Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 2015Yadgir District Reported Crimes 

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2015 PÀ®A, 457, 380 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:21/10/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22/10/2015 gÀ ¨É¼ÀV£À 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ ªÉÄð£À vÁAqÁzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¸ÀAzÀÆPÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ 1] §AUÁgÀzÀ CzsÀð vÉÆ¯É GAUÀÄgÀ, ªÀÄÆgÀÄ ªÀiÁ¹AiÀÄ  ¨AUÁgÀzÀ ªÀÄÆV£À £ÀvÀÄÛ C.Q.13,000/-gÀÆ.2) 6 ªÀiÁ¹AiÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¸ÉêÁ¯Á® ªÀÄÆwð C.Q.500/-gÀÆ.3) MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆ£ï C.Q.1,000/- gÀÆ.4) ¹ÃgÉ, ºÁUÀÆ PÀAa£À ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ C.Q.1,500/- gÀÆ.5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5,000/- ºÁUÀÆ ZÁfðUÉ ºÀaÑzÀÝ 6) MAzÀÄ ¸ÉÆä PÀA¥À¤ ªÉÆèÉʯï C.Q.2,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 23,000/- gÀÆ.QªÀÄäwÛ£ÀµÀÄÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2015 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- PÉA¨sÁ« ¥ÀlÖtzÀ°è «dAiÀÄzÀ±À«ÄAiÀÄ §¤ß ªÀÄÄrAiÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À PÉA¨sÁ« ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå£À §AreÁvÉæ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ«zÀÄÝ DzÀgÉ FªÀµÀð ¢£ÁAPÀ 23-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå£À §Ar eÁvÉæ ªÀiÁqÀ®Ä PÉA¨sÁ« ¥ÀlÖtzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛeÁvÉæAiÀÄ ZÁeÁ ºÉÆA¢gÀĪÀ °AUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆeÁj d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ DzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÀlÖzÉêÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ ¸ÉÃj wªÀiÁð¤¹zÀÄÝ £ÁªÀÅ ¢£ÁAPÀ 20-10-2015 gÀAzÀÄ ªÉÆúÀgÀA ºÁUÀÆ ªÀÄ®èAiÀÄå£À§AreÁvÉæ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ±ÁAw ¸À¨sÉÃAiÀÄ£ÀÄß ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è PÀgÉ¢zÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 jAzÀ 50 d£À UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ºÁdjzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 23-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå£À §Ar eÁvÉæ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¢£ÁAPÀ 24-10-2015 gÀAzÀÄ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§â DZÀj¸ÀĪÀÅzÁV MªÀÄävÀªÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. F ¸À¨sÉAiÀÄ°è eÁvÉæ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà DPÉë¥ÀuÉ EgÀ°¯Áè. DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20-10-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 ¦.JAPÉÌ PÉA¨sÁ« ¥ÀlÖtzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ 1) CA§tÚ vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ zÀj ªÀAiÀÄ 60 eÁw: gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ zÀj ªÀAiÀÄ 38 eÁw: gÀrØ G: gÁdQÃAiÀÄ 3) ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ PÁZÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 40 G: eÁw: UÁtÂUÉÃgÀ G: UÀÄwÛUÉzÁgÀ 4) ¸ÀĨsÁµÀ  vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj ªÀAiÀÄ 35 eÁw: ¨ÉÃqÀgÀ G: gÁdQÃAiÀÄ PÉ®¸À 5) ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀÄA§V ªÀAiÀÄ 45 eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 6) ¸ÀÆUÀtÚ  @ ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀÄA§V ªÀAiÀÄ 38 eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 7) UËqÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ C¸ÀAvÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 35 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 8) UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÀrØ vÀAzÉ ¤d°AUÀ¥Àà zÀj ªÀAiÀÄ 32 eÁw: gÀrØ G: ªÁå¥ÁgÀ 9) gÀ« vÀAzÉ CA§tÚ zÀj ªÀAiÀÄ 30 eÁw: gÀrØ G: ªÁå¥ÁgÀ 10) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà zÀj ªÀAiÀÄ 60 eÁw: gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 11) ºÀ¼Éî¥Àà vÀAzÉ ¤d¥Àà @ ¤d°AUÀ¥Àà zÀj ªÀAiÀÄ 30 eÁw: gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 12) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¤d¥Àà @ ¤d°AUÀ¥Àà zÀj ªÀAiÀÄ 28 eÁw: gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 13) UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà zÀj ªÀAiÀÄ 30 eÁw: gÀrØ G: ªÁå¥ÁgÀ 14) ²ªÀgÀrØ vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ zÀj ªÀAiÀÄ 45 eÁw: gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 15) ¨Á§Ä @ ¨Á§¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà zÀj ªÀAiÀÄ 25 eÁw: gÀrØ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: J®ÆègÀ PÉA¨sÁ« §AzÀÄ £ÁªÀÅ ¢£ÁAPÀ 23-10-2015 gÀAzÀÄ eÁvÉæ ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÀÄä M¦àUÉ E¯Áè ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÉÄʸÀÆgÀ zÀ¸ÀgÁzÀAvÉ PÉA¨sÁ« ¥ÀlÖtzÀ°è eÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 24-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¢£ÁAPÀ 23-10-2015 PÉÌ eÁvÉæ ªÀiÁrzÀgÉà £ÁªÀÅ CrØ¥Àr¹ eÁvÉæ ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §A¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 21-10-2015 gÀAzÀÄ 6 ¦.JAPÉÌ ¹.¦.L ºÀÄt¸ÀV gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸À® eÁvÉæAiÀÄ ¸À®ÄªÁV DPÉëÃ¥À JwÛzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¸À¨sÉ £ÀqɬĹzÀÄÝ ¸À¨sÉÃAiÀÄ°è 25 jAzÀ 30 d£ÀgÀÄ §A¢üzÀÄÝ CzÀgÀ°è CA§tÚ zÀj, £ÁUÀtÚ zÀj, ,¸ÀĨsÁµÀ ªÀiÁåUÉÃj EªÀgÀÄUÀ½UÉ w½¹ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÁ PÉüÀzÉà £ÁªÀÅ eÁvÉæ ªÀiÁqÀ®Ä©qÀĪÀÅ¢¯Áè JµÀÄÖ ¥ÉÆð¸ÀgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ §gÀ° ºÉÃUÉ gÀPÀëuÉ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ £ÉÆÃqÉÆÃt CAvÀ KgÀÄzÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár £ÀªÀÄä ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀzÉà ¢PÀÌj¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.
         EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-10-2015 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JAPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ ¹.¦.L ºÀÄt¸ÀV gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸À® DPÉëÃ¥À JwÛzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¸À¨sÉ £ÀqɬĹzÀÄÝ ¸À¨ÉÃAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CA§tÚ zÀj, £ÁUÀtÚ zÀj, ¸ÀĨsÁµÀ ªÀiÁåUÉÃj EªÀgÉ®ÆègÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉýzÀgÀÆ eÁvÉæ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀPÁðgÀ §AzÀÄ ¤AvÀgÀÄ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè eÁvÉæ ¤°è¸Éà ¤°è¸ÀÄvÉÛÃªÉ J¯Áè D¦Ã¸ÀgÀì£ÀÄß ¸À¸ÀàAqï ªÀiÁr¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄqÀðgÀ DzÀgÀ DUÀ° £ÁªÀAvÀÄ eÁvÉæ ¤°è¸Éà ¤°è¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ KgÀÄzÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÁr JzÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥Ánð d£ÀgÀÄ Hj£À ºÀ§â ªÀÄgÉvÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAw ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉaÑUÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ JgÀqÀÄ ¥Ánðd£ÀgÀÄ MªÀÄävÀzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄPÉÌ §gÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzsÀ ¸ÀzÀj ¥Ánð d£ÀjAzÀ eÁvÉæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ eÁvÉæ £ÀAvÀgÀ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AªÀ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÁ¼ÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzsÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2015 323, 324, 341, 504, 506 L¦¹ :- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ EzÀÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÉÆ®¢AzÁ vÀ£Àß UÀ¢ÝUÉ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÁqÁ PÁ®ÄªÉ¬ÄAzÁ ¤ªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉÆà CAvÁ ºÉýzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ  zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2015 323, 324, 341, 504, 506 ¸ÀA. 34 L¦¹ :- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß UÀ¢ÝAiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉÆArzÁÝUÀ, ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr §AzÀªÀgÉà £ÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÁ AiÀiÁPÉ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉÆAr¢Ý CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¦AiÀiÁ𢠣ÀªÀÄUÉ PÁqÁ PÁ®ÄªÀ¬ÄAzÁ ¤ÃgÀÄ §gÀÄwÛ¯Áè CzÀPÉÌ ¤ªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉÆArzÉÝÃªÉ EzÉ ªÉÆzÀ®¯Áè §ºÀ¼À¢£À¢AzÁ ©lÄÖPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀgÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÁ PÀ°è¤AzÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 203/2015 PÀ®A:279 337 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 LJªÀiï« DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:21/10/2015 gÀAzÀÄ 08.00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÀ¸À£Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ PÁgÀ£À°è n.JªÀiï.¹ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄÆvÀÆÛmï ¥sÉÊ£Á£ïì ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ®PÀëöät EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ  ºÉÆÃV CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÀ¸À£Á¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ vÀ£ÀmÁèj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁgÀ£À°è PÀĽvÀ ±ÉÃRgÀ EªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÉÆÃ¥ÀzÀ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EvÁå¢ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«zÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!