Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2015Yadgir District Reported Crimes

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 213/2015 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPÀÖ 1957 :- ದಿನಾಂಕ: 30/10/2015 ರಂದು 4-45 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಸೂಗೂರ ಗ್ರಾಮದ  ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂಧ ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರು ರುಕ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾದ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2015 PÀ®A. 143, 147,148,341,323,324,326,
307,354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPÀÖ 1989 :- ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§A¢PÀ£ÁzÀ §¸À¥Àà EªÀ£À PÀÄjAiÀÄÄ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ©üªÀÄtÚ zÉøÁ¬Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ªÉÄPÉÌ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß wA¢zÀÄÝ F §UÉÎ ©üªÀÄtÚ£ÀÄ §¸À¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ EAzÀÄ ªÀiÁ»w ¤Ãr ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/10/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±É¼ÀîV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, gÁqÀÄ, PÉÆqÀ° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVgÀÄwÛÃgÁ CAvÁ CªÁZÀå ªÁV eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸À¥Àà, ªÀiË£ÉñÀ ºÁUÀÆ ¥ÀgÀªÀĪÀé EªÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÀÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 251/2015 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 30/10/2015 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀ®Ä ¥ÉæÃgÉÃ¥ÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3800/gÀÆ, MAzÀÄ ¨Á®¥É£Àß, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPÀì ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 252/2015 PÀ®A.143, 147, 148, 504, 506, 323, 324, 332, 333, 353, 326, 307 ¸ÀA.149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 30/10/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 6-45 ¦.JA.PÉÌ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÉAPÀmɱÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ AiÀÄgÀUÉÆüÀ GPÀÌqÀ oÁ£ÉAiÀÄ ¥Àæ¨ÁgÀPÀgÁzÀ J.J¸ï.L JªÀiï.r.C° gÉÆÃvÉ EªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÉAPÀmɱÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÁPÉÌ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.3800=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ  dÆeÁlPÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÄÊPÉÆæªÀiÁåPïì MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ vÁAqÁzÀ°è£À DgÉÆævÀgÀÄ CqÀØUÀnÖ, ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸Àƽà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÀ¼À DUÁåzÁ, EªÀvÀÄÛ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÉÆÃt CAvÁ CAzÀªÀgÉà PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹ ¥ÉưøÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÀªÀÄä PÀqÉUÉ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁåZÀÒ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 259/2015 PÀ®A 341.323.427.441.504.506 ¸ÀA 34 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ  30/10/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಲ17.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ   ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮ್ಯಾಳಗಿ ಸಾ|| ಹಳಿಪೇಠ ಶಹಾಪೂರ  ಇವರು  ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದರ ಸಾರಂಶವೆಂದರೆ ನಾನು ರವಿ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮ್ಯಾಳಗಿ  ವಯ - 30 ಜಾತಿ|| ಲಿಂಗಾಯಾತ ಉ|| ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ|| ಹಳಿಪೇಠ ಶಹಾಪೂರ  ನಿವಾಸಿ ಇದ್ದು  ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರೊಂದಿಗೆ  ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಂದಮ್ಮ ರವರ ಹೆಸರನಲ್ಲಿರುವ  ರಾಕಂಗೇರ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ  42 .2 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೇ  ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆವ. ಈಗ ಸುಮಾರು  15 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ  ನಾವು  ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ  ಜೋಳವನ್ನು  ಬಿತ್ತನೆ  ಮಾಡಿರುತ್ತೆವೆ..  ದಿನಾಂಕ 28/10/2015 ರಂದು  ನಮ್ಮ  ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದವರಾದ 1) ರಾಯಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ನಾಲ್ಡಗಿ 2) ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ನಾಲ್ಡಗಿ  3) ಕೇಶಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ನಾಲ್ಡಗಿ  ಹೈಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ್ರರಾಯ  ಸಾ|| ಎಲ್ಲೂರು ರಾಕಂಗೇರ ಶಹಾಪೂರ   ಇವರೇಲ್ಲೂರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಜೋಳದ  ಈ ಹೊಲವು ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ನಾವೇ ಇದರ ಮಾಲೀಕರು ಅಂತಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ  ಅತೀಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ  ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಜೋಳದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಟಿಲ್ಲರದಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಗಂಟೆ ಸಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ತಡೆದು   ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಟಿಲ್ಲರ ಹೊಡಯುತ್ತಿದ್ದರು  ಏಕ ಹೊಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇರಿ ಕೇಳಿದಾಗ   ಈ ಹೊಲ ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತಾ ಸೊಳೇ  ಮಗನೇ ಅಂತಾ  ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು   ರಾಯಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ  ಕೈಯಿಂದ ಇವನು ಬೆನ್ನಿಗೆ  ಹೊಡೆದನು  ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ  ನಿಂಗಪ್ಪ ನಾಲ್ಡಗಿ ಈತನು ಕೈಯಿಂದ  ಎಡಕಪಾಳಕ್ಕೆ   ಹೊಡದೆನು  ಕೇಶಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹೈಯ್ಯಾಳಪ್ಪ   ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ  ಹೊಡೆದೆನು  ಎದಮೇಲಿಂದ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿದರು ಆಗ  ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ  ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಮ್ಯಾಳಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಿದಮ್ಮ ಗಂಡ  ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮ್ಯಾಳಗಿ ಅವರು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ  ನಂತರ  ನಾಲ್ಕು ಜನ  ಸೇರಿ  ಸೋಳ ಮಕ್ಕಳೆ  ಇನ್ನೊಮ್ಮ ಈ ಹೊಲದ ತಂಟಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಜಿವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜಿವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು  ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ  ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆನಾಶ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದವರ  ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ  ಜರುಗಿಸಬೇಕೆದು  ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 260/2015 ಕಲಂ 341.323.427.447.504.506 (2) ಸಂ  34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರ  ಪ್ರಕಾರ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!