Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 292/2015 PÀ®A 66 ¹ ªÀÄvÀÄÛ r Ln DPÀÖ 2000 ¸ÀAUÀqÀ 420 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/10/2015 gÀAzÀÄ 03:15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ²æà FgÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀıÁAvÀAiÀÄå »ÃgɪÀÄoÀ, ªÀAiÀiÁ, 65, eÁ, °AUÁAiÀÄvÀ, G, ¤ªÀÈvÀÛ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ, ¸Á, ®Qëöäà £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥ï EArAiÀiÁzÀ°è SÁvÉ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj SÁvÉ £ÀA 11140908816 EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß SÁvɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 01/10/2015 gÀAzÀÄ 86,586/- ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 06/10/2015 gÀAzÀÄ 28,971 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 1,25,557 ( MAzÀÄ ®PÀë E¥ÀàvÉÊzÀÄ ¸Á«gÀzÀ LzÀÄ£ÀÆgÀ LªÀvÉÛöʼÀÄ gÀÆ) gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà jÃwAiÀÄ°è ¥Á¸ÀªÀqÀð G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï ±Á¦AUÀ ªÀiÁr CzÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß CªÉÄÃeÁ£À, C¨É ºÁUÀÆ EvÀgÀ SÁvÉUÀ½UÉ D£ï¯ÉÊ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀUÁð¬Ä¹ ªÉÆøÀªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9448781780 C£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 01/10/2015 ªÀÄvÀÄÛ 06/10/2015 ©.J¸ï.J£ï.J¯ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ AiÀÄ®ºÀAPÀ D¦üøï¤AzÀ rDQÖêÀ ªÀiÁr £À£Àß ªÉƨÉÊ® £ÀA§gÀUÉ ªÉÄøÉd ¨ÁgÀzÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛgÀĪÀ £ÀA§gÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ.¢£ÁAPÀ 24/09/2015 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 7026480789 ¢AzÀ PÀgɪÀiÁr £À£Àß ªÉƨÉÊ¯ï §AzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ vÀªÀÄä ¥ÉÆãÀ §AzÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.
   PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀ°è DjPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÉãÉAzÀgÉ £À£Àß ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀ §zÀ°¹zÀªÀgÀ ºÁUÀÆ £À£Àß SÁvɬÄAzÀ ºÀt ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ vÀPÀët PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÀt £À£ÀUÉ ªÁ¥À¸ï PÉÆr¸À®Ä PÉÆÃjgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 08/10/2015 gÀAzÀÄ 03:15 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 292/2015 PÀ®A 66 ¹ ªÀÄvÀÄÛ r Ln DPÀÖ 2000 ¸ÀAUÀqÀ 420 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 293/2015 PÀ®A.279,337,338, L.¦.¹ ¸ÀªÀÄUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:08-10-2015 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ «µÀAiÀÄ w½¸ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV J.¦.¹.r.J.JDgï. EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƪÀÄrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-10-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ J.¦.¹.52 gÀªÀgÀÄ PÀÄr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.33-Dgï.2989£ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ï ¤¯ÁÝ£ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌà ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ©æqÀÓ ªÉÄ¯É JzÀj¤AzÀ MAzÀÄ lA.lA. £ÀA.PÉ.J.33-3271 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ lA.lA£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥Àr¹ CmÉÆêÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ºÀuÉUÉ,UÀzÀÝPÉÌ, PÉÆgÀ½UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƪÀÄzÉ PÀĽwzÀÝ ºÀtªÀÄAvÀ J.¦.¹ gÀªÀjUÉ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉƪÀÄrzÀݪÀgÀ£ÀÄß ©üªÀÄgÉrØ J.¦.¹ gÀªÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀPÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.293/2015 PÀ®A.279,337,338,L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.«.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2015 PÀ®A 341,323,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 07/10/2015 gÀAzÀÄ 9-30 Jü.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ K ZÉÆÃzÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ §gÀÄvÀÛzÉ ¤Ã£ÀÄ KPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ eÁr¹ zÀ©âPÉÆmÁÖUÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ PɼÀUÀqÉ ©zÁÝUÀ mÉÆAPÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JzÀÄÝ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÁ°¤AzÀ MzÀÝ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ,
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/2015 PÀ®A: 323, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ: 08/10/2015 ರಂದು ¨É¼ÀUÉÎ 08:00 UÀAmÉUÉ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು CªÀ¼À UÀAqÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ Cfð ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 192/2015 PÀ®A: 420 L¦¹ ¸ÀA.78(3) Pɦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 08/10/2015 gÀAzÀÄ 05:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À zÉêÀgÀUÉÆãÁ® UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ-PÉA¨sÁ« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ n ¨ÉƪÀÄä£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ d£ÀjUÉ PÉÊ©¹ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ, d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 580=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, JgÀqÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãï UÀ¼ÀÄ, 2 ¨Á¯ï ¥É£ï UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 07:00 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÆV¹®Ä ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß M¦à¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¸ÀzÀgÀAiÀĪÀgÀ  ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 192/2015 PÀ®A: 420 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 78(3) PÉ.¦ DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 193/2015 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 307, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 08/10/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢, ¦ügÁå¢ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ ªÀÄƪÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è, PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ ¯É ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ D¹Û PÉÆÃqÀzÉà ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQ¢ÝgÉ£À¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼Éà EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢UÉ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄgÀuÁAwPÀªÁV ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÀÆ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À «gÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2015 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.CPÀÖ ¸ÀAUÀqÀ  420 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 08-10-2015 ರಂದು 5.30 ಪಿ,ಎಮ.ಕ್ಕೆ ಗಾಜರಕೋಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ  ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಟಕ ಜೂಜಾಟದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಟಕ ನಂಬರ ಬರೆಯಿಸಲು ಪ್ರಚೊದನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಜನರಿಂದ ಮೋಸದಿಂದ ಹಣ ವಸುಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು  ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಬಾಬಾ ರಹಮತವುಲ್ಲಾ ಹೆಚ್.ಸಿ-73 ದಾವಲಸಾಬ ಪಿಸಿ-23, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಪಿಸಿ-222 ಮೋನಪ್ಪ ಪಿಸಿ-139 ರವರನ್ನು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನನ್ನು   ಕರೆಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಠಾಣೆಯ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆ.ಎ-33 ,ಜಿ-113 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗಾಜರಕೊಟ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಮೈದನದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಬರೆಯುತ್ತ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ 6-30 ಪಿ.ಎಮ್.ದಿಂದ 7-30 ಪಿ.ಎಮ್.ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚನಮೆ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಒಂದು  ಮಟಕಾ   ಚಿಟಿ,   ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪಾಯಿಂಟ ಪೆನ, ನಗದು ಹಣ 4500/- ರು, ನೇದ್ದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಠಾಣಾ ದಿಕಾರಿಯಾದ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೆಲಿಂದ ನಾನು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಸಿ-07 ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.138/2015 ಕಲಂ. 78 (3) ಕೆ.ಪಿ.ಅಕ್ಟ ಸಂಗಡ 420 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!