Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2015Yadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 247/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 18/10/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ ²æà CA§gÁAiÀÄ PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¯Áj £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/10/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-0 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA PÉJ-25-©-8974 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «¨sÀÆwºÀ½î UÁæªÀÄzÀ w¥Àà£ÀlV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ §UÉÎ zÁR®wUÀ¼ÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯Áw ºÁdgÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢®è DgÉÆævÀ£À ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwzÁÝ£É ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ºÉüÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 247/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉà PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2015 PÀ®A: 323, 324, 307, 504, 506 ¸ÀA 34 L¦¹ & 3 (1) (10) J¸ï¹ J¸ïn ¦J DPÀÖ 1989 :-  ದಿನಾಂಕ: 18/10/2015 ರಂದು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಾಯಾಳುವಾದ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹರಿಜನ ಸಾ|| ಅಗ್ನಿ ಇವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಂದ ತಾವೇ ಅರ್ಜಿ ಬರೆದುಕೊಡುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 1 ಪಿಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ದಿ: 17/10/15 ರಂದು 1.30 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖಣಗೌಡ ರವರ ಹೊಟೇಲ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮೌಲಾಸಾಭ ತಂದೆ ರಾಜಾಸಾಬ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗನಾದ ಅಬ್ದುಲ ಅಹ್ಮದ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಹೊಲದ ವಾಟ್ನಿ ಸಂಬಂದ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಬಿಡಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೌಲಾಸಾಬನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ನಾನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಆರೋಪಿತರು ಲೇ ಹೊಲೆ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಮ್ಮ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ನೀನೆಕೆ ಬರುತ್ತಿ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಡೆದು ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಜೀವ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಆಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರೇಣುಕಾ, ಮೌಲಾಸಾಬನ ಅಣ್ಣನಾದ ಪಾಡೆಸಾಬ, ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕೆಂಭಾವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ನನಗೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 118/2015 ಕಲಂ: 323, 324, 307, 504, 506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (1) (10) ಎಸ್‌ಸಿ ಎಸ್‌ಟಿ ಪಿಎ ಆಕ್ಟ 1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 248/2015  PÀ®A 279 338 L.¦.¹  :- ¢£ÁAPÀ 18/10/2015 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üÃPï vÀAzÉ §¹ÃgÀ CºÀäzÀ ¸ÁB ¢V ¨ÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/10/2015 gÀAzÀÄ  ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦ügÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä SÁeÁ©üà EªÀ¼ÀÄ GgÀĪÀ PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-©Ã UÀÄr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É rVæ PÁ¯ÉÃeï JzÀgÀÄUÀqÉ gÉÆÃqÀ zÁlÄwzÁÝUÀ ©üà UÀÄr PÀqɬÄAzÀ §¸ï £ÀA PÉJ-27-J¥ï-535 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ SÁeÁ©üà EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ wæêÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 248/2015 PÀ®A 279 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 306/2015 PÀ®A. 323,504,307 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:18-10-2015  gÀAzÀÄ 00:30 J.JªÀiï PÉÌ PÀÄ. ®°vÁ vÀAzÉ ªÀi˯Á° C£À¥ÀÆgÀ ¸Á: ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ ¨ÉøÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-10-2015 gÀAzÀÄ 12:00 ¦.JªÀiï PÉÌ £ÀUÀgÀzÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨ÉAiÀÄ PÁªÀÄUÁj ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£À PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ f¯ÁèqÀ½vÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ¦.r. ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ,EAd¤ÃAiÀÄgÀ ¸ÀAdAiÀÄ PÀÄ®PÀtÂð,¸ÀÄgÉñÀ PÉÆÃnªÀĤ ºÀtªÀÄAvÀ ElV ºÁUÀÆ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¹zÀÝtÚ zÉøÁ¬Ä UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ. ¥Àjò®£É £ÀqÉzÁUÀ £ÁUÀgÁd ©ÃgÀ£ÀÆgÀ  ¢rÃgÀ£É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  ¤AzÀ£ÉªÀiÁr £À£ÀUÉ ¹UÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ ¹UÀÄwÛ¯Áè CzÀPÉ̯Áè ¤Ã£Éà PÁgÀt JAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß zÀ©âzÀ£ÀÄ CzÀjAzÀ £ÁUÀgÁd£ÀÄ ©zÀzÀÄ ¥ÉmÁÖVzÉ. E£ÀÄß ªÉÄÃ¯É Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄ AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ EªÀgÀ£Àß ¸Á¬Ä¸ÀzÀgÉ J¯Áè ªÀÄÄaѺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ £ÁUÀgÁd ©ÃgÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ C®°EzÀÝ ºÀtªÀÄAvÀ ElV EªÀgɯÁè ¸ÉÃj £À£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÝgÀÄ. £À£ÀߣÀÄß G½¸À®Ä £À£Àß vÀªÀÄä CªÀ£À£ÀÄß vÀ½îzÀ  DzÀÝjAzÀ £À£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É §AzÀ £ÁUÀgÁd ©ÃgÀ£ÀÆgÀ,¸ÀÄgÉñÀPÉÆÃnªÀĤ, ºÀtªÀÄAvÀ ElV, ¸ÀAdAiÀÄPÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV «£ÀAw  CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£É £ÀA.306/2015 PÀ®A.323,504,307 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.  
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 307/2015 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è :- ¢£ÁAPÀ:18-10-2015 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAmÉUÉ ²æà «gÉñÀPÀgÀrUÀÄqÀØ ¦.L. r.¹.L© WÀlPÀ AiÀiÁzÀVj  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ 9 d£À DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-10-2015 gÀAzÀÄ 11-45 ¦.JªÀiï PÉÌ  ªÀÄzÀ£À¥ÀÆgÀ UÀ°èAiÀÄ ¹zÉÝñÀégÀ ¯ÁqÀÓ JzÀgÀÄUÀqÉ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAUÀqÀV EªÀgÀ ªÉÄîAvÀ¹Û£À MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À°è  PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ zÉʪÀ°Ã¯É E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃnAiÀiÁV CªÀjAzÀ ¸ÀZÀð ªÁgÀAl£ÀÄß 12-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀÀ ±À¦ü ºÉZï.¹-58, CªÀÄÈvÀ ºÉZï.¹.98 zÉëzÁ¸À ºÉZï.¹.117 ¥ÀæPÁ±À ¦.¹.305   ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CjPÉÃj ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð eÁ: ºÉƯÉAiÀÄ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀwÛPÀÄt ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G:CmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj gÀªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA. PÉ.J.33 f.65 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀlÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ¹zÉÝñÀégÀ ¯ÁqÀÓ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è gÉʯÉé ¤¯ÁÝtPÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É fÃ¥À ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀÆ«Ä£À°è  PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÁgÀ ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è J®ègÀÄ zÁ½ªÀiÁr »rAiÀįÁV 9 d£À ¹QÌzÀÄÝ 1) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁuÉÆÃf UÀuÉñÀPÀgÀ ¸Á:«ªÉÃPÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj 2) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄrØ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj 3) VjñÀ vÀAzÉ PÉÆãÀ¥Àà £ÁqÀUËqÀ ¸Á: °AUÉÃj PÀA¥ËAqÀ AiÀiÁzÀVj 4) «±Àé£ÁxÀ gÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¥Ánî ¸Á: ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 5) ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀgÉrØ ªÀiÁqÀzÀ ¸Á: ®Qëöäà £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj 6) zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¥Ánî ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj 7) ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄgÉrØ ¥Ánî ¸Á: n.©.gÉÆÃqÀ AiÀiÁzÀVj 8) §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ ¨ÉÆÃgÉrØ ¸Á:»gÉêÀqÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ 9 ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Áé«Ä ¸Á: C¨ÉâvÀĪÀÄPÀÆgÀ JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjªÀgÉ®ègÀ ºÀwÛgÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¹àÃl DlPÉÌ §¼À¹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25470/- gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ºÀt 7 ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ C.Q.3500/- gÀÆ.ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C.Q.00-00 ¹QÌzÀÄÝ  CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦üÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 13-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢AzÀ 14-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ zÀªÀgÉUÉ d¦üÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ 9 d£À DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ 14-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ M¦à¹ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®A.79,80 PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è  PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C ¸ÀAeÉÕÃAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ. PÀ®A.79,80 PÉ.¦.DPÀÖ ¥ÀæPÀgÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 6-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.307/2015 PÀ®A.79,80,PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2015 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 18/10/15 gÀAzÀÄ 4-30 ¦JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ©üÃ.UÀÄr PÁåA¦£À  §®©üêÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CAvÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVj ºÁUÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 11 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 13650-00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 7-15 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2015 PÀ®A 87 Pɦ  AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 249/2015 PÀ®A 341.323.354.504.sಸಂ34 ಐ,ಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1) (10) (11) ಎಸ್.ಸಿ / ಎಸ್,ಟಿ ಆಕ್ಟ  1989 :- ದಿನಾಂಕ  18/10/2015 ರಂದು   ಮದ್ಯಾಹ್ನ  15-15 ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಣಮವ್ವ ಗಂಡ ಸಾಬಣ್ಣ ದುಪ್ಪಲ್ಲಿ   ವಯ  45 ||  ಹೊಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಜಾತಿ  ಬೇಡರ ಸಾ|| ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ  ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ   ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೂಸ್ರು ಮುಖಂತರ  ಬರೆಯಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದರ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ನಾನು ತಮ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುವದೆನಂದರೆ  ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಾ|| ಹಭ್ಭಳ್ಳಿ ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ  ಇವರು  ಸುಮಾರು 1  1/2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ  ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಕತಲಾ ಗಂಡ ಪಂಪರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲವನ್ನು ಖರೀದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹೊಲ ಖರೀದ ತೆಗದುಕೊಂಡ ದುರದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು  ಪಂಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹದೋರನಾದ  ಮಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ  ಹಾಗೂ ರಾದಮ್ಮ ಇವರ ಕುಟಂಬವು  ಹೊಲ ತೆಗದುಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಸತತವಾಗಿ  ಕಟಚಾಋ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸುಮಾರಿ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಹಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆವ ಅದ್ಯಾಗೂ ಕೂಡಾ ದಿನಾಂಕ 25/09/2015 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ದಂದು ನಾನು 10.30 ಎ ಎಮ್ ನಾನು ಮತ್ತು ಮರಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊಗುವಾಗ ಮಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶಿವರಾಂರೆಡ್ಡಿ ರಾದಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ಶರಣಗೌಡ ತಂದೆ ಮಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ  ಬಸಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ಅವಸರದಿಂದ ಓಡೂಡಿ ಬಂದು  ನನಗೆ ರಾದಮ್ಮ ಇವಳು  ಏ ಬ್ಯಾಡ ಸೋಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈದನನ ಮಗಲಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಹೊಲೆ ತೆಗದುಕೊಂಡಿರಿ ಸೋಳೆರೆ ಎಂಡು ನನ್ನ ಕುತ್ತೆಗೆ ಹಿಡಿದು  ಒಂದು ಎಡಗಡೆ  ಕಪ್ಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದರು ಬಸ್ಸಮ್ಮ ಇವಳು ಸೋಳೆರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಹಳ  ಆಗಿದೆ ಹೊಲ ಖರೀದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವದಾಂಗ ನಮ್ಮ ಕಾಕನ ಬಗಲಾಗ ಮೊಲಗಿಸಕೊಂಡು  ಹೊಲ ಒಳಗ ಹಾಖಿಕೊಂಡಿರು ಎಂದು  ನನ್ನ ಕೊರಳನಲ್ಲಿ ಬಂಗರದ  ಕರಳಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಖಿದರು   ನಂತರ ನನ್ನ ಕರಳೀಯನ್ನು ನಾನು ತೆಗದುಕೊಂಡೆನು ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಈತನು  ಈ ಬ್ಯಾಡ ಸೋಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೊಡೆಬ್ಯಾಡಿ ಸೀರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೆರಿ ಇವರನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುರತ್ತಾರೆ ಸೋಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಕತ್ತು ಹಿಡಿದು ದಬ್ಬಿದನು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಕರೆ ಹೊಲ ಇಲ್ಲಾ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ  ಒಂದು ರೋಟ್ಟಿ ಗತಿ ಇಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಡ ಸೋಳೆ ಮಕ್ಕಳ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನ ಹೊಲ ತೆಗದುಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಮಾಡಿಲಿಕತರಿ  ಅಂದನು ಮಗ ಶರಣಗೌಡ ತಂದೆ  ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಈ ಬೋಸಿಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕುಂದು ನನಗೆ ಗೋತ್ತಿದೆ ಎವ್ವ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೊಗಿ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸಾಯಿ ಅ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಡ ಸೋಳೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಕೇಸ ಮಾಡಿ  ಇವರು ಸೂಕ್ಕ ಎಷ್ಡು ಇದೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೆನೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಾ ಸೋಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ  ಎಂದನು  ಹಿಗೆ ಮಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಟಂಬವು ನಮಗೆ ಮನ ಬಂದಿಂತೆ ಅವಹೇಳಕಾರಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ  ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ  ಭೀಮರಾಯ ಮತ್ತು ಅಳೀಯ ನಾಗರಾಜ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  18/10/20415 ರಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಚ್ಯ ಶಬ್ದ್ಳಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದೆನೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂಕ್ರಮಕೈಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  249/2015 ಕಲಂ  341.323.354.504. ಸಂ  34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ  3(1)(10) (11) ಎಸ್,ಸಿ / ಎಸ್,ಟಿ ಆಕ್ಟ  1989 ನೇದ್ದರ  ಪ್ರಕಾರ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು     .

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2015 PÀ®A 143,147,148,323,324,354,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:18-10-2015 gÀAzÀÄ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA 578 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ 11 UÀÄAmÉAiÀÄ ºÉÆ®ªÀÅ £ÀªÀÄUÉ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DgÉƦvÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr eɹ© AiÀÄAvÀæ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀ¼ÀÄî vÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV DgÉƦvÀjUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀªÉð ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è §gÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀÄ FUÀ AiÀiÁPÉ eɹ© AiÀÄAvÀæ¢AzÀ ºÀ¼ÀÄî vÉÆrw¢Ýj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉƦvÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ®Äè, §rUÉUÀ½AzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀAzsÉ, vÁ¬Ä, CtÚ£ÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ CwÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀAVUÉ PÀ®Äè, PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2015 PÀ®A 143,147,148,323,324,354,504,506,114,¸À»vÀ 149  :- 18/10/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÁAqÀPÉÌ PÀuÉPÀ¯ïzÀ MAzÀÄ eɹ© §A¢zÀÄÝ D eɹ© AiÀÄ£ÀÄß  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV vÀVΣÀ°ègÀĪÀ ¤ÃgÀ£À£ÀÄ eɹ© ¬ÄAzÀ ¤ÃgÀ£À£ÀÄ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀĪÁUÀ DUÀ £ÀªÀÄä vÁAqÀzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀgÁå vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ EªÀj§âgÀÄ £À£Àß°èUÉ §AzÀÄ eɹ©¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CqÀØ §AzÀÄ F ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖzÉ  CAvÁ £À£ÀUÉ CªÀj§âgÀÄ PÉýzÀgÀÄ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ F ºÉÆî ¸ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹gÀÄvÀÛzÉ  EzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ  ¤ÃgÀÄ vÉUÉAiÀÄÄwzÉÝ£É CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ eɹ©AiÀÄ£ÀÄß C°èAzÀ PÀ¼ÀÄ»¹ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÉ£ÀÄ.
  £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è £Á£ÀÄ £À£Àß CtÚ PÀ¸À£À¥Àà ¸ÉÆøÉAiÀiÁzÀ C¤vÁ FUÉ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ PÀĽwgÀĪÁUÀ DUÀ CAzÁdÄ 8 ¦JªÀiïzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀÄ£À: zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, vÁªÀgÁå vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà, «dÓ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà , ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚVÃgÉ¥Àà , PÉêÀiÁå vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà , ¥ÉêÀiÁå vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà , zsÀªÀÄð vÀAzÉ £ÁgÀAiÀÄt , ªÀiÁtÂÃPÀ vÀAzÉ PÉêÀiÁå EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr MªÀÄä¯ÉUÉ §AzÀÄ EzÀgÀ°ègÀĪÀ zɪÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀgÁå gÁoÉÆÃqÀÀ EªÀj§âgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÆ GzÉݲù K zÉêÁå  ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É F ªÀÄÄAZÉ DºÉÆîzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÀÄzÀå vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¥ÀÄ£À: ¤ÃªÀÅ ºÉÆîzÀ°è ºÉÆÃV vÀVΣÀ°ègÀĪÀ ¤ÃgÀ£À£ÀÄ AiÀiÁPÉ vÉUɸÀÄw¢Ý CAvÁ £ÀªÀÄä£ÀÆß ¨ÉÊAiÀÄÄwzÀÝgÀÄ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CtÚ PÀ¸À£À¥Àà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ£ÀÄ vÉÆAzÀgÉ  DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CAzÀ §½PÀ vÁªÀgÁå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ PÉÆAiÀiÁÛ¢AzÀ £À£Àß CtÚ PÀ¸À£À¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £Á£ÀÄ CqÀØ ºÉÆV ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÉÆAiÀiÁÛzÉÃlÄ £À£Àß §® QÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀºÀvÀÛvÀÄ EzÀ£ÀÄß C¯Éè EzÀÝ £À£Àß ¸ÉÆÃ¸É C¤vÁ §AzÀÄ ©r¹wÛgÀĪÁUÀ ¥ÀÄ£À: vÁªÀgÁå EvÀ£ÀÄ £À£Àß ¸ÉÆøÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÀzÁr PÀÄ¥Àà¸ÀªÀ£ÀÄß dUÁÎr vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ CzÉ PÉÆAiÀiÁÛ¢AzÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß ¸ÉÆÃ¸É ¸Àé®à »AzÀPÉÌ ¸ÀjzÁUÀ £À£Àß ¸ÉÆÃ¸É ªÀÄÆVUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîvÀÄnUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀºÀwÛvÀÄ zÉêÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß ºÉqÀ ¥ÀPÉÌ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ PÀ¸À£À¥Àà¤UÉ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ  ºÉÆlÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É UÀÄzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ E£ÀÆß½zÀ «d¥Àà,ªÀÄ®è¥Àà PÉêÀiÁå ¥ÉêÀiÁå zsÀªÀÄð ªÀiÁtÂÃPÀ EªÀgÉ®ègÀÄ F ªÀÄPÀ̽UÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆÃPÀÄÌ §A¢zÉ ©qÀ¨Érj ºÉÆÃrj C£À£ÀÄwÛzÀÝgÀÄ £ÁªÀÅ agÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ vÉeÁ Z˺Át zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ©PÁå ZËÀºÁt EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀzÀ£À£ÀÄ ©r¹zÀgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ ºÉÆÃqÉzÀªÀgÀÄ EÀ£ÉÆÃAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀPÉÌ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢®è CAvÁ agÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ 108 CA§Ä¯É£°è AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ jêÀÄì gÁAiÀÄZÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ qÁ. ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ ¸ÀzÀå £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÉÆÃ¸É jêÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÉ
 PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ¸ÀzÀj ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ  ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À¨ÉPÀAvÀ «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ  EzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£ÉߣÀA-140/2015 PÀ®A- 143,147,148,323,324,354,504,506,114,¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2015 PÀ®A: 406, 409, 420 L.¦.¹  :- ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆèQ£À ªÀÄÄzÀÄ£ÀÆgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ¨ÁæAZÀ ¥ÉÆøÀÖ D¦Ã¸ÀzÀ°è ¥ÉÆøÀÖ ªÀiÁ¸ÀÖgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¨Á¥ÀÄUËqÀ vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî EªÀgÀÄ Dgï.r SÁvÉUÀ¼À ºÀt 4600=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß SÁvÉzÁgÀjAzÀ ¸ÀAUÀ滹 D ºÀtªÀ£ÀÄß E¯ÁSÉUÉ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÉà ºÀt ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀÄ E¯ÁSÉUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ºÀt zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÀt zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 119/2015 PÀ®A 406, 409, 420 L.¦.¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArüzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!