Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 17, 2015Yadgir District Reported Crimes

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2015 PÀ®A: 498(J) 323, 324, 504 L¦¹ :- ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸À«vÁ EªÀ½UÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆèQ£À GPÀÌ£Á¼À PÁ¼ÀÄ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁzÀ «dAiÀÄ vÀAzÉ »ÃgÀÄ eÁzÀªÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀzÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ£ÁzÀ «dAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ vÀzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ «dAiÀÄ vÀAzÉ »ÃgÀÄ eÁzÀªÀ FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ MA¢¯ÉÆèAzÀÄ PÁgÀt ºÉüÀÄvÁÛ ¤£Àß PÉÊ ¸Àj¬Ä®è gÀAr, ¨ÉÆøÀr, ¸Àƽ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ EµÀÖ«®è ¤£ÀUÉ 60 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÁìVzÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ¢£Á®Æ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ£ÀÄ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀAzÉ - vÁ¬ÄUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ DUÀ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉý C£ÀĸÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ UÀAqÀ PÉÆqÀĪÀ PÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸À»¹PÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÉÝãÀÄ. »ÃVzÀÄÝ 5 wAUÀ¼À »AzÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ UÀAqÀ£ÁzÀ «dAiÀÄ EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ£ÀÄ.
»ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 02/11/2015 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ «dAiÀÄ EvÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ £À£Àß vÀAzÉUÉ ºÉýzÀ ¥ÀæPÁgÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ©üêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ £À£ÀߣÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ GPÀÌ£Á¼À PÁ¼ÀÄ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁPÉÌ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ UÀAqÀ£ÁzÀ «dAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ£À£ÀUÉ ¸Àƽ gÀAr PÀjªÀiÁjAiÀÄPÉÌ ¤£Àß ªÀAiÀĸÀÄì DVzÉ CAvÁ ¨ÁgÀÄPÉÆ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÁUÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£À: £À£ÀߣÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁr ªÀiÁrzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ «dAiÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2015 PÀ®A, 498(J), 323, 324, 504 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2015 PÀ®A.279 L¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 16-11-2015 gÀAzÀÄ 4-30 J,JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠠ºÁf vÀAzÉ C§ÄÝ® d§âgÀ ªÀAiÀÄ; 39 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G; ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; CgÀ¨ï ªÉƺÀ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀ  FvÀ£ÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤Ãr UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ,£ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-11-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 3-00 UÀAmÉUÉ zsÀªÀÄð¥ÀÆgÀ WÁmï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è ªÉÃUÀªÁV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À WÁlzÀ°è vÀVΣÀ°è fVzÀÄ ¯Áj D¼ÀªÁzÀ PÀAzÀPÀPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¯Áj EAf£ÀUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¯Áj ªÀÄÄA¢£À ¨Ár ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄÄA¢£À UÁdÄUÀ¼ÀÄ MqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj C¥sÀWÁvÀzÀ°è ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ C®à ¸Àé®à UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ £ÀAvÀgÀ »AzÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¯Áj £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊAiÀÄzï £ÀÆgÀĢݣÀ vÀAzÉ eÁ¤«ÄAiÀiÁ FvÀ£ÀÄ  ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÁzÀzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ZÁ®PÀ£À §½ §AzÀÄ G¥ÀZÀj¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è WÁl£À°è JvÀÛgÀzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ D¼ÀªÁzÀ PÀAzÀPÀPÉÌ ©zÀÄÝ EAf£ÀUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¯Áj ªÀÄÄA¢£À ¨Ár ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ¯Áj qÉæöʪÀgÀ¤UÉ C®à ¸Àé®à UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

   ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ £ÀªÀÄä ¯Áj qÉæöʪÀgÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÀÄÄ£Áß ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G; ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á; d»gÁ¨ÁzÀ KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è  ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯Áj JvÀÛgÀ eÁUɬÄAzÀ vÀVΣÀ°è ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.152/2015 PÀ®A.279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 258/2015 PÀ®A323,324,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 16-11-2015 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JªÀiï ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ CzÉà DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢üUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¢¥ÁªÀ¼ÀÄ ºÀ§âzÀ EªÀ¸À £ÀªÀÄätÚ£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄPÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀs ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!