Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 18, 2015Yadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2015 PÀ®A.143,147,148,323,324,326,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ.17-11-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ®¢AzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ  ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ZÉAZÀgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, eÁ|| ZÉAZÀgï (¥À. ¥ÀAUÀqÀ) G||  PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| AiÀÄA¥ÁqÀ vÁ|| f||  AiÀiÁzÀVj FvÀ£À ºÉýJPÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-11-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä PÁ±ÀªÀÄä, ºÉAqÀw gÉÃtÄPÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀÀ  1) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà ZÉAZÀ 2) ¥À¥Áàöå vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà ZÉAZÀ 3) CdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà ZÀAZÀ 4) ¥À¥Áàöå£À CPÀÌA¢gÁzÀ ®°ÃvÀªÀÄä, 5) ¸Á§ªÀé, 6) ©üêÀĪÀé UÀAqÀ ¥ÀªÀðvÀ¥Àà ºÁUÀÆ 7) gÉÃtªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ZÉAZÀgÀ 8) CAdªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ZÉAZÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀ½UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà dUÀ½ EªÀgÀ eÁUÀzÀ°è §mÉÖ AiÀiÁPÉ Mt ºÁQ¢ F eÁUÀ £ÀªÀÄäUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw CªÀjUÉ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä eÁUÀzÀ°è §mÉÖ Mt ºÁQ®è ºÀtªÀÄAvÀ dUÀ½ EªÀgÀ eÁUÀzÀ°è §mÉÖ  Mt ºÁQzÉÝÃªÉ CAvÁ CAzÀzÀPÉÌ ¯Éà gÀAr ªÀÄUÀ£Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà F eÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CªÀgÀzÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÀªÀgÉà AiÀÄ®è¥Àà ZÉAZï FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ JgÀqÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆqÀzÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¥À¥Áàöå vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà ZÉAZÀ FvÀ£ÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß JqÀ ªÀÄÄArUÉ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà ZÉAZï FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ, JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ §AzÀ ¥À¥Áàöå£À CPÀÌA¢gÁzÀ ®°ÃvÀªÀÄä, ¸Á§ªÀé, ©üêÀĪÀé UÀAqÀ ¥ÀªÀðvÀ¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà£À ºÉAqÀwAiÀÄgÁzÀ gÉÃtªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ZÉAZÀ, CAdªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ZÉAZï EªÀgÉ®ègÀÆ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¸ÀÆ¼É gÀAr CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¨Á¬Ä §qÉAiÀÄĪÀ dUÀ¼ÀzÀ ¸À¥Àà¼À PÉý £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ 1) d®è¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀÄgÀħgÀÄ, 2) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀÄgÀħgÀÄ 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà C°¥ÀÆgÀ 4) ªÀÄ®ètUËqÀ vÀAJ ²ªÀ±ÉAPÉæ¥ÀàUËqÀ ¥ÉÆ|| ¥Á|| EªÀgÉ®ègÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÀÄ dUÀ¼À ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀiÁUÀ G½¢Ã ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà E®èAzÀgÉ ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÁ ©qÀÄwÛgÀ°®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ºÉAqÀw, vÁ¬Ä ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆäj£À ªÀÄ®ètÚUËqÀ ¥ÉÆ|| ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ JªÉÄä£ÉÆÃgÀ E®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄÆäj£À £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀÄgÀħgÀÄ EªÀgÀ PÀÆædgï £ÀA PÉ.J 33 JA-4386 £ÉÃzÀÝgÀ°è £À£ÀߣÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ   CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.153/2015 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 258/2015 PÀ®A323,324,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 16-11-2015 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JªÀiï ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ CzÉà DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢üUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¢¥ÁªÀ¼ÀÄ ºÀ§âzÀ EªÀ¸À £ÀªÀÄätÚ£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄPÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀs ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 259/2015 PÀ®A 41(r),102 ¹.Dgï.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 98 PÉ.¦ JPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 17-11-2015 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄʯÁgÀ°AUɱÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï  ZÉ¹ì £ÀA  MD2DSPAZZTWL40485   ªÀÄvÀÄÛ EAfãÀ £ÀA JBMBTL61518 (¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè) £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀA¸ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV ¤AvÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ »rzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀzÉà ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁV GvÀÛj¹gÀĪÀÅ¢¯Áè  DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀÄ«£ÀzÉà CAvÁ SÁwæªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ UÀA©üÃgÀ ¸Àé gÀÆ¥ÀzÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 324/2015 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DPÀÖ  ¸ÀAUÀqÀ 420 L.¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:17-11-2015 gÀAzÀÄ 08-30¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ M§â DgÉÆævÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-11-2015 gÀAzÀÄ 07:00 ¦.JªÀiï.PÉÌ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ªÁ°äT £ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  01)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ §½ZÀPÀæ  ªÀAiÀiÁ: 23 eÁw: ¨ÉÃqÀgÀ G: PÀÆ° ¸Á: ªÁ°äT £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj 02)wªÀÄätÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà §UÀ° ªÀAiÀiÁ:38 eÁw: ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á: ªÁ°äQ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj E§âgÀÄ »ÃgÉ CUÀ¹AiÀÄ w¥ÀàtÚ ¨UÀ° EvÀ£À ªÀÄ£É ªÀÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ ªÉÆøÀªÀiÁr ªÀÄlPÁ£ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀwÛPÀÄt ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ:31 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è «gÉñÀ PÀjr UÀÄqÀØ ¦.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ  ªÀÄlPÁPÉÌ §¼À¹zÀ  gÀÆ. 15,050/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAl ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀUÀ¼ÀÄ  EªÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ wªÀÄätÚ §UÀ° EvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°PÉÌ ¨ÁgÀzÉà EzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆævgÀÀ «gÀÄzsÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.324/2015 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPÀÖ ¸ÀAUÀqÀ 420 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!