Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 301/2015 PÀ®A 504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:15-10-2015 gÀAzÀÄ  ²æà ªÀi˯Á£À ªÀĺɧƧ vÀAzÉ SÁeÁ£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: vÀĪÀÄPÀÆgÀ vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f: AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ÀªÀiÁr¹zÀ Cfð ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 13-10-2015gÀAzÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ ZÁ®PÀ d¯Á® vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀqÀUÉÃgÁ FvÀ£À ªÉƨÉÊ® £ÀA.9902620043 £ÉzÀÝPÉÌ    ¨ÁµÁªÀÄįÁè vÀAzÉ ªÀĺɧƧ ªÀÄįÁè EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ® £ÀA.9481457078 £ÉÃzÀÝjAzÀ PÀgÉ ªÀiÁr “£Á£ÀÄ ¤£Àß Hj£À ªÀÄįÁè FvÀ¤UÉ PÉƯɪÀiÁr¸ÀÄvÉÛãÉ. ¤Ã£ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÀ eÁUÀzÀ°è ©qÀÄ ¤£ÀUÉ 1,00,000/-gÀÆ. PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤Ã£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ºÉýzÀ eÁUÀzÀ°è vÀAzÀÄ ©qÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß PÁj£À°è ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄįÁè ºÉÆÃUÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¯Áj¬ÄAzÀ DQëqÉAl ªÀiÁr ¤«Ää§âgÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É.CªÀgÉÆqÀ£É EM£ÀÄß £Á®ÄÌ d£ÀgÁzÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ C¨Áâ¸À C° vÀĪÀÄPÀÆgÀ ,±ÀªÀÄıÀÄ¢ÝãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ SÁ¢æ ,U˸À vÀAzÉ ±ÀªÀıÀÄ¢ÝãÀ SÁ¢æ ºÁUÀÆ ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÀªÀÄıÀÄ¢Ýà £ÀSÁ¢æ F LzÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr  FjÃw ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw” CAvÁ EzÀÝ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀgÁzsÀªÀÅ C ¸ÀAeÉÕÃAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA-301/2015 PÀ®A 504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤qÀ®Ä ¤ªÉÃzÀ£É EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 302/2015 PÀ®A379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.21(1)21(2)21(3) 21(4) JªÀiï.JªÀiï.rDgï.DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ: 16-10-2015 gÀAzÀÄ 1700 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ° ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉÃ, ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ  ²æà ¥ÀæPÁ±À ºÉZï.¹.44 «oÉÆèÁ ºÉZï.¹ 50 ªÉÆãÀ¥Àà ¦.¹.18 ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ ¦.¹.268  gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉƸÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ºÉƸÀ½îgÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ LzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è  PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CgÀPÉÃj ¸Á: ºÀwÛPÀÄt vÁf: AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ¸Á: zsÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ  ºÉÆgÀlÄ PÉ.¦.n.¹.J¯ï D¦üù£À ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ LzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ vÀqÉzÀÄ ¤°è¸À¯ÁV 1) PÉ.J.33-n.1565 CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA.677415 mÁæöå°UÉ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è.CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ zÀAr ªÀÄgÀUÀªÀÄä£ÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄ ªÀiÁ°PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ zÀArªÀÄgÀUÀªÀÄä£ÀªÀgÀ ¸Á: UËqÀUÉÃgÁ CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ CzÀgÀ CAzÁdÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,50,000/-gÀÆ.DUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1500/-gÀÆ.DUÀÄvÀÛzÉ. 2) mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J.33-n.J.3213 mÁæöå° £ÀA.PÉ.J33-n.J.3214 EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ CzÀgÀ  ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà eÁzÀªÀ ¸Á: f¤PÉgÁ vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ F±Á vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà eÁzÀªÀ CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAzÁdÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,50,000/-gÀÆ.DUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1500/-gÀÆ.DUÀÄvÀÛzÉ. 3) mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J.33-n.J.1844 mÁæöå° £ÀA.EgÀĪÀÅ¢®è CzÀgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ CzÀgÀ  ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄgÀªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸Á:f¤PÉgÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀAzÀ¥Àà  vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà  ¸Á: §½ZÀPÀæ CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAzÁdÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,50,000/-gÀÆ.DUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1500/-gÀÆ.DUÀÄvÀÛzÉ.4) mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J.33-n.J.2643 mÁæöå° £ÀA.PÉ.J33-n.J.2644 EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ CzÀgÀ  ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ F±À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt eÁzÀªÀ ¸Á: f¤PÉÃgÁ vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÉrØ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt eÁzÀªÀ ¸Á: f¤PÉÃgÁ vÁAqÁ AiÀiÁzÀVj CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAzÁdÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,50,000/-gÀÆ.DUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1500/-gÀÆ.DUÀÄvÀÛzÉ. 5) mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J.33.n.J.5402 mÁæöå° £ÀA.PÉ.J.33 n.J.1951 EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À AiÀÄAPÀ¥Àà  ¸Á: ZÁªÀÄ£À½î ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¥ÀgÀzÉñÀgÀ ¸Á: §AzÀ½î vÁ:f: AiÀiÁzÀVj CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,50,000/-gÀÆ.DUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1500/-gÀÆ.DUÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ F eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgUÀ¼ÀÀ ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ djV¸À®Ä ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤Ãr ¸ÉÆa¹zÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:302/2015 PÀ®A379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.21(1)21(2)21(3) 21(4) JªÀiï.JªÀiï.rDgï.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 241/2015 PÀ®A  323,  324, 504, 506  ¸ÀA.34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 16/10/2015 gÀAzÀÄ 3 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ D¦Ã¹£À JzÀÄEgÀUÀqÉ §f §ArAiÀÄ°è ¨sÀf ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀªÀgÉà F »AzÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¤Ã£ÀÄ PÉøÀÄ ªÀiÁr¢Ýà EAzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁåZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 242/2015 PÀ®A  323,  324, 504,  ¸ÀA.34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 16/10/2015 gÀAzÀÄ 3 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀ ¨sÀf Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä  §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢Ýà ¤£ÀUÉ ¨sÀf PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ  CªÁåZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2015 PÀ®A. 498(J) 323, 504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ :- »ÃVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀÄ®PÀ¯ï (eÉ) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀtÚPÀjAiÀÄ¥ÀàÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÉÆgÀªÉgï(¨sÀdAwæ) EªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀA¥ÁæzÁ¬ÄPÀªÁV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ 2 ºÉtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. £À£Àß ªÀiÁªÀ, CvÉÛ ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 12 ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ £À£ÀߣÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ vÀzÀ £ÀAvÀgÀ MA¢®è MAzÀÄ £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 11-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 J.JªÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚPÀjAiÀÄ¥Àà CvÉÛAiÀiÁzÀ ©üêÀĨÁ¬Ä, ¨sÁªÀ£ÁzÀ zÉÆqÀØPÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà UÀt¥ÀÄgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ FªÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆqÀvÉÆÃqÀVzÀgÀÄ AiÀiÁPÉ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¯Éà gÀAr ¨ÉƸÀr ¤Ã£ÀÄ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛà CAvÁ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚPÀjAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£Àß vɯÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀÆvÀæ ºÀj¢gÀÄvÁÛ£É.£À£Àß CvÉÛAiÀiÁzÀ ©üêÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÀA¢®è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ ¨É¤UÉ MzÀݼÀÄ.DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨sÁªÀ£ÁzÀ zÉÆqÀØPÀjAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ F ¸ÀƽUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ EªÀ½UÉ ©qÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß £ÁzÀ¤AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà UÀt¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ EªÀ½UÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉÝ ºÉÆqÉzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹j CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-2015 gÀAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 243/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 16/10/2015 gÀAzÀÄ 07-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ ²æà CA§gÁAiÀÄ PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 5-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄÆgÀÄ ¯Áj ªÁºÀ£À £ÀA 1] PÉJ-39-5096 2] PÉJ-39-9441 3] PÉJ-25-©-9537 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è  AiÀiÁªÀÅzÉ gÁAiÀÄ°Ö ¥ÀrAiÀÄzÉ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 243/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 244/2015 PÀ®A 323 498[E] 504 506 ¸ÀA 34L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 16/10/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ZËqÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄ®¥Àà ¸ÁB PÀ£ÁåPÉƼÀÄîgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢üUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11 ªÀµÀðUÀ¼À»AzÉ PÀ£ÁåPÉƼÀÄîgÀ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄ®¥Àà FvÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀå 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ 1 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CªÀÄ®¥Àà FvÀ£ÀÄ EwÛa£À ¢£ÀUÀ½î ¦ügÁå¢UÉ CªÀÄ®¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄ®¥Àà FvÀ£À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ  «£ÁPÁgÀt vÉÆAzÀgÉ ¤Ãr zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝ£É DAvÀ EvÁå¢ü ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 244/2015  PÀ®A 323 498[J] 54 506 ¸ÀA 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉà PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2015 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPÀÖ 1957 :- ¢£ÁAPÀ:16/10/2015 gÀAzÀÄ 0500 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå zÀ£À vÀÄA§zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÉ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ£Áð¼À UÁæªÀÄzÀ QæµÀÚ £À¢ wÃgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹 ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ
PÉÆÃqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2015 PÀ®A 143,147,148,341,323,324,307,504,506, ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(I)(X) SC.ST. PA ACT 1989 :- ¢£ÁAPÀ: 16-10-2015 gÀAzÀÄ 11-30 J..JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà zÀÄUÀð¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ zÀ¼ÁgÀ ªÀAiÀiÁ|| 28 ªÀµÀð G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw|| ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á|| zÀ¼ÁgÀ zÉÆrØ PÀPÉÌÃgÁ vÁ||¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ÀÄ ªÀiÁrzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:13.10.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 08.30 UÀAmÉAiÀÄ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÀPÉÌÃgÁPÉÌ §AzÀÄ PÉî¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä zÉÆrØUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀPÉÌÃgÁzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ°è £ÀªÀÄä zÉÆrØAiÀÄ £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà  zÀ¼ÁgÀ, §¸ÀtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ zÀ¼ÁgÀ ªÀÄƪÀgÀÆ ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀgÀÄ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gÀ PÉ.J.24 JªÀiï-8055 PÀj UÁrAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ¯ÁAUÀ ªÀÄZÀÄÑ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £ÀªÀÄä PÀqÉAiÀÄ«gÀUÉ ¤ÃªÀÄäªÀgÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄPÀÌ¼É EªÀvÀÄÛ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆqÉ ©qÀÄvÉÛªÉ. CAvÀ CAzÀªÀgÉ CªÀgÀ°èAiÀÄ gÁdÄ ZÀ£ÀߥÀlÖt (gÁeÁºÀÄ°) EvÀ£ÀÄ F zÀ¼ÁgÀzÉÆrØ ¸ÀļÉà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ EªÀvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ JµÀÄÖ d£ÀgÀÄ E¢Ýj  ¤ªÀÄä PÀxÉ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛªÉ. JAzÀÄ CªÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÉÆêÀÄtÚUËqÀ ZÀ£ÀߥÀlÖt, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ZÀ£ÀߥÀlÖt, ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ZÉ£ÀߥÀlÖt EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ¯ÁAUÀ, ªÀÄZÀÑ §rUÉ, ZÉÊ£À, vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢ÝzÀÄÝ,  CªÀgÀ°èAiÀÄ KPÀ®ªÀå zÉêÀgÀ UÉÆãÁ® JA§ÄªÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄaѤAzÀ £ÀAzÀ¥Àà£À PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆqÉzÁUÀ £ÀAzÀ¥Àà£ÀÄ §VÎ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ, DUÀ D ªÀÄaÑ£À KlÄ CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ ©qÀ¨ÁåqÀ EªÀvÀÄÛ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÉÆrØ ºÀÄqÀUÀgÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DUÁåzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀÆUÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ §AzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà ºÀÄ°ÃPÉÃj eÁ||PÀÄgÀ§gÀ ¸Á|| ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀ, ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ C¹Ì eÁ||PÀÄgÀ§gÀ ¸Á|| ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥Àà ºÁ®¨Á« §mÉÖ CAUÀr eÁ||PÀÄgÀ§gÀ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ F ¨ÁåqÀ ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÀ¼À ¢ªÀiÁPÀ DUÁåzÀ EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹ ©ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¯ÁAUÀ ©¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ gÁWÀªÉAzÀæ PÀA§½ eÁ||PÀÄgÀ§gÀ ¸Á||ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀ ºÀ½î , ¥Àæ¨sÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ CtÚ¥Àà ¸Á|| PÀPÉÌÃgÁ, §qɸÁ§ vÀAzÉ ¨Á¸ÀÄ«ÄAiÀiÁå ªÀÄįÁè £ÁAiÉÆÌÃr , ZÀAzÀtÚ ZÀ£ÀߥÀltÚ, ©üÃgÀtÚ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ¥ÀqɸÀÆgÀ, PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀiÁå eÁw||PÀÄgÀħgÀ, ²æäªÁ¸À vÀAzÉ §¸ÀtÚ ºÀªÀ¯ÁÝgÀ, ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ UÉÆÃV, ªÀiÁgÀÄwgÁAiÀÄUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀtUËqÀ ªÀiÁ°Ã ¥Ánî ¸Á|| ZÀ£ÀߥÀlÖt gÁdÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÉƧ zÉÆj, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zsÁ£À¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ ¸Á|| ZÀ£ÀߥÀlÖt EªÀgÉ®ègÀÆ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ  ZÉÊ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©¸ÀÄvÁÛ £À£ÀߣÀÄß ºÁUÀÆ £ÀAzÀ¥Àà£ÀߣÀÄß £ÉîPÉÌ ºÁQ PÁ°¤AzÀ  MzÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C¯Éè EzÀÝ £ÀªÀÄä zÉÆrØAiÀÄ »ÃjAiÀÄgÁzÀ AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ CA§gÀ¥Àà zÀ¼ÁgÀ, ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸ÀUÀgÀ, EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. CªÀgÉ®ègÀÆ  zÀ¼ÁgÀ zÉÆrØAiÀÄ ¸ÀļÉà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DUÁåzÀ MA¢®èzÉÆAzÀÄ ¢£À CªÀgÀ°è M§âgÀ£ÀÄß fêÀ vÀUÉAiÀÄAiÀÄzÉ ©qÀĪÀ¢®è JAzÀÄ MzÀgÁqÀÄvÁÛ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.£ÀAzÀ¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ J°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÁÝ£É ªÉA§ÄzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è.DzÀ PÁgÀt zÀAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀªÀgÀ  ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÁUÀÆ  «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀ eÉÆvÉ «ZÁgÀ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!