By blogger on ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 2, 2015Yadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2015 PÀ®A. 366(J), 109 ¸ÀA. 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 01.11.2015 gÀAzÀÄ 5 UÀAmÉUÉ ²æÃ.ªÀĺÀäzÀ C° vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ UÉÆgÉè ¸Á: CdÄðtV vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f: AiÀiÁzÀVÃgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀ¹èêÀiÁ ¨ÉÃUÀA ªÀAiÀiÁ: 15 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ¢: 30/10/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CdÄðtV UÁæªÀÄzÀ°è §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ¨ÁUÀ° FvÀ£ÀÄ §®ªÀAvÀªÁV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ¹èêÀiÁ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ PÀĪÀÄäQ̤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2015 PÀ®A, 87 PÉ.¦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ:01/11/2015 gÀAzÀÄ 1:30 ¦.JA PÉÌ J¸ï.ºÉZï.r PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ 8 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀj ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ 11.45 J.JA PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¦®èªÀiÁä¬Ä UÀÄrAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E¹àÃmï DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄPÉÌ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ  MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2600=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUɼÀÄ C. Q 00=00 gÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.96/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£ÉßzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2015 PÀ®A, 87 PÉ.¦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ:01/11/2015 gÀAzÀÄ 4:30 ¦.JA PÉÌ J¸ï.ºÉZï.r PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀj ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ 2:00 ¦.JA PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ zsÀjAiÀiÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E¹àÃmï DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄPÉÌ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ  MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1620=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUɼÀÄ C. Q 00=00 gÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.97/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£ÉßzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.
PÉÆÃqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2015 PÀ®A:87 PÉ ¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ: .01.11.2015 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ E¹àÃl dÆeÁlzÀ zÁ½ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV CA¨Á£ÀUÀgÀ PÀPÉÌÃgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj eÁUÉAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ CAzÁgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É 16.45 UÀAmÉUÉ  ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ 6 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ UÀÄjPÁgÀ ªÀAiÀÄ:30, G:PÀÆ°, eÁ:»AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á:CA¨Á£ÀUÀgÀ PÀPÉÌÃgÁ 2) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÁgÀ®PÀÄAn ªÀAiÀÄ:35, G;MPÀÌ®vÀ£À, eÁ:»AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á:CA¨Á£ÀUÀgÀ PÀPÉÌÃgÁ 3) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¦qÀØ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ªÀAiÀÄ:28, G:PÀÆ°, eÁ: »AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á:CA¨Á£ÀUÀgÀ PÀPÉÌÃgÁ 4) ®PÀëöät vÀAzÉ ¨Á®¥Àà PÁgÀ®PÀÄAn ªÀAiÀÄ:22, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:»AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á:CA¨Á£ÀUÀgÀ PÀPÉÌÃgÁ 5) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà §tzÉÆqÉØgÀzÉÆrØ, ªÀAiÀÄ:25, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ:»AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á:CA¨Á£ÀUÀgÀ PÀPÉÌÃgÁ 6) F±ÀégÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¨ÉÊZÀ¨Á¼ÀgÀ zÉÆrØ, ªÀAiÀÄ:30, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:»AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á:CA¨Á£ÀUÀgÀ PÀPÉÌÃgÁ gÀªÀjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ 16.45 UÀAmɬÄAzÀ 17.45 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3580=00, ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÄSÉãÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2015 PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!