Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 27, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 340/2015 PÀ®A 41 (r) ¹.Dgï.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 379  L.¦.¹ :- £Á£ÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå ¦.J¸ï.L (C«) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀgÀ¢ K£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/11/2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀÄzÁgÀPÀgÉrØ ¹.¦.¹ 211, ªÀĺÉÃAzÀæ ¹.¦.¹ 347 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 08:30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ L.© ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ ºÉÆAqÀ ±ÉÊ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 33 J¯ï 9158 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉÆgÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ gÀ«ÃAzÀæ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ, 20 ªÀµÀð, eÁ, G¥ÁàgÀ, G, zÀ£ÀPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á, vÀr©r vÁ, ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ, f, AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ¥Àj²°¸À®Ä ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå PÉJ 33 J¯ï 9158 EzÀÄÝ »AzÉ ¦ CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ E®è CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ 09:00 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ PÀÆ®APÀ±ÀªÁV «ZÁj¸À®Ä ¢£ÁAPÀ: 24/11/2015 gÀAzÀÄ 01:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ¸ÀÄPÉÆà ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÉéÃvÁ UÁågÉÃd ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £Á£Éà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 340/2015 PÀ®A 41 (r) ¹.Dgï.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2015 PÀ®A 498(J)323,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r ¦ AiÀiÁåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 26/11/2015 gÀAzÀÄ 11-15 JJªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠢ªÀå UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ UË£À½î ¸Á|| ©üÃ.UÀÄr PÁåA¥À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ  Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ  2012 £Éà ¸Á°£À°è ¦üAiÀiÁð¢zÁ½UÉ DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ 20 UÁæA §AUÁgÀ, 70 ¸Á«gÀ gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀªÁV ¤Ãr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè. ¤Ã£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ°è ¨É¼É¢gÀÄªÉ ¤£ÀUÉ K£ÀÄ UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÀÛ §A¢zÀÝgÀÄ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 21/04/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  UÀAqÀ, CwÛ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÄ £ÁzÀ¤ ²¯Áà EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr  ¦üAiÀiÁð¢UÉ  ¸ÀƼÉà ¤ªÀÄä¥Àà¤UÉ ¤Ã M§â¼É ªÀÄUÀ½zÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤ªÀÄäà¥Àà £ÀªÀÄUÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÉÆnÖ¯Áè.  £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ £ÁªÀÅ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. E®è CAzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä C¥Àà¤AzÀ 1 ®PÀë  gÀÆ ºÀt, 5 vÉÆ° §AUÁgÀ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¸ÉÊmï, MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆr¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉUÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J®ègÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr F «µÀAiÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ ºÉýzÀ°è  ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2015 PÀ®A 498(J)323,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r ¦ AiÀiÁåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ  ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!