Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 289/2015 PÀ®A, 420 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 06/10/2015 gÀAzÀÄ 12:45 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà «£ÀAiÀÄgÉrØ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ, 22 ªÀµÀð, eÁ, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á, §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆgÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ JQìPÀ ¨ÁåAQ£À°è SÁvÉ ºÉÆA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj SÁvÉ £ÀA 914020005208207 EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/09/2015 gÀAzÀÄ 09:10 ¦.JªÀiï PÉÌ 86.572 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 09:15 ¦.JªÀiï PÉÌ 19.088 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £À£Àß ¨ÁåAPÀ JQìPï ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ°è£À ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀ §UÉÎ £À£Àß ªÉƨÉÊ® £ÀA 9901312461 £ÉÃzÀÝPÀÌ ªÉĸÉeï §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29/09/2015 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 10:00 J.JªÀiï PÉÌ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁå£ÉAdgï CªÀjUÉ F «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ AiÀiÁgÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï£À°è ºÀt vÉUÉ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÉÆt JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt £À£Àß ¨ÁåAPï SÁvɬÄAzÀ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ MlÄÖ 10,5,660 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt AiÀiÁgÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀAiÀÄ w½¹ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä «¼ÀA§ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 06/10/2015 gÀAzÀÄ 12:45 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 289/2015 PÀ®A 420 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÉ£ÀÄ. 
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 06/10/2015 gÀAzÀÄ 11-10 J.JªÀiï.PÉÌ £Á£ÀÄ ºÀ½î¨sÉÃn ºÁUÀÆ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ w½zÀħAzÀ ¸ÀAUÀw K£ÉAzÀgÉ, UÁdgÀPÉÆÃl UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 815,816,817, MlÄÖ «¹ÛÃtð 16 JPÀgÉ, 28 UÀÄAmÉ, ºÁUÀÆ  ¸ÀªÉð £ÀA 819, 07 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 93, «¹ÛÃtð 01 JPÀgÉ, 02 UÀÄAmÉ, ¸ÀªÉð £ÀA 94, «¹ÛÃtð 07 JPÀgÉ, 37 UÀÄAmÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉð £ÀA 95, «¹ÛÃtð  04 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ,  ¨sÀÆ«Ä «µÀAiÀĪÁV ªÁzÀ«ªÁzÀ EzÀÄÝ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ UÁdgÀPÉÆÃl UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 815,816,817, MlÄÖ «¹ÛÃtð 16 JPÀgÉ, 28 UÀÄAmÉ, ºÁUÀÆ  ¸ÀªÉð £ÀA 819, 07 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 93, «¹ÛÃtð 01 JPÀgÉ, 02 UÀÄAmÉ, ¸ÀªÉð £ÀA 94, «¹ÛÃtð 07 JPÀgÉ, 37 UÀÄAmÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉð £ÀA 95, «¹ÛÃtð  04 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ,  ¨sÀÆ«Ä «µÀAiÀĪÁV ¨sÀÆ«Ä «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹AvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 ªÀµÀð UÀ½AzÀzÀ £À£ÀUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ ¤£ÀUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ JAzÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄ, EªÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è ,AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁr ²ªÀ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è G¢éWÀߪÁvÀªÀgÀt GAlĪÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ«zÀÝ PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 136/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 06/10/2015 gÀAzÀÄ 11-40 J.JªÀiï.PÉÌ £Á£ÀÄ ºÀ½î¨sÉÃn ºÁUÀÆ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ²ªÀ¥ÀÆgÀÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ w½zÀħAzÀ ¸ÀAUÀw K£ÉAzÀgÉ, UÁdgÀPÉÆÃl UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 815,816,817, MlÄÖ «¹ÛÃtð 16 JPÀgÉ, 28 UÀÄAmÉ, ºÁUÀÆ  ¸ÀªÉð £ÀA 819, 07 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 93, «¹ÛÃtð 01 JPÀgÉ, 02 UÀÄAmÉ, ¸ÀªÉð £ÀA 94, «¹ÛÃtð 07 JPÀgÉ, 37 UÀÄAmÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉð £ÀA 95, «¹ÛÃtð  04 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ,  ¨sÀÆ«Ä «µÀAiÀĪÁV ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ UÁdgÀPÉÆÃl UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 815,816,817, MlÄÖ «¹ÛÃtð 16 JPÀgÉ, 28 UÀÄAmÉ, ºÁUÀÆ  ¸ÀªÉð £ÀA 819, 07 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 93, «¹ÛÃtð 01 JPÀgÉ, 02 UÀÄAmÉ, ¸ÀªÉð £ÀA 94, «¹ÛÃtð 07 JPÀgÉ, 37 UÀÄAmÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉð £ÀA 95, «¹ÛÃtð  04 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ,  ¨sÀÆ«Ä «µÀAiÀĪÁV ¨sÀÆ«Ä «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹AvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 ªÀµÀð UÀ½AzÀzÀ £À£ÀUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ ¤£ÀUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ JAzÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄ, EªÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁr gÁA¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è G¢éWÀߪÁvÀªÀgÀt GAlĪÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ«zÀÝ PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!