Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 24, 2015

Yadgir District Reported Crimes

ÀAiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 265/2015 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :- ¢£ÁAPÀ 22/11/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥À¯ïìgï ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢üUÉ ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ , vÀÄnAiÀÄ PɼÀUÉ, vÀ¯ÉUÉ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 336/2015 PÀ®A, 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:23/11/2015 gÀAzÀÄ 09-00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ   PÀqÀÆègÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀiË£ÉñÀégÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÆ) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¤rV ªÀAiÀiÁ; 33 ªÀµÀð, ¸Á; ZÀªÀiÁ£À½î  ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ ªÀAiÀiÁ:33 ºeÁw ; ªÀÄĹèÃA ¸Á:zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ£ÀÄß   PÀqÀÆègÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢, ¦¹-18 ªÉÆãÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¦¹-45 gÀ« gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ   PÀqÀÆègÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ºÁdjzÁÝUÀ 09-20 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ rVæ PÁ¯ÉÃeï  gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ  PÀqÀÆègÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï PÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¹¹zÁUÀ ZÁ®PÀ ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ FgÀå ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ:23 G:qÉæöʪÀgï ¸Á:ºÉÆÃgÀÄAZÀ vÁAqÀ vÁ: AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ §zÀå ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ:60 G: PÀȶ ¸Á: ªÀÄÄzÁß¼À zÉÆqÀØ vÁAqÀ vÁ: AiÀiÁzÀUÀj ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  ªÀĺÉÃAzÀæ ¥ÁUÀÆðµÀ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J:33 nJ2655 ,mÁæöå° £ÀA§gï EgÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà EzÀÄzÀÄÝ w½zÀÄ §A¢zÉ..mÁæöåPÀÖgï £ÀA : PÉ.J:33 nJ2655. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 50,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 200/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 2,50,200/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä M§â DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:23/11/2015 gÀAzÀÄ 12-15 .¦JªÀiï PÉÌ   ªÀiË£ÉñÀégÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÆ) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä §AzÀÄ ¸À°è¹zÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:336/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 335/2015 PÀ®A 457,380 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:23/11/2015 gÀAzÀÄ 11-30 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀÄð¢zÁgÁzÀ ²æà JA.J ¸À°ÃªÀiï vÀAzÉ JA.J d°Ã¯ï ªÀAiÀiÁ:40G: PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå E¯ÁSÉAiÀÄ £ËPÀgÀ ¸Á: CfÃeï PÁ¯ÉÆä §¸ï r¥ÀÆ JzÀÄgÀÄUÀqÉ AiÀiÁzÀVj oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ F «¼Á¸ÀzÀ°è ²æà ªÀĺÀäzÀ C¸Àzï ªÀÄ£É £ÀA 5-5-329/1 gÀ°è  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 wAUÀ½AzÀ ¨ÁrUÉ EgÀÄvÀÛ£É.»ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:20/11/2015 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä CwÛUÉAiÀĪÀjUÉ DgÉÆUÀå ¸Àj E®èzÀ PÁgÀt CªÀjUÉ vÀÄDðV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÆUÀÄvÀ۪ɣÉAzÀÄ £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÀzÀ ²æà C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥ï G¯ï ºÀ¸À£À gÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß PÀÄAqÀÄA§zÀ eÉÆvÉUÉ ¢£ÁAPÀ:20/11/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ PÀ®§ÄVðUÉ ºÉÆÃzÀªÀÅ §½PÀ ¢£ÁAPÀ:21/11/2015gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ £ÀªÀÄä CwÛUÉAiÀĪÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ®§ÄVð¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÉÃj¸À¯Á¬ÄvÀÄÛ. DUÀ £ÁªÀÅ CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è EzÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:22/11/2015gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzï C¸ÀzÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ K£ÉtzÀgÉ EAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÉÆqÀ¯ÁV ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®ÄzÀ PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄvÀÛ ¨ÁV®Ä ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÉÆÃrzÁUÀ PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ w¹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀģɪÀ¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃr JAzÀÄ w½¹jAiÀÄAzÀÄ ºÉýzÉ. DUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀzÀªÀgÀ£ÀÄß PÉgÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÉÃqï gÉÆêÀiï £À°è EnÖzÀÝ C®ªÀiÁj RįÁè CVzÀÄÝ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ §mÉÖ EvÀgÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉ¯Áè ¦°èAiÀiÁV ©zÀÄÝgÀÄvÀÛªÉAiÉÄAzÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀgÀÄ.
   DUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ EAzÀÄ ¢£ÁAR:23/11/2015gÀAzÀÄ ¨ÉýîUÉ 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVj ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸Àé®à vÉgÉ¢zÀÄÝ EvÀÄÛ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀģɪÀ¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨Éqï gÉÆêÀiï £À°è EnÖzÀÝ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉ¢zÀÄÝ gÁªÀiï £À°è §mÉÖ  §gÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ Zɮ覰èAiÀiÁV ©zÀÄzÀÄÝ £ÉÆrzÉ£ÀÄ. ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÝ qÀ§âAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÉgÀ°è £ÁªÀÅ ElÄÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÁgÀAUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°è EgÀ°®è D¨sÁgÀt EnÖzÀÝ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄtZÀzÀ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¸ÀzÀj qÀ§âzÀ°è £ÁªÀÅ F PÉüÀV£À §AUÁgÀzÀ D¨sÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À DVgÀÄvÀÛzÉ.
01)§AUÁgÀzÀ £ÉPï ¯É¸ï 27 UÁæA. 02)§AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ® ¸ÀÄvÀÛgÀ 30UÁæA. 03)§AUÁgÀzÀªÀÄAUÀ® ¸ÀÄvÀÛgÀ 06UÁæA. 04) 2§AUÁgÀzÀdÄAQUÀ¼ÀÄ 15UÁæA. 05)2§AUÁgÀzÀºÉÆåAVAUï jAUï 06UÁæA. 06) §AUÁgÀzÀ £ÉPÀ¯É¸ï ¸ÉÃmï 22UÁæA. 07)§AUÁgÀzÀ¦AUÀgÀ jAUïì 10UÁæA. 08) §AUÁgÀzÀ EAiÀÄgÀ jAUïì 06 UÁæA. 09)§AUÁgÀzÀ EAiÀÄgï jAUïì 06 UÁæA. 10)§AUÁgÀzÀ ¦üAUÀgÀ jAUïì 03UÁæA. 11)§AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀ¸ÀÄÛ 10UÁæA. 12) ¦üAUÀgÀ jAUï(¹¥À¯ï) 15UÁæA. 13) ¨Áæ¸Éèl 10UÁæA »ÃUÉ MlÄÖ 171 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÁtzÀ C.Q4,25,000 ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ 4,000/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 4,29,000/-gÀÆ
ªÉÄð£À a£ÀßzÀ D¨sÁgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß £À£Àß ªÀģɬÄAzÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F PÀ¼ÀîvÀ£À §UÉÎ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 335/2015 PÀ®A 454,457,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2015 PÀ®A, 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ: 23/11/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ²æà ¸ÁAiÀħtÚ ¦¹-210 gÀªÀjUÉ oÁuÉAiÀÄ gËr ²ÃlgÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ Q±À£ï gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ|| 25 ªÀµÀð eÁ|| ®A¨Át G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ZÁªÀÄ£Á¼À vÁAqÁ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ£À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DzÉò¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:23/11/2015 gÀAzÀÄ 9 JJªÀiï PÉÌ ZÁªÀÄ£Á¼À vÁAqÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ Q±À£ï gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ UÁæªÀĸÀÜjAzÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w w½zÀħAzÀ ªÀiÁ»w K£ÀAzÀgÉ, oÁuÉAiÀÄ gËrAiÀiÁzÀ «AiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ Q±À£ï gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ZÁªÀÄ£Á¼À vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 10-45 J.JªÀiï PÉÌ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2015 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2015 PÀ®A, 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ: 22/11/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ²æà ¸ÁAiÀħtÚ ¦¹-210 gÀªÀjUÉ oÁuÉAiÀÄ gËr ²ÃlgÁzÀ zÉêÀgÉrØ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁAiÀÄ PÀgÀqÀPÀ¯ï ªÀAiÀÄ|| 35 ªÀµÀð eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀgÉrØ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ZÉ£ÀÆßgÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ£À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DzÉò¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:23/11/2015 gÀAzÀÄ 11.00 JJªÀiï PÉÌ ZÉ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀgÉrØ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁAiÀÄ PÀgÀqÀPÀ¯ï ªÀAiÀÄ|| 35 ªÀµÀð eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀgÉrØ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ZÉ£ÀÆßgÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ.FvÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ UÁæªÀĸÀÜjAzÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w w½zÀħAzÀ ªÀiÁ»w K£ÀAzÀgÉ, oÁuÉAiÀÄ gËrAiÀiÁzÀ zÉêÀgÉrØ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁAiÀÄ PÀgÀqÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 12.30 J.JªÀiï PÉÌ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2015 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2015 PÀ®A, 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ: 22/11/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ²æà ¥ÉæêÀĹAUï ¦¹-420 gÀªÀjUÉ oÁuÉAiÀÄ gËr ²ÃlgÁzÀ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ GzÁÝgÀ ªÀAiÀÄ|| 45 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħgï G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| gÁeÁ¥ÀÄgÀ(©) vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ£À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DzÉò¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:23/11/2015 gÀAzÀÄ 12.30 JJªÀiï PÉÌ ZÉ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ GzÁÝgÀ ªÀAiÀÄ|| 45 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħgï G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| gÁeÁ¥ÀÄgÀ(©) FvÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ UÁæªÀĸÀÜjAzÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w w½zÀħAzÀ ªÀiÁ»w K£ÀAzÀgÉ, oÁuÉAiÀÄ gËrAiÀiÁzÀ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ GzÁÝgÀ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 2.15 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2015 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2015 PÀ®A, 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ: 22/11/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ²æà ªÀÄgÉ¥Àà ¦¹-93 gÀªÀjUÉ oÁuÉAiÀÄ gËr ²ÃlgÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ªÉÄÃV£ÀªÀĤ ¸Á|| UÉÆÃV (PÉ) FvÀ£À §UÉÎ UÀÄ¥ÀÛ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DzÉò¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/11/2015 gÀAzÀÄ 10-00 JJªÀiï PÉÌ ¸ÀܽÃAiÀÄ UÉÆÃV (PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV gËr ²ÃlgÁzÀ ²ªÀ¥Àà FvÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ UÁæªÀĸÀÜjAzÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w w½zÀħAzÀ ªÀiÁ»w K£ÀAzÀgÉ, oÁuÉAiÀÄ gËrAiÀiÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ªÉÄÃV£ÀªÀĤ ¸Á|| UÉÆÃV (PÉ) FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ 11-00 JJªÀiï PÉÌ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2015 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2015 PÀ®A, 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ: 22/11/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ²æà ªÀÄgÉ¥Àà ¦¹-93 gÀªÀjUÉ oÁuÉAiÀÄ gËr ²ÃlgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÉêÀÄzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C«Ä£ÉÆâݣÀ Ct©¥ÀÆgÁ ¸Á|| UÉÆÃV¥ÉÃoÀ FvÀ£À §UÉÎ UÀÄ¥ÀÛ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DzÉò¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/11/2015 gÀAzÀÄ 11-30 JJªÀiï PÉÌ ¸ÀܽÃAiÀÄ UÉÆÃV¥ÉÃoÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV gËr ²ÃlgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÉêÀÄzÀ FvÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ UÁæªÀĸÀÜjAzÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w w½zÀħAzÀ ªÀiÁ»w K£ÀAzÀgÉ, oÁuÉAiÀÄ gËrAiÀiÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÉêÀÄzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C«Ä£ÉÆâݣÀ Ct©¥ÀÆgÁ ªÀAiÀÄ|| 25 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄĹèA G|| PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| UÉÆÃV¥ÉÃoÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ 12-30 ¦JªÀiï PÉÌ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2015 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2015 PÀ®A, 87 PÉ.¦.DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 22/11/2015 gÀAzÀÄ 1-45 ¦JªÀiï oÁtAiÀÄ J¸ï.ºÉZï.r PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ.¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:22/11/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹AUÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr 11 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃV ¥ÉÃoÀ UÁæªÀÄzÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ  ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÉÆÃV ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ AiÀĪÀÄÄ£Á ªÉÊ£À ±Á¥À »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ RįÁè eÁUÀzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉÃUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQÌlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀªÉA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ  ¹§âA¢ü d£ÀgÁzÀ ¦¹-93, 175, 33, 378, 199 EªÀgÉÆA¢UÉ 11-30 J.JA.PÉÌ  fÃ¥À £ÀA. PÉ.J 32 f-392 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV  dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ 11-45 J.JA PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV 1) ©ÃªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¢VÎ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ 300 gÀÆUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀªÀÅ 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ ZÀ®ÄªÁ¢ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 280 gÀÆUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀªÀÅ. 3) zÀ¸ÀÛVj vÀAzÉ ZÀAzÁ¸Á§ ¥ÉưøÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 320 gÀÆUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀªÀÅ 4) PÉʸÀgÀ vÀAzÉ ¦ÃgÉÆÃd dªÀiÁzÁgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 260 gÀÆUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀªÀÅ 5) PÀjêÀÄ vÀAzÉ ºÁføÁ§ ±ÀAPÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 240 gÀÆUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀªÀÅ ºÁUÀÆ ¥ÀtPÉÌ ElÖ ºÀt 100 gÀÆUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 1500/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 12 ¦.JA ¢AzÀ 1 ¦.JA zÀªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2015 PÀ®A, 87 PÉ.¦.DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. 
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2015 PÀ®A, 87 PÉ.¦.DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 22/11/2015 gÀAzÀÄ 4-30 ¦JªÀiï oÁuÉAiÀÄ J¸ï.ºÉZï.r PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ.¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:22/11/2015 gÀAzÀÄ 2-00 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆ®zÀ°è RįÁè eÁUÀzÀ°è E¹àÃl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ  ¹§âA¢ü d£ÀgÁzÀ ¦¹-93, 175, 33, 378, 199, 97, 312   EªÀgÉÆA¢UÉ 2-15  ¦.JA.PÉÌ  fÃ¥À £ÀA. PÉ.J 32 f-392 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV  dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ 3-00 ¦.JA PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä 7 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV 1) ®PÀëöät vÀAzÉ GªÀÄ®Ä £ÁAiÀÄÌ eÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ|| 50 eÁ||®A¨Át G|| PÀÆ° 2) ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ|| 55 eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| PÀȶ 3) ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄtÚ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ|| 48 eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| PÀȶ 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ|| 26 eÁ|| ªÀqÀØgÀ G|| PÀÆ° 5) §¸À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¨ÉÃmÉUÁgÀ ªÀAiÀÄ|| 30 eÁ|| ºÀjd£À G||| MPÀÌ®ÄvÀ£À 6) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀÄ|| 55 eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| PÀȶ 7) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà zÉÆj ªÀAiÀÄ|| 60 eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á|| J®ègÀÆ PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ EªÀgÉ®èjUÉ CAUÀd¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 4,200/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 3 ¦.JA ¢AzÀ 4 ¦.JA zÀªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2015 PÀ®A, 87 PÉ.¦.DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. 
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2015 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506,¸À»vÀ 149 ªÀÄvÀÄÛ 3(10) J¹ì. J¸ïn. PÁAiÉÄÝ 1989 :- ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw¹PÉƼÀĪÀzÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà qÉƼÉî ªÀAiÀiÁ|| 32 ªÀµÀð eÁ|| ¥Àj²ÃµÀÖ eÁw(ªÀiÁ¢UÀ) G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| §zÉÝ¥À°è UÁæªÀÄ vÁ|| f¯Áè|| AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ F CfðAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉãÀAzÀgÉ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÀgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß °ÃdUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ.EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/11/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÁÝUÀ  DUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ©üêÀÄgÉrØ vÀAzÉ C©üêÀiÁ£Àå AiÀiÁzÀªï EªÀgÀÄ §AzÀÄÉà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁåAUÀ PÀÄAw ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É CAvÁ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀ DUÀ £Á£ÀÄ vÁ½PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÀjUÉ w½¹.£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ °ÃdUÉ ªÀiÁrzÀ ²ªÀgÀgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÉÄt¹£À vÉÆÃlPÉÌ ©qÀÄwÛzÉÝ. EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ UÉÆ®ègÀ ºÁUÀÄ ªÀÄĹèA d£ÀgÁzÀ 1)©üêÀÄgÉrØ vÀAzÉ C©üªÀiÁ£Àå AiÀiÁzÀªï 2) §ÄgÁ£À¸Á§ vÀAzÉ UÀįÁªÀiï PÀlUÀgÀÄ 3) C§â¸À° vÀAzÉ RvÁ®¸Á§ UÉÆÃV 4) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ dUÀ£ï ºÀ½îAiÀĪgÀÄ 5)  D£ÀAzÀ vÀAzÉ dUÀ£ï ºÀ½îAiÀĪÀgÀÄ 6) §Ä¸ÀtÚ vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà £ÀAV 7) D±À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÁ®ÄªÀPÀr 8) ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀ PÁ®ÄªÀPÀr 9) ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä PÁ®ÄªÀPÀr 10) ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ C©üªÀiÁ£Àå AiÀiÁzÀªï ¸Á|| §zÉÝ¥À°è UÁæªÀÄ F LzÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ GzÉݲù K ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁPÀ PÀĽvÀÄPÉÆAr¢Ý ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀgÀÄ E®èªÉãÀÄ ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ ªÀÄUÀ£É EªÀvÀÛ £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉ.CAzÀÄ CªÀgÀ°è ©üêÀÄgÉrØ AiÀiÁzÀªï EªÀgÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ ©ÃgÀ ¨Ál°¬ÄAzÀ £À£ÀUÉ JqÉUÀqÉAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ.DUÀ CµÀÖgÀ°è £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÀgÁzÀ.§Ä¸ÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»AzÀæ vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà E§âgÀÄ Nr §AzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀgÀ°è ©üêÀÄgÉrØ. ªÀÄvÀÄÛ C¨Áâ¸À°.ªÀÄvÀÄÛ §ÄgÁ£ï EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß vÀªÀÄä §Ä¸À£ÀÚ  EªÀjUÉ PÀÄwÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ vÀªÀÄä ªÀÄ»AzÀæ EªÀjUÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ E ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄPÀ̽UÉ ©qÀ¨Áåræ fêÀ ¸À»vÀ ºÉÆqɬÄj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀgÀÄ CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄÆägÀ §£ÀߥÀà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ G¥ÁàgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹zÀgÀÄ DzÀgÀÄ CªÀgÀÄ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CAzÁUÀ DUÀ £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ CªÀjUÉ CAf C°èAzÀ Nr §A¢gÀÄvÉÛêÉ.¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ £À£ÀUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ºÉÆUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀ jêÀÄì D¸ÀàÀvÉæUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ vÉÆÃj¹PÉÆArgÀÄvÉۣɠ DzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä PÀqÀÄ  §qÀªÀgÁzÀ F CfðAiÀÄ£ÀÄß  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ £ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹PÉÆlÄÖ C¥sÀgÁ¢üUÀ½UÉ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉPÉAzÀÄ vÀªÀÄä F CfðAiÀÄ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ zÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉƼÀÄvÉÛ£É CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-147/2015 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506,¸À»vÀ 149 ªÀÄvÀÄÛ 3(10) J¹ì. J¸ïn. PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2015 PÀ®A 75 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ :- PÉA¨sÁ« ªÀįÁè gÀ¸ÉÛAiÀÄ F©¹ PÉ£Á® ºÀwÛgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄUÉ 3 ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀj®èzÉà ¤AwzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ¥ÀvÉÛUÁV ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ¥ÀvÀÛUÉ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 4.00 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2015 PÀ®A 75 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2015 PÀ®A 75 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ :- PÉA¨sÁ« £ÀUÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉA¨sÁ« ºÀwÛgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄUÉ 2 ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀj®èzÉà ¤AwzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ¥ÀvÉÛUÁV ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ¥ÀvÀÛUÉ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 7.00 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2015 PÀ®A 75 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
©üà UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2015 PÀ®A 32,34 PÉ.E AiÀiÁåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ: 23/11/2015 gÀAzÀÄ 5-30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ©üÃ.UÀÄrAiÀÄ ¨Á¥ÀÄUËqÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è EgÀĪÀ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 1) 90 JªÀiïJ¯ï £À 48 JªÀiï.¹ gÀªÀiï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Ál°AiÀÄ QªÀÄävÀÄÛ: 35.45 gÀÆ 2) 90 JªÀiïJ¯ï £À 55  Njf£À¯ï ZÉéöÊ¸ï  ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Ál°AiÀÄ QªÀÄävÀÄÛ: 25.04 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 3078-80 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÀl ªÀiÁrzÀ 400-00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 6-45 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2015 PÀ®A 32,34 PÉ.E AiÀiÁåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 287/2015 PÀ®A 295 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ 23/11/2015 ರಂದು 13-00ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ  ಸಾ||ಬಿದಾರಾಣಿ  ತಾ|| ಶಹಾಪೂರು ಇರುವ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ  ಟೈಫ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 22/11/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಓಣೆಯ ಯಂಕಣ್ಣ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಬಿರದಾರ, ನಿಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಶರಣಬಸವ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ, ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಿಕೊಡಿ, ಕನಕಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗನಗೌಡ ಬಿರದಾರ, ನಿಂಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಬಿರದಾರ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಿಕೊಡಿ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿರದಾರ, ಕೊರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಹದೇವಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರದಾರ, ತಿರುಪತಿ ತಂದೆ ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಬಿರದಾರ, ನಿಂಗಪ್ಪ  ತಂದೆ ಕರೆಪ್ಪ ಶಹಾಪೂರು, ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ಶಹಾಪೂರು, ಕನಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ  ನಾವೇಲ್ಲಾರು ಕನಕದಾಸರ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಾಂಕ 28/11/2015 ರಂದು  ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಅಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವೇಲ್ಲಾರೂ ಹೋದೆವು ನಂತರ ಇಂದು 23/11/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 06-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಸಂಡಸಕ್ಕೆ  ಹೋರಟಾಗ ನಮ್ಮೂರ ಕನಕದಾಸರ ಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು  ಕನಕದಾಸರ  ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು  ನೋಡಲಾಗಿ ಕನಕದಾಸರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ  ಸಗಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಕಂಡು  ನಮ್ಮೂರ ಕನಕ ದಾಸರ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದು  ಕನಕದಾಸರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಗಣೆ ಹೋಡೆದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತಾರೆ.  ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಮತಿಯ ಭಾವನೆಗೆ ದಕ್ಕೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 22/11/2015  ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 23/11/2015 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-00 ರ ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು  ಸಗಣೆಯನ್ನು   ಹೊಡೆದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕನಕದಾಸರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚಚರ್ೆ ಮಾಡಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕನಕದಾಸರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 287/2015 ಕಲಂ 295 ಐಪಿಸಿ  ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 288/2015 PÀ®A 107 s¹.Dgï.¦.¹. :- ದಿನಾಂಕ 23/11/2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 14-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಐ.ಸಾಹೇಬರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಚುನಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಡ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಾತ್ಮಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೇನಂದರೆ ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ರಸ್ತಾಪೂರು ವಯಾ 35ವರ್ಷ ಜಾ||ಕುರಬರು ಉ||ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ|| ಮಡ್ನಾಳ ತಾ|| ಶಹಾಪೂರು ಈತನು ಮಡ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ  ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ  ತಾನು ಹೇಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಗಳಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾನು ಹೇಳಿದ ಅಭ್ಯಥರ್ಿಗಳಿಗೆ ಮತ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ  ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದನು  ಈತನು ಯಾವೊದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಅಫರಾದ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತೆಗೆ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂಭಂವ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 04-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅಂತಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 288/2015 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 289/2015 PÀ®A 107 s¹.Dgï.¦.¹. :- ದಿನಾಂಕ 23/11/2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 15-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಐ.ಸಾಹೇಬರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಚುನಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಶಹಾಪೂರು ನಗರದ ಹಳಿಸಗರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಾತ್ಮಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೇನಂದರೆ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ವಯಾ 24 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಎಸ.ಟಿ ಉ|| ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ||ಹಳಿಸಗರ ಶಹಾಪೂರು ಈತನು ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಹಳಿಸಗರದಲ್ಲಿ  ನಗರಸ2ಭೆ  ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ  ತಾನು ಹೇಳಿದ ಅಭ್ಯಥರ್ಿಗಳಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾನು ಹೇಳಿದ ಅಭ್ಯಥರ್ಿಗಳಿಗೆ ಮತ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ  ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಈತನು  ಯಾವೊದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಅಫರಾದ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತೆಗೆ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂಭಂವ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 17-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅಂತಾ  ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 289/2015 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.

ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!