Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 290/2015 PÀ®A; 489(J) (©) (¹) (r) (E) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 07-10-2015 gÀAzÀÄ 10.45 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĤî PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛAiÀÄå UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ªÀ|| 29 ªÀµÀð eÁ|| F½UÉÃgÀ G|| ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ¥À«vÀæ ªÉÊ£ï ±Áå¥ï UÁA¢üZËPï AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÊ£ï ±Áå¥ï vÉgÉzÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 10.30 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ £À£Àß PËAlgï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ MAzÀÄ £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä 2 £ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß £À£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÉÆlÄÖ MAzÀÄ QAUï ¦üµÀgï ©Ãgï PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ D £ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÃgÉ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°è PÉÊ ºÁQ £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ MAzÀÄ §AqÀ°£ÀµÀÄÖ CzÀgÀ°èAzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ £ÉÆÃlÄ PÉÆlÖ£ÀÄ. DUÀ D £ÉÆÃl ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀPÀ° CAvÁ PÀAqÀÄ §AzÁUÀ CªÀ£À°èzÀÝ J¯Áè £ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÉ£ÀÄ. CªÀÅ £ÀPÀ° CAvÁ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà ¥ÉưøÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÊ£ï ±Áå¦UÉ §AzÀÄ D ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸À¥ÀàtÚ ªÀ|| 23 ªÀµÀð eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| gÀzÉݪÁqÀV vÁ|| eÉêÀVð f|| PÀ®§ÄgÀV CAvÁ PÉý UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CªÀ£À ºÀwÛgÀ «zÀÝ ºÀt 100 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄÄR¨É¯ÉAiÀÄ MlÄÖ 9600/- ºÁUÀÆ 500 gÀÄ¥Á¬Ä ªÀÄÄR¨É¯ÉAiÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃlÄ EzÀݪÀÅ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ F £ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹ ¨ÁåAPï ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀ £ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ CAvÁ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÄÝ vÁ£Éà ¸ÀévÀB £ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀPÀgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸Áé¢üãÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ SÉÆÃmÁ£ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁåj¹ ZÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌ©zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 290/2015 PÀ®A: 489(J)(©)(¹)(r)(E) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 226/2015 PÀ®A 323,326,504,506  L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 07/10/20145 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DqÀÄ ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦ügÁå¢ü ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ü ºÉÆ®zÀ qÁétzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¨Éë£À VqÀzÀ PÉƯÉèUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ DqÀÄ ªÀÄjUÀ½UÉ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢ü PÉƯÉUÀ¼ÀÄ PÀrAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ dUÀ¼À ±ÀÄgÀĪÁzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸Éâ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ JqÀªÉÄ®QUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, £É®PÉÌ ºÁQ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2015 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ 07-10-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುರುಮಠಕಲದಿಂದ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮಕಬೂಲ ಹೆಚ್.ಸಿ-78 ಸಂಗಡ ಪಿಸಿ-ತಿಪ್ಪಣ  -222 ರವರೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಗಾಯಾಳು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಕಪ್ಪ್  ತಂದೆ ಆಶಣ್ನ ತಲಾರಿ ವಯ; 40 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕಬ್ಬಲಿಗ ಉ; ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಚಂಡ್ರಕಿ ತಾ; ಜಿ: ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು  ಸದರಿ ಹೇಳಕೆ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ.07-10-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ನವಿತಾ , ರಮಲಿಂಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯಾದ , ಪದ್ಮಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಖರಿದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಊರಾದ ಚಂಡರಕಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗಲು  ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡದಿಂದ ನಗರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆಗೆ 5 ಜನರು ನಡೆದುಕೊಂಡು  ಹೊರಟಾಗ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ.07/10/2015 ರಮದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.30 ಗಂಟೆಗೆ  ಎಸ್.ಬಿ.ಹೆಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು  ಅಟೊ ನಂಬರ ಎಪಿ-22 ವಿ-4006 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಅಟೊವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಟ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಅಟೋ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ  ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಅಟೋ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದಾಗಿ ನವಿತಾ ಇವಳಿಗೆ ಎಡಕಾಲ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಅಟೋ ಚಾಲಕನು ಅಪಗಾತ ಪಡಿಸಿದ ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಇರುತ್ತದೆ.s
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2015 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:05-10-2015 gÀAzÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÀlÖtzÀ°è ©.eɦAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ZÉÊvÀ£ÀåAiÀiÁvÉæ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ PÀÄADgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á|| ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-36 Ef-4249 £ÉÃzÀÝgÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¨É¼ÀUÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀĪÀÄoÁPÀ®UÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ®zÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ®¢AzÀ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁUÁè¥ÀÆgÀ-§½ZÀPÀæ  ªÀÄzsÉå qË£À¯ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ zÉÆqÀØ ªÁºÀ£À JzÀÄjUÉ ¥ÉÆÃPÁ¸ï ¯ÉÊl ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÀÄÝ, DUÀ gÀ«ÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆlgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÄÝ, £Á£ÀÄ CªÀ£À »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. JzÀÄjUÉ §gÀÄwzÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ ¥ÉÆPÁ¸ï ¯ÉÊn¤AzÀ ¸ÀjAiÀiÁV zÁj PÁtÄwÛ®è. DUÀ gÀ«ÃAzÀæ EvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆlgÀ£ÀÄß MªÉÄä¯É §® ¨sÁUÀPÉÌ ¸ÉÊqÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÁÝUÀ ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹ÌÃqï DV ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ §® vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ®Q£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä ZÀ¥ÉàUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÝ gÀ«ÃAzÀæ EvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀĪÁV¯Áè ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:05-10-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀVAiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è £À£Àß UɼÉAiÀÄ gÀ«ÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀÄ®ègÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀ£ÁzÀ VjñÀ EªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¨Á¯ÁAPÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ:06-10-2015 gÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ gÀ«ÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆlgÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÉÊPÀ® ªÉÆlgÀ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2015 PÀ®A 279,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!