Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 11, 2015

Yadgir District Reported Crimes

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2015   PÀ®A: 143,147,148,323,324,
504,506 ¸ÀA 149L¦¹ :- ¦gÁå¢AiÀÄÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ºÀÄ®UÀªÀÄä UÀAqÀ ©üÃgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀ¼ÉÆA¢UÉ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ CtÚ£ÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, EªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ D¹Û PÀÄjvÀÄ ¥Á®ÄzÁªÉAiÀÄ£ÀÄß ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀzÀ°è ºÀÆrzÀÄÝ ¸ÀzÀå «ZÁgÀuÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, EzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀiË£ÉñÀ, ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ «gÀÄzÀÝ ¢£À¤vÀå ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ. ¢:5/11/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃgÀnÖ UÁæªÀÄzÀ 1.ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥ÀÆeÁj, 2.¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥ÀÆeÁj, 3.©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà J¼ÀÆgÀ, 4.ºÀtªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 5.¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁAiÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 6.zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁAiÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀgÉ®è PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ “F ¨sÉÆøÀÆr gÀAr£À EAzÀÄ PÀrzÀÄ ºÁQ ©qÉÆÃt” CAvÁ ªÀÄÄAvÁzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ºÀÄ®UÀªÀÄä½UÉ ªÀiË£ÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ªÉÄÊ-PÉÊUÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj FvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ. £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¦gÁå¢ vÁ¬ÄAiÀÄÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä PÀgÀĪÀ£ÀÄß ªÉÄʬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÉÆÃrzÀ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ “¯Éà ¸Àƽ ¨ÁgÀ¯Éà ¤¤UÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛêɔ CAvÁ ¨ÉÊzÁUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ «ZÁgÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 322/2015 PÀ®A: 379L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.21(1)21(2)21(3)21(4)JªÀiï.JªÀiï.rDgï.DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 10-11-2015gÀAzÀÄ 10-30 J.ªÀiï UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀÆa¹zÉÝãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:10-11-2015 gÀAzÀÄ 8-30 J.JªÀiï.PÉÌ vÁªÀÅ  oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAd gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è  PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà «oÉÆèÁ ºÉZï.¹ 50 , ²æà gÀ« gÁoÉÆÃqÀ ¦.¹.45 gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CgÀPÉÃj ¸Á: ºÀwÛPÀÄt vÁf: AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ¸Á: zsÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ  ºÉÆgÀlÄ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ ¨ÉøÀ zÁn zÉÆqÀØ PÉgÉ PÀqɺÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀzÀÀÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ vÀqÉzÀÄ ¤°è¸À¯ÁV mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J.33-n.J.1823 CzÀgÀ mÁæöå° £ÀA. PÉ.J.33-n.3123 £ÉÃzÀÝgÀ°è  CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß C¯Éèä°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄAPÁgÉrØ vÀAzÉ ¸Á§tÚ CQÌ ¸Á: §AzÀ½î vÁ: AiÀiÁzÀVj CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ  ¸ÀzÀj  mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,50,000/-gÀÆ.DUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1500/-gÀÆ.DUÀÄvÀÛzÉ.   mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁdjzÀÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 9-00 J.JªÀiï.¢AzÀ 10-00 J.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ  mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 10-30 J.JªÀiï.PÉÌ §AzÀÄ  vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¸ÀÄwÛzÀÄÝ F eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ®UÀwÛ¹zÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀ®A 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.21(1)21(2)21(3)21(4) JªÀiï.JªÀiï.rDgï.DPÀÖ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.322/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(1)21(2)21(3)21(4) JªÀiï.JªÀiï.rDgï.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!