Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2015Yadgir District Reported Crimes 

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2015 PÀ®A 109 ¹ Dgï ¦ ¹ :- ¢£ÁAPÀ 11/10/2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà ¦.J¸ï.L £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¦¹ 369 ºÁUÀÄ ¦¹ 162 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-33 f-401 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUï ºÁUÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É¼ÀV£À gÁwæ 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Ct© UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁgÉÆà ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr Ct© UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£À M§â UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ Hj£ÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ°è PÀÆr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¦¹ 369,162 gÀªÀgÉÆA¢UÉ Ct© UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV Hj£ÀªÀgÀÄ »rzÀÄ PÀÆr¹zÀ d£ÀjUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ºÁUÀÄ  F PÀqÉ KvÀPÁÌV §A¢gÀÄ«j CAvÀ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ MªÉÄä ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀzÁV E£ÉÆߪÉÄä F PÀqÉ £ÀªÀÄä ©ÃUÀgÀÄ EgÀĪÀzÁV ºÁjPÉ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ºÉüÀzÉ vÀqÀªÀj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ¸ÀĤî vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁét ªÀ|| 29 eÁ|| ®A¨Át G|| PÀÆ° ¸Á||zÁgÀdªÁrvÁAqÁ vÁ|| ¨sÁ°Ì  2) ¹ÃvÀªÀÄä UÀAqÀ gÁdÄ ZÀªÁét ªÀ|| 40 eÁ|| ®A¨Át G|| PÀÆ° ¸Á|| ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ vÁ|| ¨sÁ°Ì   3) C¤ÃvÁ UÀAqÀ §¤ì gÁoÉÆÃqÀ ªÀ|| 38 eÁ|| ®A¨Át G|| PÀÆ° ¸Á|| ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ vÁ|| ¨sÁ°Ì  CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ §½ ¨ÁåUÀ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀÄ PÁªÀÅ E®èzÀ PÉÆqÀ°, CAzÁdÄ MAzÀÄ ¦üÃn£ÀµÀÄÖ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ºÉüÀ®Ä ªÀÄgɪÀiÁa AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ Ct© UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¹QÌzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛªÁUÀ° EgÀ°¯Áè. DzÀgÉ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆqÀ° ºÁUÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ EnÖgÀĪÀzÁV  w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.
      PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉüÀ®Ä ªÀÄgɪÀiÁa AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¹QÌzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 235/2015 PÀ®A 323,324,504,506  ¸ÀA34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 10/10/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉƦvÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ºÉAqÀw ©üêÀĪÀé¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ qÁétzÀ ªÉÄðAzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è KPÉ §gÀÄwÛà ¸ÀƼÉ, gÀArà CAvÁ  CªÁåZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 234/2015 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 11/10/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÄʯÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA¸ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¯Á¸À ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ºÉýzÀÄÝ EvÀ£À£ÀÄ »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀéwÛ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 236/2015 PÀ®A 323, 324, 504, 506  L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 11/10/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À £À¼ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÄjzÀ §UÉÎ «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛà CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ  CªÁåZÀÒ ¨ÉÊzÀÄ,  PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ §®UÉÊ£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ dfÓzÀAvÁV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2015 PÀ®A 110(E),(f) ¹.Dgï ¥À¹ :- ¢£ÁAPÀ 11/10/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 10.30J.JªÀiï.PÉÌ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ zÁªÀ®¸Á§ ¦¹-23 gÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÆð¸ï oÁuɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå  PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÀlÖtzÀ G¥ÁàgÀ UÀqÁØ N¤AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ C°èzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, M§â ªÀåQÛ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, d£ÀjUÉ CAf¸ÀÄvÁÛ ¹UÀgÉÃmï ¸ÉÃzÀÄvÁÛ NtÂAiÀÄÀ°è wgÀÄUÁqÀĪÀzÀÄ, ªÀÄqÀÄwÛzÀÝ NtÂAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CªÀ£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr ¨sÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ PÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ §UÉΠ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛ G¥ÁàgÀ UÀqÁØzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¹UÀgÉÃlÄ ¸ÉÃzÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ d£ÀjUÉ  eÉÆÃgÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, M§â£Éà vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ aÃgÁqÀĪÀzÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß ¨sÀAiÀÄ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉUÉ PÀgÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ zÁªÀ®¸Á§ ¦¹-23 FvÀ¤UÉ ¸ÀzÀj MzÀgÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß f¥À ºÀwÛgÀ vÀgÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ, DUÀ DvÀ£À£ÀÄß zÁªÀ®¸Á§ ¦¹ EªÀgÀÄ £À£Àß fæ£À §½ PÀgÉ vÀA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÉÆë CAvÀ w½¹zÀÄÝ ªÀÄÄ£ÉßÃZÀjPÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 12.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÁ PÀæªÀĪÁV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2015 PÀ®A. 110 (E) & (f) ¹.Dgï ¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 238/2015 PÀ®A 96 PÉ,¦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ 11/10/2015 ರಂದು  ಮುಂಜಾನೆ   06.30 ಗಂಟೆಗೆ  ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ  ಶಿವನಗೌಡ  ಪಿಸಿ 243  ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ  ಪಿಸಿ  311 ರವರು  ಒಬ್ಬ ವ್ಯೆಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶವನೆಂದರೆ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 11/10/2015 ರಂದು  ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವ 04.00 ಗಂಟೆಗೆ   ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ  ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಕುರಿತು   ಹೊರಟು  ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ   ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ  05.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಶಹಾಪೂರ  ನಗರದ ಹೊಸ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ  ಕಡೆಗೆ ಹೊದಾಗ ಅಲ್ಲಿ  ಒಬ್ಬ ವ್ತೆಕ್ತಿ  ತನ್ನ ಕಬ್ಬಣದ ರಾಡುನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು  ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಅಂಗಂಡಿ ಮತ್ತು ಪಾನ ಶಾಪಗಳ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಏನದಾರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ  ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ   ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ   ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವದನ್ನು ನೊಡಿ  ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು  ಹಿಂಭಾಲಿಸಿ  ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ  ನಗರದ ಪಾಲಕಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ  05.15 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಸಿದಾಗ  ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ  ಚಂದ್ರಶೇಖರ  ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಾ|| ಹಳಿಸಗರ ಹೇಳದೆನು  ಸದರಿಯವನ್ನು  ಹಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವದಾದರು  ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾದ ಮಾಡುಬಹುದದು ಎಂಬವುದ ತಿಳಿದು ತಾಬೆಗೆ ತೆಗದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಸಾರಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  238/2015 ಕಲಂ  96 ಕೆ, ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!