Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 300/2015 PÀ®A.420 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3)PÉ.¦.DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:15-10-2015  gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JªÀiï PÉÌ  ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî  ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ zÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 15/10/2015 ರಂದು  ಸಮಯ 15:00 ಗಂಟಯ  ಸುಮಾರಿಗೆ  ಯಾದಗಿರ ನಗರದ ಸ್ಟೆಷನ  ಏರಿಯಾದ  ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಟೆಲದಲ್ಲಿ  ಯಾರೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಟಕಾ ಜುಜಾಟ  ಬರೆದಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ  ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ  ಬಂದ  ಮೇರೆಗೆ  ನಾನು ಮೌನೇಶ್ವರ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗು  ಶ್ರೀ ವಿರೇಶ  ಕರಡಿಗುಡ್ಡಾ ಪಿ,  ಡಿ,ಸಿ,ಬಿ ಘಟಕ  ಯಾದಗಿರ   ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಹೆಚೆ,ಸಿ 58  ಪಿಸಿ 305  ಪಿಸಿ 368  ಮತ್ತು ಪಂಚಾರಾದ    1) ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ಅರಿಕೆರಿ ವಯಾ 35 ವರ್ಷ ಜಾ; ಹೊಲೆಯ ಉ; ಕೊಲಿ ಕೆಲಸ್  ಸಾ; ಹತ್ತಿಕುಣಿ  2)  ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಬಾಸುಮಿಯಾ  ಜಜ್ಜಾರ ವಯಾ 32 ವರ್ಷ ಜಾ; ಮುಸ್ಲೀಂ  ; ಡ್ವೆವರ  ಸಾ; ದುಖಾನವಾಡಿ ಯಾದಗಿರ ಇವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು 1530 ಪಿಎಮ,ಕ್ಕೆ   ಹೋಗಿ   ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ   ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ ವಯಾ 60 ವರ್ಷ ಜಾ; ಬೇಡರ  ; ಹೋಟೆಲ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾ; ಶಿವನಗರ ಯಾದಗಿರ ಇತನಿಗೆ ಹಿಡಿದು  ಮಟಕಾ ಜುಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬದಿಸಿದ  1) 2620=00 ನಗದು ಹಣ  2)  ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು  3)  ಒಂದು     ಬಾಲ ಪೆನ್ನ  ಇವುಗಳನ್ನು  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ  ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಸಮಯ  1530 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1630 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ  ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ  ಬಂದು  ಆರೋಪಿ  ಹಾಗು ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು  ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.300/2015 PÀ®A420 L.¦.¹.78 (3) PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 240/2015 PÀ®A 341, 323,  504, 506  ¸ÀA.34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 14/10/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ JA.ºÉƸÀ½î vÁAqÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀPÁðj ±Á¯É PÀqɬÄAzÀ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ PËlÄA©PÀ dUÀ¼ÀzÀ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÉå dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁåZÀÒ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 239/2015 PÀ®A 341, 323,  504, 506  ¸ÀA.34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 14/10/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ EAzÀæªÀÄä EªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ PËlÄA©PÀ dUÀ¼ÀzÀ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÉå dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁåZÀÒ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2015 PÀ®A: 143, 147, 323, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 14/10/2015 gÀAzÀÄ 07:45 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ ºÉAqÀw vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà ¦ügÁå¢UÉ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞªÁV ¸ÁQë ºÉüÀw K£À¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2015 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 14/10/2015 gÀAzÀÄ 07:45 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¨ÉÊgÀªÀÄrØ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄgɪÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà ¦ügÁå¢UÉ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞªÁV ¸ÁQë ºÉüÀw K£À¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 242/2015 PÀ®A 420 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 78[3] PÉ.¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 15/10/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦.L r¹L© WÀlPÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýzÉÝ£ÀAzÀgÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ zÉÊ« dÆeÁlªÁzÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆÃ¸ï ªÀiÁqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÉÆt CAvÀ ºÉý ¦,L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀAiÀÄ º¥ÀÁUÀÆ ¦.L r¹L© WÀlPÀ AiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr M§â DgÉÆævÀ£ÀÄß »rzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 16500/- gÀH¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 242/2015 PÀ®A 420 L.¦.¹ ¸ÀA 78[3] PÉ.¦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉà PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 241/2015 PÀ®A 420 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 78[3] PÉ.¦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ  15/10/2015  ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ  ತರ್ಫೇ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬರಾಯ ಕಮಾನಮನಿ  ಪಿ.ಐ ಶಹಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಇವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಮೂಲ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ನಾನು ಅಂಬರಾಯ .ಎಮ್. ಕಮಾನಮನಿ   ಪಿ.ಐ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 15/10/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  9.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದೆನಂದರೆ   ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಗಾಂದಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ  ಇರುವ ಜಿವೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ  ಐದು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೈವಿ ಜೂಜಾಟವಾದ ಮಟಕಾ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದು ಬಾಂಬೆ ಮಟಕಾ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ  ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದೇಶದಿಂದ ದೈವಿ ಲಿಲೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತ್ತಿರುವದನ್ನು  ಖಚಿತ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ವಿಠಲ ಎ ಎಸ್ ಐ, ನಾಗಪ್ಪ ಪಿಸಿ  31.  ಬೀರಪ್ಪ ಪಿಸಿ 99 ಉಮಕಾಂತ ಪಿಸಿ  197 ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಶಿವನಗೌಡ  ಪಿಸಿ  243  ಜನಾರ್ಧನ  ಪಿಸಿ  379 ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ  ಸಕರ್ಾರಿ ಜೀಪ ನಂ  ಕೆ ಎ33 ಜಿ 138 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೊರಟು  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ   ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತು ವರೆದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  10-.30 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಟಕಾ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆಸಲು ಬಂದ ಜನರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 4 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು  ಓಡಿಹೊಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ  ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು  ಆತನ  ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ  ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಪಾಲಾಪೂರ ವಯ 68 ಜಾತಿ ಕಬ್ಬಲಿಗ ಉಃ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾಃ ಚಾಮುಂಡಿಶ್ವರ ನಗರ ಶಹಾಪೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು ಅವನ ಅಂಗಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 450/ ರೂ ಸಿಕ್ಕವು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಎರಡು ಚೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು  ಓಡಿ ಹೊದವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಮಟಕ  ಬರೆದಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರು  ಹೆಸರು  ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿ 1) ಸುಬಾಶ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಾ|| ದಿಗ್ಗಿಬೇಸ ಶಹಾಪೂರ ಇವನು 500ರೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಟಕಾಚೀಟಿ  2] ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸಾ|| ದಿಗ್ಗಿಬೇಸ ಶಹಾಪೂರ ಇವನು 100/- ರೂ ಒಂದು ಮಟಕಾಚೀಟಿ 3] ಶಬ್ಬೀರ ತಂದೆ ಅಹಮ್ಮದ ಹುಸೇನ ತಟ್ಟಿವಾಳೆ ಸಾ|| ದಿಗ್ಗಿ ಬೇಸ ಶಹಾಪೂರ ಇವನು 500/- ರೂ ಒಂದು ಮಟಕಾಚೀಟಿ 4] ಪಾಶ ತಂದೆ ಬಾಬ  ಸೈದರ ಓಣೆ ಶಹಾಪೂರ ಇವನು 100/- ರೂ ಯನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಒಗೆದು ಓಡಿ ಹೋದರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ತಯ್ಯಾರಿಸಿ 12-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ  ಆದರ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  241/2015 ಕಲಂ  420 ,ಪಿಸಿ ಸಂಗಡ  78 ಕೆ,ಪಿ ಆಕ್ಟ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀirPÉÆqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆqÉ£ÀÄ 
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2015 PÀ®A 323,324,504, L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 14/10/2015 (§ÄzsÀªÁgÀ) gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ EvÀgÀgÀÄ ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÉêÀ¯Á® UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆzÁ£ÀzÀ°è C¯Á¬Ä §¯Á¬Ä ºÉeÉÓ ºÁPÀÄvÀÛ EzÉݪÀÅ. DUÀ £ÀªÀÄä vÁAqÉAiÀÄ vÁªÀgÁå vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁ|| ®ªÀiÁt EªÀ£ÀÄ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV C¯Á¬Ä §¯Á¬Ä ºÁqÀ®Ä £À£ÀUÉ ºÀ®UÉ PÉýzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ºÀ®UÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆmÉÖ£ÀÄ. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj vÁªÀgÁå FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸Áå EªÀ¤UÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÀ®UÉ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ DUÀ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ºÀ®UÉ E®è, MqÉ¢zÉ CAvÁ CAzÁUÀ CªÀ£ÉÆA¢UÉ vÁªÀgÁå FvÀ£ÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß. C¯Éè EzÀÝ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ ¹zÀÝ¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ KPÉ ¸ÀĪÀÄä£É vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj vÁªÀgÁå FvÀ£ÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Áå ¤Ã£ÁåPÉ CqÀØ §A¢, £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ ºÀ®UÉ PÉüÁPÀwۤà ¤AzÉãÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ PÉʬÄAzÀ £À£ÀUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ C¤Ã® vÀAzÉ ¹ÃvÀgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ,  ºÉêÀiÁè vÀAzÉ ªÉÄÃWÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸Áå gÁoÉÆÃqÀ, ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw ¸ÉÆä ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀiÁå gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. vÁªÀgÁå EªÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©lÄÖ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄUÉ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ©Ã¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ ºÉÆqÉzÀ PÀ®Äè  £À£Àß JqÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉUÉ §qÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw ¸ÉÆä¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀiÁå gÁoÉÆÃqÀ EªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ §qÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÉ. £ÀAvÀgÀ vÁªÀgÁå EªÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉ DVvÀÄÛ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃrgÀÄvÉÛêÉ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ £Á£Áå gÁoÉÆÃqÀ, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸Áå gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÁAqÉAiÀÄ gÁªÀiÁå vÀAzÉ gÀÆ¥Áè gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£À lA lA zÀ°è E¯Ád PÀÄjvÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw ¸ÉÆä¨sÁ¬ÄUÉ AiÀiÁzÀVj ¸ÀPÁðj zÀªÀSÁ£ÉUÉ MAiÀÄÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw ¸ÉÆä ¨Á¬Ä E§âgÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆqÀ®Ä §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉzÀ vÁªÀgÁå vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ ºÉýPÉ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!