Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 25, 2015Yadgir District Reported Crimes

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2015 PÀ®A:279, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« AiÀiÁPïÖ :- ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉAqÀw-vÁ¬Ä-ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:21/11/2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw ZÀAzÀªÀÄä E§âgÀÆ ¸ÉÃj PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á:ºÀUÀgÀlV EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 01:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀÀ£Àß vÁ¬Ä gÀÄzÀæªÀÄä ºÁUÀÆ vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä E§âgÀÆ ¸ÉÃj §ÄwÛAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr HlªÀiÁr HlzÀ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀlÄ vÀÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀlgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 04:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ vÁ¬Ä gÀÄzÀæªÀÄä PÀÆVPÉÆAqÀ ±À§Ý PÉý vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw E§âgÀÆ UÁ§j¬ÄAzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ Nr§AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦AiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä EªÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛzÀݼÀÄ. F §UÉÎ CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV £ÁªÀÅ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ PÉÆqÉPÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ ºÀUÀgÀlV PÀqÉUÉ M§â ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ rQÌ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄUÀ¼À ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄðAzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ªÀgÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 EAa£ÀµÀÄÖ D¼ÀªÁV UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C®è°è vÀgÀavÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛzÀݼÀÄ. DUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀVà ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆqÉPÀ¯ïUÉ PÀgÉvÀAzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ E®èzÀ PÁgÀt G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæUÉ gÁwæ 08:00 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁr, ªÀiÁ£Àå ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½î JªÀiï.J¸ï eÉÆò D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:22/11/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀħâ½îUÉ ºÉÆgÀlÄ CzÉà ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JªÀiï.J¸ï.D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ºÀuÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ J¯ï.J¸ï.PÀÄ®PÀtÂð D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÁwæ 11:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¯ï.J¸ï.PÀÄ®PÀtÂð D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÀÄÝ vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ¥Àr¹ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-28 EE-7977 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ºÉý §gɹzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 290/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 24/11/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁ墲æà PÁ¼À¥Àà JªÀiï §rUÉÃgï ¦.J¸ï.L C« gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-32-J-4206 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PPÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 04-45 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ gÁdzÀ£À gÁAiÀÄ°Ö vÀÄA§zÉ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ CAvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA 290/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 292/2015 PÀ®A 420 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 78[3] PÉ.¦. DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 24/11/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ ²æà CA¨ÁgÁAiÀÄ PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzsÀgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¢VÎ ¨É¸ÀzÀ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆÃ¸ï ªÀiÁr ªÀÄlPÁ CAQ §gÉzÀÄPÉƽîvÀzÀÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 292/215 PÀ®A 420 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 78[3] Pɦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 291/2015 PÀ®A 279.338 L.¦.¹  :- ದಿನಾಂಕ:24/11/215 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 18.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಮತಾ ಗಂಡ ಬೀಮರೆಡ್ಡಿ ಸಾ|| ಮರಮಕಲ್ ತಾ|| ಶಹಾಪುರ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 20/11/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಭೀಮರಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ .ನಮ್ಮ ಮಾವ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ,ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಭೀಮಬಾಯಿ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿ ಎಲೇ ಸೂಳಿ,ರಂಡಿ .ನಿನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲಾ .ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ.ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ತವರು ಮನಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗದು ನನ್ನ ಗಂಡನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ.ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ  ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಡೆದನು.ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಭೀಮಬಾಯಿ ಈಕೆಯು ನನಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಬಲಗಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆದಳು.ನಮ್ಮ ಮಾವನಾದ ಸಾಹೇಬಗೌಡನು ನನಗೆ ಎಲೇ ಸೂಳೆ ರಂಡಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಬದಿಂದ  ಬೈದನು ನನ್ನ ಗಂಡನು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ಎಳೆದಾಡಿ ಹೊಡೆಬಡಿ ಮಾಡಿ  ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ  ಒದ್ದನು.ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಭೀಮರಾಯ ಇಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ. ಮಾವ ಎಲ್ಲಾರೂ ಕೂಡಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು  ಹೋಗು ಇಲ್ಲಾವಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನೂ  ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ.ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಅಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 293/2015 ಕಲಂ 323.324.355.498(ಎ)504.506.ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
  
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 293/2015 PÀ®A 323.324.355.498(J) 504.506 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ:24/11/215 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 18.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಮತಾ ಗಂಡ ಬೀಮರೆಡ್ಡಿ ಸಾ|| ಮರಮಕಲ್ ತಾ|| ಶಹಾಪುರ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 20/11/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಭೀಮರಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ .ನಮ್ಮ ಮಾವ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ,ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಭೀಮಬಾಯಿ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿ ಎಲೇ ಸೂಳಿ,ರಂಡಿ .ನಿನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲಾ .ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ.ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ತವರು ಮನಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗದು ನನ್ನ ಗಂಡನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ.ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ  ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಡೆದನು.ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಭೀಮಬಾಯಿ ಈಕೆಯು ನನಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಬಲಗಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆದಳು.ನಮ್ಮ ಮಾವನಾದ ಸಾಹೇಬಗೌಡನು ನನಗೆ ಎಲೇ ಸೂಳೆ ರಂಡಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಬದಿಂದ  ಬೈದನು ನನ್ನ ಗಂಡನು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ಎಳೆದಾಡಿ ಹೊಡೆಬಡಿ ಮಾಡಿ  ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ  ಒದ್ದನು.ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಭೀಮರಾಯ ಇಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ. ಮಾವ ಎಲ್ಲಾರೂ ಕೂಡಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು  ಹೋಗು ಇಲ್ಲಾವಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನೂ  ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ.ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಅಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 293/2015 ಕಲಂ 323.324.355.498(ಎ)504.506.ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2015 PÀ®A 354(J), 354(©), 506, 448 L.¦.¹
ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(11) J¸ï.¹ J¸ï.n AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 24-11-2015 gÀAzÀÄ 2-30 ¦.JAPÉÌ oÁuÉUÉ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ UÉÆUÀrºÁ¼À ªÀAiÀÄ 46 eÁw: ¨ÉÃqÀgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉÆræºÁ¼À vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ f¯Éè:AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ  ದಿನಾಂಕ 23/11/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೂರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ರೈಟರ ಇವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಹೊಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದನು ಆಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಿನಗೆ ಬುದ್ದಿ ಇಲ್ಲವೇನು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವಾ ಅಂದು ನನ್ನ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳದಾಡಿ ನನಗೆ ಜಾತಿ ಎತ್ತು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಚೀರಿದೆನು ಆಗ ಜಡೆಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೀಮಪ್ಪ ಇವರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿದರು ಆಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ನೀನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಕಾರಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಕ್ರªÀÄ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 141/2015 ಕಲಂ 354(ಎ),354(ಬಿ),448,506 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(11) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಪಿ.ಎ ಯಾಕ್ಟ 1989 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©üà UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2015 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 24/11/15 gÀAzÀÄ 3-45 ¦ªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ºÉƸÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀÄ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CAvÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 10 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 5200/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 5-30 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ 6-30 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2015 PÀ®A 87 Pɦ  AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 24-11-15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.45 J.JA PÉÌ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ zÉêÀgÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è CfðzÁgÀ¼ÀÄ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ UÁæªÀÄzÀ°è CfÃðzÁgÀ¼À ªÀÄzsÉå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É CAUÀ¼ÀzÀ eÁUÀzÀ°è F »AzÉ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁæªÀÄzÀ ²æà gÉÃtÄPÀ AiÀÄ®èªÀÄä zÉêÀgÀ eÁvÀæ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÁæªÀÄzÀ°è §AiÀįÁl EzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ eÁUÀzÀ°è §AiÀįÁl DqÀ®Ä eÁUÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ AiÀÄvÁ¹Üw PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä CfðzÁ½UÉ w½¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ PÀÆqÀ ¨ÉʯÁl DqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ ªÀÄzÉå dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û¥Á¹Û, ¥ÁætºÁ¤, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 24-11-15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.45 J.JA PÉÌ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ zÉêÀgÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è CfðzÁgÀ¼ÀÄ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ UÁæªÀÄzÀ°è CfÃðzÁgÀ¼À ªÀÄ£É CAUÀ¼ÀzÀ eÁUÀzÀ°è ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ªÀÄzÀå F »AzÉ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁæªÀÄzÀ ²æà gÉÃtÄPÀ AiÀÄ®èªÀÄä zÉêÀgÀ eÁvÀæ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÁæªÀÄzÀ°è §AiÀįÁl EzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ eÁUÀzÀ°è §AiÀįÁl DqÀ®Ä eÁUÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ AiÀÄvÁ¹Üw PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä CfðzÁ½UÉ w½¹zÀÝgÀÄ PÀÆqÀ ¥ÀæwªÁ¢zÁgÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ PÀÆqÀ ¨ÉʯÁl DqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ ªÀÄzÉå dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û¥Á¹Û, ¥ÁætºÁ¤, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2015 PÀ®A, 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ: 24/11/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ²æà ¸Á¬Ä§tÚ ¦¹-210 gÀªÀjUÉ  oÁuÉAiÀÄ gËr ²ÃlgÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥É£ÀßAiÀiÁå UÁAf ¸Á|| £ÁUÀ£ÀlV FvÀ£À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DzÉò¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:24/11/2015 gÀAzÀÄ 2-30 ¦JªÀiï PÉÌ £ÁUÀ£ÀlV UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥É£ÀßAiÀiÁå UÁAf ªÀAiÀÄ|| 40 ªÀµÀð eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ UÁæªÀĸÀÜjAzÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w w½zÀħAzÀ ªÀiÁ»w K£ÀAzÀgÉ, oÁuÉAiÀÄ gËrAiÀiÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥É£ÀßAiÀiÁå UÁAf FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 4-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2015 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 225/2015 PÀ®A. 379, L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(3)(4) 22 JªÀiï.JªÀiï.r Dgï DPÀÖ 1957 :- ¢£ÁAPÀ:24-11-2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂUÉ vÀqÉUÀlÄÖªÀ «±ÉõÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀUÀ¼À°è ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ JªÀiï.r.¦ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ PÀȵÁÚ £À¢ wÃgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ 6 mÁæPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀ §UÉÎ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 226/2015 PÀ®A: 420 L¦¹ ¸ÀA.78(3) Pɦ DPïÖ  :- ದಿನಾಂಕ: 24/11/2015 ರಂದು 04:30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ®QëöäÃ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೋಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜನರಿಗೆ ಕೈಬಿಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸದಿಂದ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 105/- gÀÆ, ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿ, ಎರಡು ಮೋಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, 1 ¥É£ÀÄß ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2015 420 L¦¹ & 78(3)  PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:- 24/11/2015 gÀAzÀÄ 17:25 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ©æeïØ PÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ ¦.J¸ï.L ºÉZï.¹-92, 08  ¦¹-262 JºÉZï¹-17 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 10530=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï  MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉƨÉʯï C:Q:100d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!