Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 1, 2015Yadgir District Reported Crimes

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2015 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 31/10/15 gÀAzÀÄ 3-45 ¦JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ºÀÄgÀ¸ÀUÀÄAqÀV UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ½AUÀgÁAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CAvÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 8 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1620/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2015 PÀ®A 87 Pɦ  AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2015 2015 PÀ®A: 420 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- DgÉÆÃ¥sÀ¦vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzsÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ DUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 830 gÀÆ 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn 3) MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß 4) MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® £ÉzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄPÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 313/2015 PÀ®A. 323,324,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ 31-10-2015 ರಂದು 10-45 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸಾ: ಶಿವನಗರ ಯಾದಗಿರಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಪೀರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:30-10-2015 ರಂದು 4-00 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ತಾನು ತನ್  ಅಕ್ಕಂದಿರಾದ ಸಣ್ಣಕಾಶಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಾಶಮ್ಮ  ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ  ಆರೋಪಿ ಮಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಸಾ: ಹಿರೇ ಅಗಸಿ ಯಾದಗಿರಿ ಇವನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದೆ ಜಗಳತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಪಡಿಸಿ ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೋಗುವಾಗ ಜೀವದ ಬೆರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದು   ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದ್ದ ಫೀರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.313/2015 ಕಲಂ.323,324,504,506,ಸಂಗಡ 34  ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡುತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2015 PÀ®A: 341, 323. 324. 504, 506  ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 24-10-2015 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ C¯Á¬Ä zÀ¥À£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀ vÀPÀgÁgÀÄEzÀÄÝzÀÝjAzÀ CzÉà PÁgÀt¢AzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2015 107, 151 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:31/10/2015 gÀAzÀÄ 12:00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹-92 ¦¹-293 gÀªÀgÉÆA¢UÉ Cfð«ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ D¹Û £ÀA.27/3, 2/187 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀܼÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÀå ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:30/10/2015 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄļÀÄî PÀAnAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ, EAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠸ÀzÀj ªÀÄļÀî PÀAnAiÀÄ£ÀÄß ¦rN ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄRAqÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è vÉgÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀj§âgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉà ©lÖ°è ¢:01/11/2015 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ gÁdåvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÁ®PÀÄÌ PÀÆqÁ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀjUÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀ®A:170, 151 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!