Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2015Yadgir District Reported Crimes

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2015 PÀ®A 341, 323,324,, 504,506 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:21/10/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¨ÉʬÄzÉòðUÉAzÀÄ vÀªÀÄÆägÀ D¢°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ D¹Û«µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 309/2015 PÀ®A ªÀiÁ£ÀĵÀå PÁuÉ :- ದಿನಾಂಕ 21/10/2015 ರಂದು 4-15 ಪಿ,ಎಮ.ಕ್ಕೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ  ಡಾ; ಪರ್ವತರಡ್ಡಿ  ಲಿಂಗೇರಿ ವಯಾ 49 ವರ್ಷ ಲಿಂಗಾಯತ ರೆಡ್ಡಿ ಉ: ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸರಕಾರಿ  ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕರಬುಗರ್ಿ ಸಾ: ಕಮಲ ನೇಹರು ಪಾರ್ಕ ಯಾದಗಿರಿ  ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ  ಹಾಜರಾಗಿ  ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಹೇಳಿಕೆ ನಿಡಿದ್ದರ  ಸಾರಾಶವೆನೆಂದರೆ  ದಿನಾಂಕ  19/06/1998 ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ  ಯಾದಗಿರ ನಗರದ  ಡಾ; ಪರ್ವತರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಹಂಪಣ್ಣ  ಲಿಂಗೆರಿ ಸಾ; ಕಮಲ  ನೆಹರು ಪಾರ್ಕ  ಯಾದಗಿರ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಲಗ್ನ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ  ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಪರ್ವತರಡ್ಡಿ ಇವರು 2011  ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 02/12/2011  ಸಾಲಿನ ಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ 8-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಮನೆಯಿಂದ ತರಕಾರಿ ತರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೋದವರು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರವುದಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲಾ  ನಾನು ಅವರು ಇಂದು ಬರುತ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಾ  ಇದ್ದೆವೆ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ 1)  ಶರಣ ಪ್ರಸಾದರಡ್ಡಿ 2) ಶರಣ ಪ್ರಭುರಡ್ಡಿ ಇವರೋಂದಿಗೆ ಗುಲಬಗರ್ಾ ದಲ್ಲಿ  ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆನೆ  ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು 1) ಆಶಕಲರಪ್ಯಾಂಟ ಇರುತ್ತದೆ 2) ಸಾದಾಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಎತ್ತರ 5 '4'' ಬಾಷೆ  ಕನ್ನಡ -ಇಂಗ್ಲಷ -ಹಿಂದಿ ಮಾತಾನಾಡುತ್ತಾರೆ  ಕಾರಣ ನನ್ನ ಗಂಡೆನಿಗೆ ಹುಡಕಿಕೊಡಬೆಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಸಾರಾಂಶ ಮೆಲಿಂದ ಯಾದಗಿರ ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 309/2015 ಕಲಂ  ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದ
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2015 PÀ®A 324,504 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 19-10-2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃlUÉ QgÁuÉ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀ®Ä ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ §¸À Kj §gÀĪÁUÀ DgÉƦvÀÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj §¹ì£À°è f®è¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ Kj vÉÆgÀtw¥Àà UÉÃnUÉ §¸ï §AzÁUÀ ¦AiÀÄð¢AiÀÄÄ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HgÉƼÀUÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ »AzÉ §gÀÄwzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸Àé®à ¤AvÁUÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÀÄSÁ£À ©üªÀÄgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÁ®ÄzÁjAiÀÄ°è DgÉƦvÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸À®PɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!