Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 21, 2015Yadgir District Reported Crimes

©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2015 PÀ®A 420 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 78[3] Pɦ AiÀiÁåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 20/11/2015 gÀAzÀÄ  ªÀÄÄqÀ§Æ¼À UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀĪÀé UÀÄrAiÀÄ  ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¨ÁA¨É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁåªÀĪÀé UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉÊ ªÀiÁr PÀgÉzÀÄ ¨ÁA¨É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ  £ÀA§gÀ zÉʪÀzÀ Dl §jæ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ  80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ.  CAvÀ PÀÆUÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆߧ⠸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ. 6-45 ¦JªÀiï PÉÌ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV   ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀnÖªÀĤ FvÀ ¹QÌzÀÄÝ PÀÆUÀÄwÛzÀÝ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ºÀ½ªÀĤ FvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ zÁ½AiÀÄ°è ¹PÀ̪À¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ¥Á¬Ä 1500=00, 2) 1 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, 4) MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPÀì  PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q 500-00 gÀÆ EªÉ®èªÀÅUÀ¼ÀÄ 6-45 ¦JªÀiï ¢AzÀ 7 -45 ¦JªÀiï CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 8-30  ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÁÌV M¦à¹zÀÝjAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2015 PÀ®A 420 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 78[iii] PÉ ¦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 284/2015 PÀ®A 420.379 L,¦,¹ :- ¢:20/11/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-0 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ E¸ÁPÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÀ¸Á§ ºÀÄAqÉPÁgÀ ªÀAiÀÄ|| 54 ªÀµÀð G|| ¸À,¨Á,¥À,¥ÀƪÀð ¨Á®QAiÀÄgÀ PÁ¯ÉÃd ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è G¥À£Áå¸ÀPÀÀ eÁ|| ªÀÄĹèA ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è F ªÉÄîÌAqÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £Á£ÀÄ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁPÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÀ¸Á§ ºÀÄAqÉPÁgÀ ªÀAiÀÄ|| 54 ªÀµÀð G|| ¸À,¨Á,¥À,¥ÀƪÀð ¨Á®QAiÀÄgÀ PÁ¯ÉÃd ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è G¥À£Áå¸ÀPÀÀ eÁ|| ªÀÄĹèA ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉ£ÉÃAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÉÄð£À «¼Á¸ÀzÀ°è G¥À£Áå¸ÀPÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £À£Àß PÀÄlÄA§zÉÆÃA¢UÉ ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀÄvÉÛ£É.
      »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17/11/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 J,JA£Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ  §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°è PÀnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀ £ÀªÀÄä ºÉÆøÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rj¢ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¤«ÄvÀå ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQ£À £À£Àß SÁvɬÄAzÀ  ºÀt qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÀ £À£Àß ¹r 100 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉßûvÀgÁzÀ ªÀÄ®îtÚ £ÁqÀUËqÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆgÀlÄ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV ¨ÁåAQ£À°è £À£Àß J¸ï.© SÁvɬÄAzÀ 1,50,000=00 gÀÆ ºÀt qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ. 1000=00 gÀÆ ªÀÄÄR¨É¯ÉAiÀÄ 100 £ÉÆÃn£À MAzÀÄ PÀlÖ ªÀÄvÀÄÛ 500=00 gÀÆ ªÀÄÄR¨É¯ÉAiÀÄ 100 gÀ PÀlÖ EzÀݪÀÅ. D ºÀtzÀ°è 500=00 ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ 74 £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 1000=00 gÀÆ ªÀÄÄR¨É¯ÉAiÀÄ 03 £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 40,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä £À£Àß ²æêÀÄw gÀªÀgÀ J¸ï.© SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁr G½zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,10,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä MAzÀÄ PÁå±À ¨ÁåUÀzÀ°è ºÁQ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® mÁåAQ£À ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉßûvÀgÁzÀ ªÀÄ®ètÚ £ÁqÀUËqÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è ºÁzÀÆ §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ EArAiÀÄ£À UÁå¸À CAUÀr zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÁ®¨Á« gÉÆÃr£À ºÀ¼ÀîzÀ ¥ÀÆ°£À ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 12.30 ¦JA ¢AzÀ 01.00 ¦JAzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ §AzÀÄ £À£ÀUÉ CAPÀ® CAPÀ® C°è ¤ªÀÄä zÀÄqÀÄØ ©¢ÝªÉ £ÉÆÃr CAvÀ £À£Àß, ¸Àé®à »AzÉ PÉÊ ªÀiÁr vÉÆj¹zÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ »AzÉ £ÉÆqÀ¯ÁV 1000 gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÆÃn£ÀAvÉ PÁtĪÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀݪÀÅ £À£ÀUÉ ºÀt ©¢ÝªÉ £ÉÆÃr CAPÀ® CAvÀ CAzÀ ªÀåQÛ ºÀ¼É §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á«§âgÀÆ PɼÀV½zÀÄ £À£Àß ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ElÄÖ ¸Àé®à »AzÉ ©¢ÝzÀÝ £ÉÆÃlÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä »A¢¤AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É E£ÀÆß E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ElÖ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. C°è ©¢ÝzÀÝ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀÅ 1000=00 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ DlPÉÌ §¼À¸ÀĪÀ ¸ÀļÀÄî £ÉÆÃlÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. zÀÆgÀ¢AzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀAvÉAiÉÄà PÁtÄwÛzÀÄÝ MlÄÖ 10 £ÉÆÃlÄUÀ½zÀݪÀÅ. CªÀUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. CµÀÖgÀ°èAiÉÄà ²ªÀ°AUÀtÚ vÀAzÉ gÀÄzÀætÚ ¸ÁªÀÅ EªÀgÀÄ C¯Éè ºÉÆgÀnzÀÄÝ CªÀgÀÆ PÀÆqÀ £À£Àß ºÀt vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr K, K CAvÀ C£ÀÄßvÀÛ £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¨É£ÀÄߺÀwÛ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. £ÁªÀÅ UÁ§jAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥À¤ AiÀiÁªÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀĪÀ¢®è. DUÀ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀj ºÀt ©¢ÝªÉ CAvÁ ºÉýzÀªÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£À: £ÉÆÃrzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ E°èAiÀÄ ªÀgÀUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀ ªÀiÁr ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ §UÉÎ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁr EAzÀÄ ¢: 20/11/2015 gÀAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj £À£Àß UÀªÀÄ£À ¨ÉÃgÉqÉUÉ ¸ÉüÉzÀÄ £À£Àß 1,10,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr £À£Àß ºÀt ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw.CAvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 284/2015 PÀ®A 420.379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2015 PÀ®A:279,337,338,304(J), L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ: 09.11.2015 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ wªÀÄä¥Àà  ºÁUÀÆ FvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀqÀUÉÃgÁ ¢AzÀ lAlA £ÀA.PÉJ-33-4565 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ lAlA ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉJ-36-nJ-8534 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA.PÉJ-36-n©-5867 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆqÁ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ JgÀqÀÄ ZÁªÀºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¨Ájà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 12/11/2015 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ºÉýÃPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.144/2015 PÀ®A. 279,337,338,L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPÀÖ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/11/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀPÉæ¥Áà vÀA.ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÁB PÉÆ£À½î FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁgÀeÁV MAzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ vÀªÀÄä CtÚ wªÀÄä¥Àà FvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°èAzÀ ¢£ÁAPÀ 17/11/2015 gÀAzÀÄ PÀ®§ÄgÀV ¦.f. ±ÀºÁ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/11/2015 gÀAzÀÄ 11-30 JJAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ®A. 304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 262/2015 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 20/11/2015 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÀ® UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ¸ÀwÛzÀÝjAzÀ C°èUÉ jAiÀÄgÀ CmÉÆà £ÀA PÉ.J-33-9943 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÁUÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CmÉÆà UÁ°AiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄ ¹Ìqsï DV CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 261/2015 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 20/11/2015 gÀAzÀÄ 12-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-33eÉ-3906 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀÄqÀؽî-§AzÀ½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A§¢¬ÄAzÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQì-JªÀiï.N. «Ä¤ ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-33-J-0641 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀwÛPÀÄt PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »A¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 327/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ 20/11/2015 ರಂದು 06:00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ರವಿ ಪಿಸಿ 45 ರವರೊಂದಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕುರಿತು ಹೊರಟು ಗಂಜ ಏರಿಯಾದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಮೌಲಾಲಿ ಅನಪೂರ ಇವರು ತನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಗಂಜ ಎರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೀಗೆ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ದಕ್ಕೆ ತಂದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೊಡಕುಂಡು ಮಾಡುವ  ಸಂಬವ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ದ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 20/11/2015 ರಂದು 07:05 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!