Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2015Yadgir District Reported Crimes

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2015 PÀ®A 341, 324, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ: 25/10/2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮೂವರು ಕೂಡಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಕುರಿತು ಗದ್ದೆಯ ಪಕ್ಕದ ಕೆನಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದವರೇ ಫಿರ್ಯಾದ್ಇಯೊಂದಿಗೆ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಅಚಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು, ಕೈಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಅಪಮಾನ ಗೊಳಿಸಿ, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2015 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:25/10/2015 gÀAzÀÄ 10.30 J.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw E§âgÀÄ vÀªÀÄä  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ D¹Û ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÁgÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ ¹j¬ÄrzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2015 PÀ®A. 143,147,148,323,324,354,355,504,506 ¸ÀA. 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 24/10/2015 gÀAzÀÄ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ zÀ¥sÀ£ï ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ J¯Áè zÉêÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀȵÀÚ £À¢UÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ªÀÄAdÆgÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ zÉêÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆj¹j HgÀ°è ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ, ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2015 PÀ®A. 143,147,148,323,324,355,504,506 ¸ÀA. 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 24/10/2015 gÀAzÀÄ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ zÀ¥sÀ£ï ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ J¯Áè zÉêÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀȵÀÚ £À¢UÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ gÁwæ 9:10 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄAdÆgÀ FvÀ£ÀÄ zÉêÀgÀÄ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄAdÆgÀÄ FvÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ zÉêÀgÀÄ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ DUÀ ªÀÄAdÆgÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ zÉêÀgÀ ªÉÄð£À ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ zÉêÀgÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝÃ£É CAvÁ C£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ K ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É ¤£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄAdÆgÀÄ zÉêÀgÀÄ ºÉÆvÀÛgÉ K£Á¬ÄvÀÄ ªÀµÀð ªÀµÀð ºÉÆgÀÄvÁÛ£É FUÀ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛÃj CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ  ºÁUÀÆ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2015 PÀ®A 143,147,323,324,326,504,506,¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 25/10/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.45 ¦.JªÀiï PÉÌ UÁAiÀļÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr oÁuÉUÉ DUÀ«Ä¹ MAzÀÄ ¦gÁå¢ ºÉýPÉ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/10/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.20 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÄrzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À ºÉAqÀw ¸ÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÉÆUÀ®¥Àà EªÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢ D¯Á¬Ä (ªÉƺÀgÀA) DqÀĪÀ°èUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄUÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ ©r¹ ¨Á CAvÁ CA¢zÀÄÝ ¦gÁå¢ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ §AzÀÄ ªÀÄUÀ£É AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ©r¸À°èPÉ ºÉÆÃV¢ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV ¦gÁå¢ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄvÁ ºÉÆzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ HgÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÁåAiÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁr¸ÉÆt CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CA¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ 25/10/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 ¦.JªÀiï PÉÌ PÀÄgÀÄ«gÀÀ zÉÆrØ ºÀwÛgÀ £ÁåAiÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉƦvÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀÆgÀÄvÁÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2015 PÀ®A 143,147,148,323,324,326,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 25-10-2015 gÀAzÀÄ £ÀdgÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è  FUÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ gÀ¸ÉÛ CUÀ°ÃPÀgÀt  ªÉÃ¼É £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ  ªÉÆUÀ®¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ®Ä ªÉÆÃj eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  DgÉÆæUÀ¼ÀÄ  CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ DgÉÆævÀjUÉÉ K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ®ZÀªÀiÁå ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ¨Á ªÉƺÀgÀA ºÀ§â Lw ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉAUÀ¸ÀgÀ vÀgÀºÀ AiÀiÁPÉ PÀÄAw¢ CAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ CªÀjUÉ ªÉÆúÀgÀA ºÀ¯Á¬Ä ºÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CAzÁUÀ £À£ÀUÉ CªÀgÀÄ CUÀ¹ PÀqÉUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀw PÀ«vÁ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ°£À d£ÀgÁzÀ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄ®PÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà, £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà ªÉÆUÀ®¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
        »ÃUÉ DgÉÆævÀjUÉ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ªÉÆUÀ®¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ®Ä ªÉÆÃj eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ°è £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß £ÁåAiÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀgÉ»¹ £À£ÀUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀàUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉý UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ ºÉýPÉ ¤d «gÀÄvÀÛzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!