Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2015Yadgir District Reported Crimes

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2015 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 354(©) ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 24-10-2015 gÀAzÀÄ 7 ¦. JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24-10-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CPÀ̼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ zÀAqsÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀiÁzÀ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ DUÀ £ÀªÀÄÆägÀ 1) ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ zÀAqÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî 2) ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁÛAiÀÄ ªÀiÁ°¥Ánî 3) ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀiÁ°¥Ánî 4) ¸ÉƪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀiÁ°¥Ánî ¸Á: J®ègÀÆ UÉÆræºÁ¼À EªÀgÀÄ MnÖUÉ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼Éà ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄäzÀÄ HgÀ°è ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ EªÀvÀÄÛ K£ÁzÀgÀÆ DUÀ° gÀAr ªÀÄPÀ̼Éà CAvÀ MzÀgÁqÀÄvÁÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÀÄ MªÉÄäïÉà K£À¯Éà ªÀÄUÀ£Éà ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀ PÉÆnðUÉ PÉøÀ ºÁPÀwÛK£ÀÄ CAvÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ EvÀ£ÀÄ zÀAqÀ¥ÀàUËqÀ EvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ MzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß §®UÀqÉ ªÉÄðQ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ»rzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ ¹zÀݪÀÄä EªÀ¼ÀÄ £À£Àß CvÉÛAiÀiÁzÀ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. ¸ÉƪÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 248/2015 PÀ®A.143,147,148,323,324,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹  ªÀÄvÀÄÛ 3(1),(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPÀÖ 1989 :- DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀ ªÀÄzsÀå FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀeÁUÉAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁj gÉÆÃqÀ §AzÀÄ D eÁUÉ E¨ÁâUÀªÁVzÀÄÝ gÉÆÃqÀ DZÉ E¨ÁâUÀªÁzÀ CzsÀð eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉAiÀÄ PÀmÉÖ PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ CzÀPÉÌ «gÉÆÃzsÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÉà eÁåUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ¼É ªÉʱÀåªÀÄå«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 23/10/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ªÀÄó¹Ã¢ü ºÀwÛgÀ ªÉƺÀgÀA ºÀ§â £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯Á¬Ä zÉêÀgÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ PÀÄtÂAiÀÄÄvÁÛ ¨ÉÃPÀAvÀ¯Éà ¦ügÁå¢üzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÆUÀ¼ÀÄ ¤AvÀ°è ºÉÆÃV CªÀgÀ  ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ CªÀjUÉ zÀ©â PÉÆmÁÖUÀ CzÀPÉÌ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ AiÀiÁPÉ zÀ©âPÉÆnÖ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀjUÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2015 PÀ®A 323, 324, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ: 24/10/2015 ರಂದು 10:30 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಮೂವರು ಸೇರಿ ಲತಾವು ಲೀಜಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ  ದಿವಳಗುಡ್ಡದ ಬಸಪ್ಪ ಚೆನ್ನೂರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ವಿನಾಕಾರಣ ತಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 253/2015 ಕಲಂ 379 .ಪಿ.ಸಿ :- ¢£ÁAPÀ 24/10/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß12/15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉð ¦gÁå¢ ²æà CA§gÁAiÀÄ PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦.L.±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¯Áj PÉ,J,25- © 9022 £ÉÃzÀÝgÀ  ZÁ®PÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁtÂUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV  ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁt UÀÄ£Éß £ÀA 253/2015 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ  ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 254/2015 ಕಲಂ 323.324.504.506 .ಪಿ.ಸಿ :- ¢£ÁAPÀ 24/10/2015 gÀAದು ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19-30  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ²æà gÀªÀj vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ZÀªÁít ¸Á||PÀ£ÁßPÉƼÀÄîgÀÄ eÁ¥Á £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄ oÁtÂUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁt UÀÄ£Éß £ÀA 254/2015 PÀ®A 323.324.504.506¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁ UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!