁQzÉÝêÀÅ. »ÃVzÀÄÝ ¤£Éß ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ  £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§AzÀ E®èzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÁzÀ 1) CgÀÄuÁzÉë UÀAqÀ ¹zÀÝtÚUËqÀ §£ÀßnÖ ¸Á: £ÀUÀ£ÀÆgÀ 2) ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtUËqsÀ §£ÀßnÖ ¸Á: £ÀUÀ£ÀÆgÀ  3) §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚUËqsÀ ¸Á:§£ÀßnÖ  vÁ: ¹AzÀV 4) ªÀĺÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÄAPÀ¥Àà £Á¬ÄPÉÆÃr ¸Á: £ÀUÀ£ÀÆgÀ 5) gÁdÄ @ ¹zÀÝtÚUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀħâgÁAiÀÄUËqÀ lPÀ̼ÀQ ¸Á: £ÀUÀ£ÀÆgÀ 6) ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ UËqsÀ¥Àà UÀÆUÀ® ¸Á: £ÀUÀ£ÀÆgÀ 7) ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà dPÀÌgÀrØ ¸Á: £ÀUÀ£ÀÆgÀ 8) ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ºÀAzÁæ¼À ¸Á: £ÀUÀ£ÀÆgÀ J®ègÀÆ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É¢zÀÝ £ÁªÀÅ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrzÀÝ CAzÁdÄ 30 QéAmÁ® vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß 3 ®PÀë 30 ¸Á«gÀ ®PÀë gÀÆ DUÀĪÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ºÀAzÁæ¼À EªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. CAvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 142/2015 PÀ®A143, 147, 447, 379 L.¦.¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 266/2015 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 26/11/2015 gÀAzÀÄ 9-00 J.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-33-Dgï-5795 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄAzÀæ ªÀiÁåPÀì ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-28-JªÀiï-8555 £ÉÃzÀÝ£Àß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁåPÀì ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÆ°vÀÄPÉÆAqÀ E§âjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 341/2015 PÀ®A 87 Pɦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ:26-11-2015 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ G¼ÉîøÀÆUÀÆgÀ PÁA¥ÉèPÀë »AzÀÄUÀqÉ AiÀiÁgÉÆà E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.44 ¦.¹.236,02,170,ªÀÄvÀÄÛ 04 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CjPÉÃj ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð eÁ: ºÉƯÉAiÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀwÛPÀÄt ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA.PÉ.J.33-f.0075 £ÉÃzÀÝgÀ°è  oÁuɬÄAzÀ  7-45 ¦..JªÀiï.PÉÌ ºÉÆgÀlÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ G¼ÉîøÀÆUÀÆgÀ PÁA¥ÉèPÀë »AzÀÄUÀqÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 7 d£ÀgÁzÀ 1) ¤Ã®AiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸ÀAiÀÄå D®A¥À°è ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á:ZÀPÀæPÀmÁÖ AiÀiÁzÀVj 2) «ÃgÀ¨sÀzÀæ vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Àà ªÁgÀzÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ:36 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÀaѨËr AiÀiÁzÀVj 3) £ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ d£ÀߥÀà ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ:36 G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ºÀĸÉäD®A AiÀiÁzÀVj 4) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà «±ÀéPÀªÀÄð ªÀAiÀÄ:33ªÀµÀð eÁ:«±ÀéPÀªÀÄð G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ZÀPÀæPÀmÁÖ AiÀiÁzÀVj 5) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉªÀÄPÀlgÁªÀ eÁqÉ ªÀAiÀÄ:36 ªÀµÀð eÁ:¨Ë¸ÁgÀ PÀëwæÃAiÀÄ G:mÉîgÀ ¸Á: ZÀPÀæPÀmÁÖ AiÀiÁzÀVj 6) UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀdÓ£À ªÀAiÀÄ:42 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:SÁ£ÁªÀ½ ¸Á: ®QëöäãÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ 7) gÁdÄ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ:37 eÁ: ªÀÄrªÁ¼À G: E¹ÛçêÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Á: ªÀÄzÀ£À¥ÀÆgÀUÀ°è AiÀiÁzÀVj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 8-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ  zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 25500/-gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß  ºÁdgÀÄ¥Àr¹  ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄè° PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/11/2015 gÀAzÀÄ 12:30 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 341/2015 PÀ®A 87 Pɦ DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 298/2015 PÀ®A 392 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ  27/11/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ  2.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ್ರಾಯಗೌಡ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ನೇಲೋಗಿ ಹಾವ|| ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಶಹಾಪೂರ  ರವರು  ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸದರ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ   ನಾನು ಹಣಮಂತ್ರಾಯಗೌಡ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ವಯಾ: 45 ವರ್ಷ ಉ: ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ: ನೇಲೋಗಿ ಹಾ:ವ:: ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಶಹಾಪೂರ ತಾ: ಶಹಾಪೂರ ಇದ್ದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೇನಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ: 26/11/2015 ರಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬನೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನು. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋರಗಡೆಯೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಬಾಗೀಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ: 27/11/2015 ರ ಬೆಳಗಿನ 02.30 ಎಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾರೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಬಡೆಯುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದೆ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ನಾನೆ ಅಂತ ಅಂದನು. ಆಗ ನಾನು ಯಾರು ಇರಬಹುದು ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಾಗಿಲು ತರೆದೆನು ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಒಂದು ಚಾಕೂ ತೋರಿಸಿ ಹಿಂದೆ ದಬ್ಬಿದ ನಾನು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೋಬ್ಬ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ  ಒಂದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೋಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೋಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅಂದನು. ಆಗ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ ಆಗ ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಬಂಗಾರ ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಡೆದು ಕೇಳಿದ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಬಂಗಾರ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೆ ಆಗ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜಗಲಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಆರತಿ ಸಟ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೋತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಮೇ(ಎರಡು) ಅವು ಎರಡು ಸೇರಿ ಅಂದಾಜು ಅರ್ದ ಕೀಲೋದಷ್ಟು ಇದ್ದು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 15000=00 ರೂ ನೇದ್ದವನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ನನಗೆ ಚಾಕೂ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೆದರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸದರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನು ತಗೆದುಕೊಂಡವ ಮೊದಲು ಓಡಿ ಹೋದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದವರು ಇಬ್ಬರು ಮಗನೆ ನೀನೇನಾದರೂ ಪೋಲಿಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗನವರೂ ಕೂಡಿ ನಿನಗೆ ಕಲಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇದರಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋದರು. ಆಗ ನಾನು ಹೆದರಿ ಏನು ಚೋತದಂತಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಅವರು ಓಡಿ ಹೋದ ನಂತರ ನಾನು ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳರು ಅಂತಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಚೀರಿದೆ ಆಗ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮನೆಯ ಮಾಲಿಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ ಇವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎನಾಯಿತು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದರು ನಾನು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಾದ ಅಣವೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ವಾಸುದೇವ ಇವರನ್ನು ಪೋನ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಕೂಡಿ ಸದರಿ ಕಳ್ಳರನ್ನು ನಮ್ಮ ಎರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದಾಗ ಸದರಿಯವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದೆವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೋಚದಂತಾಗಿ ಈಗ ತಡವಾಗಿ 02.30 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಅಜರ್ಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ನನಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಜಬರದಸ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಜನ ಕಳ್ಳರು ಅಂದಾಜು 20 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದವರು ಇದ್ದರು. ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ದೂರ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  298/2015 ಕಲಂ  392 ಐ.ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂqÉ£ÀÄ. 
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 342/2015 PÀ®A 420 L.¦.¹ :-        ¢£ÁAPÀ:27/11/2015 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉUÉÌ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ §AzÀ MAzÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ,²æà CfðzÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÁåªÀiï ¸À£ï ¨ÁAiÀÄgÀ ªÀÄ£É £ÀA5-5-346/1 ¸ÀĸÀA¸ÀÌøw ¤®AiÀÄ agÀAfë £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÉãÉAzÀgÉ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄÃxÉÆÃr¸ÀÛ ZÀað£À ªÉÄðéZÁgÀPÀgÁzÀ ¥Á¯ï ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ eÁ£À¥Àà gÀªÀgÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ  ªÀÄÄPÀÛ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ±ÁSÉAiÀiÁzÀ J¸ï.© ²PÀët «zÁå®AiÀÄ AiÀiÁzÀVjzÀ°è 2012 - 13 £Éà ¸Á°£À°è  JA.J ¸ÉÆòAiÀįÁfUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ 2014 £Éà ¸Á°£À CPÉÆÖçgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÉA§gÀ wAUÀ¼À°è £ÀqÉzÀ CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¸ÀzÀj C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/10/2014 jAzÀ 03/11/2014 gÀªÀgÉUÉ £ÀqÉzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉ vÀ£Àß §zÀ°UÉ ¨ÉÃgÉÆ§â  C¨sÀåyðUÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀÆj¹ ¥ÀjÃPÉë §gɬĹ GwÛÃtðªÁVzÀÄÝ  ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DvÀ£ÀÄ ZÀZÀð£À EvÀgÉ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è vÀ£ÀߣÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ PÀĪÉA¥ÀÄ ªÀÄÄPÀÛ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀAa¹ ¸ÁßvÀÛPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA342/2015 gÀ PÀ®A 420 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 343/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ 27/11/2015 ರಂದು 05-15 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ರವಿ ಪಿಸಿ 45 ರವರೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕುರಿತು ಹೊರಟು ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ (1) ಸಿದ್ದು ತಂದೆ ಮನೊಹರ ಇಟೆ ವರ್ಷ25  ಸಾ:  ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ  ಯಾದಗಿರ (2ವಿನೊಧ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶಿರಗೊಳ ವ: 42 ವರ್ಷ ಉ: ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ:  ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಯಾದಗಿರ (3) ಪುಟ್ಟು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೌಳೂರು ವ:28 ವರ್ಷ ಉ : ವ್ಯಾಪರ ಸಾ:  ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ  ಯಾದಗಿರ ಇನ್ನಿತರ ಹುಡುಗರೋಂದಿಗೆ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಸದರಿಯವರು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಾತ ಭಂಗ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾದ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವದರಿಂದ ಅಲ್ಲದೇ ಸದರಿಯವ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನ ನಂ-46/2013,183/2013,214/2014ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಾರಣ  ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನುಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ದಕ್ಕೆ ತಂದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೊಡಕುಂಡು ಮಾಡುವ  ಸಂಬವ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 343/2015 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  344/2015 PÀ®A 107 .ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ :- ದಿನಾಂಕ :27/11/2015 ರಂದು ಸಾಹಯಂಕಾಲ ಯಾದಗಿರ ನಗರದಲಿ ಪಿ.ಸಿ 45 ರವರ ಸಂಗಡ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕುರಿತ್ತು ಹೋದಾಗ ಸಮಯ ;7-00 ಪಿ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಬಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಪಟ್ರೋಲಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಾಷ ಮುಲ್ಲಾ ತಂದೆ ಮೇಹಿಬುಬ ಮುಲ್ಲಾ ವ: 29 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮುಸ್ಲೀಂ ಸಾ: ತುಮಕುರ ಿತನು  ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು  ನಿಂತು ಇವನ ೆದುರಾಳಿಯಾದ ಮೌಲನ್ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಈ ಇಂದೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 301 /2015 ಪ್ರಕರಣ ದಾಕಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಕಾರಣ ಿರಿಬ್ಬರು ನಡವೆ ಮುಂದೆ ಕುಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗುವ ಸಾದ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ & ಸಾರ್ವಜಿಕರಲ್ಲಿ ಶಂತತಾ ಭಂಗ ವು   ದ್ಯತೆಗಳು ಇರವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಾಷ ಮುಲ್ಲಾ ಇತನ ಮೆಲೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 344 /2015 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಕಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ              
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 299/2015 PÀ®A 279.338 ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JA.«.AiÀiÁPÀÖ  :- ದಿನಾಂಕ 27/11/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಪೋನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ  ಯುನೈಟೇಡ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಿಗಿ 14-00 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಯಳು ಅಂಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದೊರೆ ಸಾ|ಹಳಿಸಗರ ಶಹಾಪೂರು ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 20-30 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 299/2015 ಕಲಂ 279.338. ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಯಾಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!