Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2015Yadgir District Reported Crimes 

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2015 PÀ®A: 457,380,323,504,506 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 01/10/2015 gÀAzÀÄ 5-30 ¦JªÀiï PÉÌ ²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ©üêÀĸÉãÀgÁªï PÀÄ®PÀtÂð ªÀ|| 40 eÁ|| ¨ÁæºÀät G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀÄzÀæQ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/09/2015 gÀAzÀÄ 9-30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¨Á¥ÀÄUËqÀ @ ¦AlÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¥ÉnÖUÉAiÀÄ Qð MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 4 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 10 ¨ËèeïUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2015 PÀ®A 323,457,380,580,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 232/2015 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 F¹ AiÀiÁåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ: 01/10/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-45 ¦JA PÉÌ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CA¨ÁgÁAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ M§â ªÀåQÛ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁdgÀ ¥Àr¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzÁgÀÝ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 232/2015 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E ¹ AiÀiÁåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2015 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ: 30/09/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 07:30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಮ್ಮ ಹಣಮಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಗಿರಣಿ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದವವರೇ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗಿರಣಿಯ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರೆನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂಗ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನಿಗು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.
PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2015 PÀ®A: 143, 147, 148, 447, 427, 504, 323, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 01.10.2015 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÀ   ¦¹-130 ±ÁAvÀAiÀÄågÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥ï.¹ PÉÆÃlð ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀgÀªÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå:   £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ ¸ÀA:62/2015 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ 156(3) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À®Ä DzÉò¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ £ÀA: 62/2015 £ÉÃzÀÝgÀ ¦ügÁå¢zÁggÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®ètÚAiÀÄå ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ:45, G:MPÀÌ®vÀ£À, ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ vÁ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV ¦ügÁåzÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA:250/J 5 JPÀgÉ 2 UÀÄAmÉAiÀÄ d«Ää£À PÀ§ÓzÁgÀ£ÁVzÀÄÝ, ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ gÀÆ, 4.56 EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À ZÀPï §A¢AiÀÄÄ ¥ÀƪÀðPÉÌ ¸ÉÆêÀÄtÚ gÀªÀgÀ d«ÄãÀÄ ¥À²ÑªÀÄPÉÌ CªÀÄgÀAiÀÄå gÀªÀgÀ d«ÄãÀÄ GvÀÛgÀPÉÌ ¸ÉÆêÀÄtÚgÀªÀgÀ ºÉÆ® zÀQëtPÉ ºÀ¼Àî ªÀÄvÀÄÛ Q±À£ÀgÁªÀ gÀªÀ gÀ ºÉÆ®«zÀÄÝ, F D¹ÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀéAvÀ UÀ½PÉAiÀÄ D¹ÛAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ¦¼À§An EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, Rj¢ ¥ÀvÀæ ¸ÀA: 271/1980-81 ¢£ÁAPÀ:19.05.1980 gÀÆ 10,000/- PÉÌ Rjâ¹gÀÄvÁÛ£É. D £ÀAvÀgÀ CzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ Rj¢ ªÀiÁrzÀ ªÀµÀð¢AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ§ÓzÁgÀ¤gÀÄvÁÛ£É.  ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ E£ÀÆß MAzÀÄ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Rjâ¹gÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA:249/E «¹ÛÃtð 5 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀA¸ÁgÀzÀ CqÀZÀuÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV DgÉÆæ £ÀA: 01 zÉëAzÀæ¥Àà¤UÉ PÉÆÃlð rQæ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁgÀlªÀ£ÀÄß 1996 gÀ°è ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉð £ÀA:249/E EzÀgÀ°è MAzÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ DgÉÆæü  zÉëAzÀæ¥Àà FvÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ ªÀÄAgÀhÄÆjAiÀiÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA:01  zÉëAzÀæ¥Àà£ÀÄ CzÀgÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛÃ£É DgÉÆæ £ÀA:01  zÉëAzÀæ¥Àà  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¹ÛAiÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA:250/C gÀ°è EzÀÄÝ, ¸ÀªÉð £ÀA:249/E zÀQët ¢QÌUÉ CwÃPÀæªÀÄt ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¹ÛAiÀÄ PÀ§½¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀªÉð £ÀA:250/C 5 JPÀgÉ 2 UÀÄAmÉ zÀQët ¢QÌUÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉð £ÀA:249/E GvÀÛgÀ ¢QÌUÉ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî £ÀPÉë vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ£É DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¹Û PÀ§½¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¹Û ¸ÀªÉð £ÀA:249/E EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄvÀÛ 2013 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¹ÛAiÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA:250/C gÀ°è CwÃPÀæªÀÄt ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ PÁgÀt ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA:01  zÉëAzÀæ¥ÀàgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ QjAiÀÄ ±ÉæÃt £ÁåAiÀiÁ®zÀ°è zÁªÉ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁ®¢AzÀ vÀqÉAiÀiÁeÉÕ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. zÁªÉ £ÀA: 270/13 EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ DgÉÆæ £ÀA:01 ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄD¹ÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀiÁeÉÕ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. CzÀ£ÀÄß F ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉUÉ ®UÀwÛ¸À¯ÁVzÉ. ¢:31.08.2015 gÀAzÀÄ vÁ®ÆPÁ ¸ÀªÉðAiÀÄgÀ ºÉÆÃV ¸ÀªÉð £ÀA:250/C zÀCzÀÄÝ §¸ÀÛ ªÀiÁqÀ®Ä DUÀ DgÉÆæ £ÀA:02 ®Qëöä EªÀgÀÄ £Á£ÀÄ «µÀ PÀÄrAiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¸ÀªÉðAiÀÄjUÉ CAf¹zÁݼÉ, ¸ÀªÉðAiÀÄgï F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀjUÉ w½¹zÁÝ£É. £ÁåAiÀiÁ®zÀ vÀqÉAiÀiÁeÉÕ EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆæ £ÀA:01 ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀPÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¹ÛAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄt ªÀiÁr eÁ° VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀ½Ã ºÀZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ¤°è¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀ£ÀÄß w½zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀ eÉÆvÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄt ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥Àlègï ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. mÁæöåPÀÖgï £ÀA:241 ªÀĹ ¥ÀgÀ§ÆµÀ£ï EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß CAzÁdÄ 1 JPÀgÉAiÀĵÀÄÖ PÀ§½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV D ªÉÃ¼É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè DgÉÆævÀjUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÀAvÉ «£ÀAw¹PÉÆAqÀgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀiÁ®zÀ vÀqÉAiÀiÁeÉÕ EzÉ. CzÀPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV PÉ®¸À ªÀiÁqsÀĪÀzÀÄ vÀ¥ÀÄà JAzÀÄ PÉýPÉÆAqÀgÀÆ DgÉÆæüvÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀiÁwUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨É¯É PÉÆqÀ°®è. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæüvÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ, DgÉÆægÀÄ J¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÆÃlð£À°è PÉÃ¸ï ªÀiÁr ¸ÉÖà vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄªÉ CzÀ£ÀÄß ¤£Àß ºÀuÉUÉ ºÀaÑPÉÆà FUÀ £ÁªÀÅ F ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄr ªÀiÁr PÀªÀ½ ºÀZÀÄÑvÉÛêÉ, ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉ. F PÉ®¸ÀPÉÌ ¤Ã£ÉãÁzÀgÀÆ CqÀØ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß R¯Á¸ï ªÀiÁr EzÉà ºÉÆ®zÀ°è ºÁQ ªÀÄÄZÀÄÑvÉÛÃªÉ JAzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß DgÉÆæü £ÀA:01 ªÀÄvÀÄÛ 02 gÀªÀgÀÄ »rzÀÄ dUÁÎqÀÄwÛgÀĪÁUÀ G½zÀ DgÉƦvÀgÀÄ CªÀ£À ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ. CªÀ¤UÉ ºÉÆqɬÄj ©qÀĨÉÃrj JAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA:03 DgÉÆæ £ÀA01 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ PÉÆqÀ°AiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæü £ÀA:06 £À£ÀUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÁUÀ £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹PÉÆAqÉ£ÀÄ. F ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. E®èªÁzÀgÉ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:57/2015 PÀ®A: 143, 147, 148, 447, 427, 504, 323, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 223/2015 PÀ®A 379 L¦¹ And  MMDR Act-1957- U/S 21(1),(2),(3),(4),(4A),(5), :- ¢£ÁAPÀ 01/10/2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ EvÀgÉ E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dAn £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è AiÀÄqÀؽî UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.354 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ±ÉÃRj¹nÖzÀÝ£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁr d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV, ¸ÀzÀj d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 410 PÀÆå©Pï EzÀÄÝ C.Q.ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ (3,00,000=00) DUÀÄwÛzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà E¯ÁSɬÄAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà gÁdzsÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹zÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆÃjzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!