Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2015Yadgir District Reported Crimes

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2015 PÀ®A: 341, 354(©), 506 L.¦.¹ :- ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À UÀzÀÄÝUÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23-10-2015 gÀAzÀÄ 2 ¦.JAPÉÌ PÁ¬Ä MqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 247/2015 PÀ®A.302 ¸ÀA.34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 20/10/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå C¯Á¬Ä ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ £ÉgÀzÀ ªÀĹâ eÁUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV vÁ£ÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ C¯Á¬Ä ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁr ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀªÀÄÆäj£À vÀ£Àß ¸Éß»vÀgÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¥Àà ¸ÁªÀÄtÚ£ÉÆÃgÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ®UÉÆÃt CAvÁ G¥ÁAiÀÄ¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁå½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ ªÀÄ®èAiÀÄå£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¯Éà ¨sÉÆøÀrà ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw ©ÃªÀĪÀé£À eÉÆvÉ ¤AzÀÄ §ºÀ¼À DUÁåzÁ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃªÀÅ £À£Àß «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ¥ÀÄà w½zÀÄPÉÆArgÀÄwÛÃj CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, E§âgÀÄ ¸ÉÃj ºÁ¹PÉÆArgÀĪÀ PË¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄwÛ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, CzÉà PË¢AiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÄwÛ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ §UÉÎ PÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ªÀiÁå½UÉ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ J¸É¢gÀÄvÁÛgÉ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ mÉÆAPÀPÉÌ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀQUÉ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ°£À ºÉ§âgɽUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÉÆmÉÖUÉ, ¨É¤ßUÉ, JzÉUÉ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV AiÀiÁzÀVj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-10-2015 gÀAzÀÄ 4-15 ¦.JªÀiï PÉÌ  gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ²æà £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀ¼À¸ÀUÀAqÉÃgÀ ¸Á: ºÀwÛPÀÄt EªÀgÀÄ 7 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¥ÀÄgÀªÀt  ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ F UÀÄ£ÉßAiÀÄ°è PÀ®A 302 L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ «£ÀAw¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ CAvÁ «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 310/2015 PÀ®A 342,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:23-10-2015 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä »gÉêÀÄoÀ C¢üPÀæPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¨Á°QÃAiÀÄgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:22-10-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ¨Á°QÃgÀ  ¨Á®ªÀÄA¢gÀzÀ°è EgÀĪÀ E§âgÀÄ ¨Á®QÃgÁzÀ ¸ÀÄeÁvÁ zÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ±Á¹Ûçà ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð 2) zÉêÀªÀÄä vÀAzÉ ¸ÀºÀzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð ¸Á: n.ªÀqÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ®ªÀÄA¢gÀzÀ gÁwæPÁªÀ®ÄUÁwð gÀÄgÀÄ°AUÀªÀÄä EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ ¨ÁvÀgÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉý ¨ÁV®Ä vÉgɹ JgÀqÀÆ PÉÊPÀnÖ ªÉÄð¤AzÀ PɼÀV½zÀÄ gÀÆ«Ä£À a®PÀºÁQ ªÀÄvÀÄ CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è£À ªÉƨÉÊ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛêÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 310/2015 PÀ®A342,506,34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 247/2015 PÀ®A.323.324,325.307.504.506.¸ÀA.34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 20/10/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå C¯Á¬Ä ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ £ÉgÀzÀ ªÀĹâ eÁUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV vÁ£ÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ C¯Á¬Ä ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁr ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀªÀÄÆäj£À vÀ£Àß ¸Éß»vÀgÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¥Àà ¸ÁªÀÄtÚ£ÉÆÃgÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ®UÉÆÃt CAvÁ G¥ÁAiÀÄ¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁå½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ ªÀÄ®èAiÀÄå£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¯Éà ¨sÉÆøÀrà ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw ©ÃªÀĪÀé£À eÉÆvÉ ¤AzÀÄ §ºÀ¼À DUÁåzÁ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃªÀÅ £À£Àß «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ¥ÀÄà w½zÀÄPÉÆArgÀÄwÛÃj CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, E§âgÀÄ ¸ÉÃj ºÁ¹PÉÆArgÀĪÀ PË¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄwÛ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, CzÉà PË¢AiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÄwÛ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ §UÉÎ PÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ªÀiÁå½UÉ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ J¸É¢gÀÄvÁÛgÉ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ mÉÆAPÀPÉÌ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀQUÉ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ°£À ºÉ§âgɽUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÉÆmÉÖUÉ, ¨É¤ßUÉ, JzÉUÉ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!