Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 14, 2015Yadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 279/2015 PÀ®A 379 L,¦,¹ :- ¢£ÁAPÀ 13/11/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-15 J,JA PÉÌ oÁuÉUÉ ¸ÀPÁðj vÀ¥ÉÃð¦AiÀiÁ𢠲æà gÁuÉÆÃf J,J¸ï,L gÀªÀgÀÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ ºÁdgÀ¥Àr¹ MAzÀÄ ªÀgÀ¢¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ gÁuÉÆÃf  J,J¸ï,L ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/11/2015 gÀAzÀÄ  ¨É¼ÀUÉÎ 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦,L ¸ÁºÉçgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀÄqï ªÀiÁ¤ðAUÀ ©Ãl PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ £ÀUÀgÀzÀ ©.¸ÀPÀð¯ï, UÁågÉÃd ¯ÉÊ£À, PÉÃ,E,© ªÀÄvÀÄÛ ºÀ½¸ÀUÀgÀ, KjAiÀiÁzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆÃgÀªÀ®AiÀÄzÀ PÀqÉ CAzÀgÉ ±ÁAw zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀPÉÌ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl EgÀĪÀ¢®è ¥Àj²Ã°² £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤Ã° §tÚzÀ NX 3230 NEW HOLLAND PLUS PÀA¥À¤AiÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ EAf£À ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ mÁæöå° EzÀÄÝ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl EgÀĪÀ¢®è  CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA: 3214375 ªÀÄvÀÄÛ EAf£À £ÀA: E10492 CAvÁ EzÀÄÝ mÁæ¬Ä° £ÀA§gÀ EgÀ°®è. CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 01 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀ §UÉÎ gÀ²Ã¢ vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ªÀAiÀÄ|| 19 ªÀµÀð G|| mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ eÁ|| PÀ§â°UÀ ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ §AzÀAvÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß SÁ¸ÀV ZÁ®PÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è CAzÁdÄ 1 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA.Q: 1500/-gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß vÀÄA§zÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ  CA.Q: 1,00,000/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13/11/2015 gÀAzÀÄ 8.15 JJA PÉÌ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ  PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÀ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 279/2015 PÀ®A 379 L,¦,¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 277/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ 13/11/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 06-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಪೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ಎ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಒಂದು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ವಾಹನ ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 12/11215 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 23-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಐ ಶಹಾಪೂರ ಇವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಚೆಕಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಕುರಿತು ಹೊರಟು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಚೆಕಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 13/11/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 04-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ರಾಕಂಗೇರಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ಸದರಿ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ಚಾಲಕನು ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು ಚಾಲನಿಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಸದರಿ ವಾಹನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪಡೆಯದೆ ಸಾಗಾಣಿಗೆ ಮಾಡುತಿದ್ದ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳು ವರದಿಯ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 277/2015 ಕಲಂ 397 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÉÆÃqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2015 PÀ®A 279,337,338,304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 13.11.2015 gÀAzÀÄ  ¨ÉýUÉΠ 08:30  UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÉÆãÀªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ gÁd£ÀPÉÆüÀÆgÀ ªÉÄ°£À vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ PÀȵÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÁAiÀĺÉÆAzÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV vÀªÀÄä D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀĺÉÆA¢zÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ G¥ÀZÁgÀºÉÆAzÀÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨ÉÊ®¥Àà ¨ÉÊ®PÀÄgÀ ¸Á: ¨ÉÊ®PÀÆgÀ ªÀ:48 ªÀµÀð G:EmÁa ZÁ®PÀ eÁ: »AzÀÄ ¨ÉqÀgÀ ¸Á:PÉÆmÉUÀÄqÀØ vÁ; ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 09:00 UÀAmÉ 09:45 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÉÆA¢UÉ 10:.00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 05:00 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀzÀ°è PÀAPÀgÀ «Ä±À£ï ªÀiÁ£À¥Àà gÀªÀgÀ EmÁa ZÁ®PÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13.11.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ PÁæ¸ÀzÀ°è ªÀÄÄAeÁ£É 07:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤AwzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀæµÀgÀ £ÀA PÉ J  33 J-1460 £ÉÃzÀÄÝ 07:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÁUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Dfæ£À°è ºÀwÛzÀÄÝ CzÀgÀ°è EvÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÀÆqÁ EzÀÝgÀÄ  ªÀÄÄAzÉ PÉÆqÉPÀ®è ªÀgÉUÉ fÃ¥À§AzÁUÀ C®è°è EvÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¸ÀºÀ ºÀwÛzÀÄÝ PÉÆqÉPÀ®è zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ PÀĽvÀ PÀæµÀgÀ fæ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀæµÀgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ºÀÄt¸ÀV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀ ªÉÄð£À PÁæ¸ÀzÀ°è £ÁªÀÅ PÀĽÃvÀ  fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ CvÀåAvÀ ªÉÃUÀªÁV PÀæµÀgÀ fÃ¥À£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ fÃ¥À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ DUÀ CAzÁdÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 08:00 J JA DVvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ §®¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®PÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É PÀÄArzÀqÀzÀ ªÉÄÃ¯É M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÉPÀ®è¢AzÀ MAzÀÄ CmÉÆ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ vÀªÀÄä DmÉÆzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄ §gÀÄwzÀÝ fÃ¥À£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ M§â ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÀÄ  D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÁÝUÀ fÃ¥À QèãÀgÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå ¸Á°ªÀÄoÀ ¸Á: aUÀgÀ½î CAvÁ w½¹zÀÄÝ QèãÀgÀ¤UÉ mÉÆAPÀPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ §®UÁ® ºÉ§âgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉƪÀÄgÉÃrØ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀ:26 ªÀµÀð ¸Á: PÀAZÀ®PÁ¬Ä vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ QèãÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½zÀÄÝ §A¢zÀÄÝ zÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨sÁj PÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ E£ÉÆߧ⠥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ²°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ªÀ:55 ªÀµÀð ¸Á: G¥À஢¤ß CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ JgÀqÀÄ ±ÀªÀUÀ¼ÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖºÉÆA¢zÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤d°AUÀªÀé UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà PÉA¨Á« ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ , ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ®ZÀÑ¥Àà d®¥ÀÆgÀ, ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ¸Á¸À¥Àà ²ªÀ¥ÀÆgÀ ¸Á: PÉÆqÉPÀ®è, gÁªÀÄÄvÀAzÉ xÁªÀgÉ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ  ¸Á: §gÀzɪÀ£Á¼À ºÀtÂvÁAqÁ , C£À¸ÀƨÁ¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: §gÀzÉêÀ£Á¼À ºÀt vÁAqÁ, «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà PÀA§½ ¸Á:£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ  ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÉ¥Àà PÀqÀzÀgÁ¼À ¸Á: PÉÆqÉPÀ®è, ªÀÄ£ÀߥÀà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ªÀiÁgÀ£Á¼À zÉÆqÀØvÁAqÁ, ¨sÁgÀw UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥ÀÆgÀ PÁPÀAqÀQ ¸Á: PÉÆqÉPÀ®è, Dgï.JA ¥Ánî ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ  ºÉqïPÁ£À¸ÉÖ§¯ï £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ oÁuÉ, ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ªÉÄîªÀiÁ¼ÀV ¸Á: gÁd£ÀPÉƼÀÄgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ CzÀgÀ°è EzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀV UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀĽvÀ PÀæµÀgÀ fÃ¥À £ÀA PÉ J 33 J-1460 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄgÉrØ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Án® ¸Á: PÀAZÀ®PÁ¬Ä FvÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ fÃ¥À PÉÆqÉPÀ®è PÀqÉUÉ ªÀÄÄRªÀiÁr ¤AwzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀªÀÅ ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¸ÀA§«¹zÀÄÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß 66/2015 PÀ®A 279,337,338,304(J) L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 278/2015 PÀ®A 379 L.¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 13/11/2015 ರಂದು ¨ÉýUÉÎ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦¹ 397 ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು   mÁåPÀÖgÀ ನಂ.PÉJ-32 nJ-2701 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ mÁåPÀÖgÀ vÀqÉzÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀªÀ ªÀÄgÀ½£À zÁR¯Áw §UÉÎ «ZÁ¹¸À¯ÁV DvÀ£ÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀzÉ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåPÀÖgÀgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ mÁåPÀÖgÀ£Àß  ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ವರದಿ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 278/2015 ಕಲಂ.379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2015 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.«. DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ.13-11-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 J.JªÀiï. ¨Á®APÀÄ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉn ¤Ãr G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀgÉñÀ, gÀAUÁgÉr ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÁgÉrØØ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr, ¤AUÁgÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ ªÀÄAPÀ¯ï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: gÉrØ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CªÀiÁä¥À°è FvÀ£À ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,¤£Éß ¢£ÁAPÀ.12-11-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 ¦.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.n.J¸ï.-06 »ÃgÉÆà UÁèªÀÄgï £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä C½AiÀÄ£ÁzÀ £ÀgÉñÀ FvÀ¤UÉ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ AiÀiÁzÀVj- £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃl  gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀPÀÌ¯ï ºÀ¼ÀîzÀ ©æqÀÓ£À ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀgÉñÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ  ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è JqÀ§¢UÉ ¤AvÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À £ÀA.J¦-22 ©-0845 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ rQÌ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £ÀªÀÄUÉ 3 d£ÀjUÉ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥À UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ §UÉÎ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.150/2015 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï.« DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!