Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 19, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 326/2015 PÀ®A 78 (3) ¸ÀAUÀqÀ 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 18/11/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 06:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/11/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 04:00 ¦.JªÀiï PÉÌ MAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ CzÉãÉAzÀgÉ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmïzÀ ¸ÀÆgÀd±ÉÃl EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ° ¥Ánî ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÆ) ºÁUÀÆ ¦.L r.¹.Dgï.© ²æà KUÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃlzÀ ¸ÀÆgÀd±ÉÃl EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ §gÀÄvÀÛªÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gɬĹj CAvÁ ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ¨Á®¥Àà vÀAzÉ RAqÀ¥Àà ºÉƤUÉÃj ªÀAiÀiÁ,70 ªÀµÀð, 2} ªÀiÁ£À¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀàUËqÀ ¸Á, ªÀÄÄAqÀVð DgÉÆævÀjAzÀ  1} 4610/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2} JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀUÀ¼ÀÄ 3} ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ 4} JgÀqÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ÀUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 326/2015 PÀ®A 78 (3) ¸ÀAUÀqÀ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2015 PÀ®A 107 ¸ÀA. 151 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 18-11-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 ¦.JA PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd£ÀjPÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ, aÃgÁqÀÄvÀÛ, MzÀgÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ»¼ÉjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À°è ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¥ÉÆãÀ PÀgÉ ªÉÄgÉUÉ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 ¦.JA PÉÌ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è aÃgÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr »rzÀÄ «ZÁj¹ ªÀÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®A 151 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 2.30 ¦.JA PÉÌ PÀ®A 107 ¸ÀA. 151 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÝ C¥ÀgÁzsÀ.
PÉÆÃqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2015 PÀ®A:341,323,324,504,506 ¸ÀA:34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 18.11.2015 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ ²æà ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà ªÀÄ®ªÀÄÄvÉÛÃgÀ ªÀAiÀÄ:30,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:»AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ, ¸Á:¦ÃgÀUÁgÀ zÉÆrØ PÀPÉÌÃgÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß §gɹzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢:17.11.2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä PÉ®¸À ¸À®ÄªÁV PÀPÉÌÃgÁPÉÌ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä zÉÆrØUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dĪÀÄägÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¦ÃgÀUÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ PÀÆr £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀÄÄgÀrØ, ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà ªÀÄÄgÀrØ, ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ C½AiÀÄ£ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà PÀÄj gÀªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ £ÀªÀÄUÉ CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É zÉÆqÀØ¥Àà ¥ÀgÀªÀÄtÚ£À ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ¨Á« vÉÆÃr PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgï PÀÄr¹ ¤ªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÁªÀj ªÀiÁrPÉÆAr¢Ýj, ¤ªÀÄUÉ £ÁªÀÅ JµÉÆÖÃAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è PÀÆr¹zÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgï vÉUÉzÀÄPÉƽîj CªÀgÀ ºÉÆ®zÉƼÀUÉ ºÉÆUÀ¨ÉÃrj CAvÁ CAzÀgÀÆ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ PÉüÀÄwÛ®è. EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CAzÀªÀgÉà CªÀgÀ°èAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¼À¥Àà gÀªÀgÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß PÀÄArzÀqÀzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ qÀħâzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁ¥Àr¹ £À£ÀߣÀÄß £É®PÉÌ PÉqÀ« £Á£ÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, DUÀ £À£Àß eÉÆvÉUÉ EzÀÝ £À£Àß CtÚ ¥ÀgÀªÀÄtÚ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ CqÀØ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀ®Ä C°èAzÀ¯Éà ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀÄ®ªÀÄÄvÉÛÃgÀ ºÁUÀÄ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¦ÃgÀUÁgÀ gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr §AzÀÄ ©r¹zÀÄÝ, EªÀgÀÄ ©r¸À¢zÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ E£ÀÆß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÉÆÃUÀĪÁUÀ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼Éà EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è G½¢¢ÝÃj E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¹PÀÌgÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgÀt «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹. F WÀl£ÉAiÀÄ°è £À£Àß CtÚ ¥ÀgÀªÀÄtÚ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢®è. £Á£ÀÄ WÀl£É £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃV «ZÁgÀ ªÀiÁr FUÀ vÀqÀªÁV §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2015  PÀ®A:341, 323, 324, 504, 506 ¸ÀA:34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÉÆÃqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2015 PÀ®A 323, 504, 342, 363 ¸ÀA:34 L¦¹ ¸ÀA 3(I)(X) SC.ST .PA.ACT 1989 :- ¢£ÁAPÀ: 18.11.2015 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ «oÀ¯ï gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ:28, G:PÀÆ°, eÁ:»AzÀÆ ®A¨ÁtÂ, ¸Á:dĪÀiÁ®¥ÀÆgÀ zÉÆqÀØ vÁAqÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß  ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ PÉÆqÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀ£ÀzÀ ¸ÀAvÉ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢:15.11.2015 gÀAzÀÄ ¨Á£ÀĪÁgÀ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèAiÀÄ dªÀÄRAr vÁ®ÆQ£À PÉÆ®ÆèègÀÄ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ¥ÉÊUÀA¨sÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ C«Äãï¸Á¨ï ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÁj£À°è §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ £À£Àß PÀtÄÚ ªÀÄÄAzÉ£É PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ “¯Éà ®A¨Át ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß vÀªÀÄä £ÀªÀÄUÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ DzÀÝjAzÀ ¤£ÀߣÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ CªÀ£ÀÄ ¹PÉ̹UÀÄvÁۣɔ JAzÀÄ PÁj£À°è JwÛ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä Hj£ÀvÀÛ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. §qÀ »AzÀĽzÀ zÀ°vÀ ®A¨Át d£ÁAUÀzÀªÀ¼ÁzÀ £Á£ÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉãÉAzÀgÉ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À vÀªÀÄä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ DVzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw¬ÄAzÀ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ¢®è. £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀªÀÄä Hj£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÊPÁ®Ä PÀnÖ UÀȺÀ §AzsÀ£ÀzÀ°è EnÖgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt »AzÀĽzÀ zÀ°vÀ ®A¨ÁtÂà d£ÁAUÀzÀªÀgÁzÀ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§PÉÌ eÁw ¤AzsÀ£É ºÁUÀÄ ±ÉÆõÀ£ÉAiÀiÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¥ÉÊUÀA¨sÀgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ C«Äãï¸Á¨ï gÀªÀgÀ UÀȺÀ §AzsÀ£À¢AzÀ ©r¹ £À£ÀUÉ ¸ÀÆPÀÛ £ÁåAiÀiÁ MzÀV¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DgÀPÀëPÀgÁzÀ vÀªÀÄä°è F PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:69/2015 PÀ®A:323, 504, 342, 363 ¸ÀA:34 L¦¹ ¸ÀA:3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!