Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 250/2015 PÀ®A:323,324,504,506 ¸ÀA.34 L¦¹ :- DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢üÃzÁgÀgÀ ªÀÄzsÀå FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÆ ªÀµðUÀ¼À »AzÉ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ vÉÆAzÀgÉUÁV ¦ügÁå¢üà ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ FUÀ 4-5 wAUÀ½AzÀ zÀÄrzÀÄ w£Àß°PÉÌ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV ªÉÆ£Áß ªÉƺÀgÀA ºÀ§âPÉÌ vÀªÀÄÆäjUÉ §A¢zÀÄÝ CzÉà eÁåUÀzÀ vÀPÀgÁj£À »£É߯ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ EAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁqÉÆÃt ¨Á CAvÁ ¦ügÁå¢üÃUÉ PÀgÉzÁUÀ CzÀPÉÌ ¦ügÁå¢üà M¥ÀàzÀ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢üà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢üà ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 311/2015 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ: 27/10/2015 gÀAzÀÄ 12-00 J JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀPÀÌgÀ PÀlÖ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå ¦.J¸ï.L (C.«) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CjPÉÃj ªÀAiÀiÁ; 35 ªÀµÀð, ¸Á; ºÀwÛPÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ZÀPÀÌgÀ PÀlÖ  ºÀwÛgÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢,ºÉZï.¹-04 UÀAUÀzsÀgÀ ¦.¹-45 gÀ« gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ ZÀPÀÌgÀ PÀlÖ ºÀwÛgÀ ºÁdjzÁÝUÀ 12-15 J JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÁ«ÃgÀ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ AiÀiÁzÀUÀjAiÀÄ ZÀPÀÌgÀPÀmÉÖAiÀÄ PÀqÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¹ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CA§jñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀgÀzÉò ªÀAiÀiÁ//23 eÁw: PÀ§â°UÀ ¸Á//§AzÀ½î CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä  ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÀiÁ CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 241 ªÀÄ¹ì ¥sÁUÉÆÃðµÀ£ï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ,J:33,nJ:2436 mÁæöå° £ÀA, PÉJ:33 n:1058 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 50,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 200/- »ÃUÉ MlÄÖ 2,50,200/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ  ¢£ÁAPÀ  27/10/2015 gÀAzÀÄ 1-45 .¦JªÀiï PÉÌ  ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå ¦.J¸ï.L (C.«) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¸À°è¹zÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:311/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 257/2015 ಕಲಂ 147 323 504 506 448  ಸಂ 149  .ಪಿ.ಸಿ :- ದಿನಾಂಕ 27/1/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 17-15 ಗಂಟಗೆ ಹೆಚ್.ಸಿ 23 ರವರು ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಎಮ್.ಎಪ್.ಸಿ ಕೊರ್ಟ ರವರು ಪಿ.ಸಿ ನಂ 46/2015 ದಿನಾಂಕ 19/10/2015 ನೇದ್ದನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 16/07/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 17-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ ಸುಬಾನ ತಂದೆ ಮುನವರ ಮಿಠ್ಠಸಾಯಿ ಸಂಗಡ 15 ಜನರು ಕೂಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರುತ್ತರೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 257/2015 ಕಲಂ  147 323 3504 506 448 ಸಂ  149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!