Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2015Yadgir District Reported Crimes 

PÉÆÃqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2015 PÀ®A143,147,148,323,324,504,506,307,
427,¸ÀAUÀqÀ 149 L ¦ ¹  :- ¢£ÁAPÀ 13.10.2015 gÀAzÀÄ 22:30 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄwgÁAiÀÄUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ DgÀÄ d£ÀgÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀĺÉÆA¢ vÀªÀÄä D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV zÁR¯ÁVzÀÄÝ §AzÀĪÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ 22:45 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀºÉÆAzÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁgÀÄwgÁAiÀÄUËqÀ ºÁUÀÆ ©ÃgÀ°AUÀ, §qɸÁ§, ºÉÊAiÀiÁ¼À¥Àà, PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ,²æäªÁ¸À, ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÀªÀjUÉ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀiÁgÀÄwgÁAiÀÄUËqÀ  vÀAzÉ UÀAUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî ªÀ:30 ªÀµÀð G:PÁgÀ qÉæöʪÀgÀ eÁ: »AzÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á: ZÀ£ÀߥÀlÖt vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ vÁ£ÀÄ °TÃvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀzÁV 12:00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ CfðAiÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/10/2015 gÀAzÀÄ 00:15 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠰TvÀ ¦AiÀiÁðzÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£ÀßzÉÆAzÀÄ PÀj§tÚzÀ mÁmÁ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£À £ÀA PÉ J 24 JA-8055 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £Á£É ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ EgÀÄvÉÛÃ£É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ d£ÀgÀÄ ¥Àæw§ÄzÀªÁgÀ PÀPÉÌÃgÁ ¸ÀAvÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà zÀ¼ÀgÀ ºÁUÀÆ zÀ¼ÀgÀ zÉÆrAiÀÄ d£ÀgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ d£ÀgÀÄ PÀPÉÌÃgÁ ¸ÀAvÉUÉ §AzÁUÀ¯É¯Áè vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ d£ÀgÀÄ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà zÀ¼ÀgÀ ºÁUÀÆ zÀ¼ÀgÀ zÉÆrØAiÀÄ EvÀgÀjUÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄÆäjUÉ PÀPÉÌÃgÁ ¸À«Ä¥À EzÀÄÝzÀjAzÀ  ¸ÀAvÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÉÛÃªÉ £ÁªÀÅ AiÀiÁPÉ ¤ªÀÄÆägÀ ¸ÀAvÉUÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì vÁ½zÀÝ®èzÉ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ £ÀªÀÄÆägÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄÆäjUÉ ¸ÀAvÉ §gÀ¨ÉÃrj £ÁªÀÅ ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÄ §AzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ JzÀÄj¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13.10.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® £À£Àß PÀj§tÚzÀ mÁmÁ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £Á£É £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ £À£Àß PÉ®¸À ¤«ÄvÀå PÀPÉÌÃgÁPÉÌ §AzÀÄ PÀPÉÌÃgÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀPÉÌÃgÁ  §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°èAiÀÄ ªÁ°äQ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ©ÃgÀ°AUÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄtÚ ¥ÀqɸÀÆgÀ, §qɸÁ§ vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ ªÀÄįÁè, PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå ºÉƸÀÆgÀ, ²æäªÁ¸À vÀAzÉ §¸ÀtÚ ºÀªÁ¯ÁÝgÀ, ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ UÉÆÃV ºÁUÀÆ ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀzÀ ºÉÊAiÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ C¹Ì EªÀgÉ®ègÀÄ ¤AwzÀÄÝ EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr PÉʪÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ «ZÁj¸À¯ÁV vÁªÀÅ HjUÉ §gÀĪÀzÁV w½¹zÀÝjAzÀ EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß £À£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁwæ 08:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ÀzÀ°èAiÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ZËPÀ ºÀwÛgÀ  ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è zÀ¼ÀgÀzÉÆrØAiÀÄ 1) eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà 2) §¸ÀtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ 3) ¸ÀtÚeÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ zÉñÀ¥Àà 4) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ 5) ¸ÉƪÀÄtÚ  vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 6) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ 7) £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 8) eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ PÉñÀtÚ 9) eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 10) eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 11) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 12) §¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÁéªÀÄtÚ 13) ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄzÉ¥Àà 14) wªÀÄätÚ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà 15) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå  16) ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå  17) £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ 18) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå 19) §AqÉ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ 20) ºÀtªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÆÃd¥Àà 21) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà 22) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ PÉÊAiÀÄ°è gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÁV ¤AwzÀÄÝ EªÀgÉ®ègÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀgÉ MªÉÄäÃ¯É £À£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄV©zÀÄÝ £À£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ½AzÀ, §rUÉUÀ½AzÀ ,PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À ¸ÉÊr£À UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ dPÀAUÉƽ¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ©ÃgÀ°AUÀ, §qɸÁ§, ºÉÊAiÀiÁ¼À¥Àà, PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ, ²æäªÁ¸À, ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ E½zÀÄ CªÀjUÉ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛj £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ CAvÁ C£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ  CªÀgÉ®ègÀÄ ¨ÉƸÀÄr ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä Hj£À d£ÀjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀAvÉUÉ §gÀ¨ÉÃrj JAzÀÄ JµÀÄÖ¸À® ºÉýzÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ §gÀÄwÛj ¤ªÀÄUÉ £ÁaPÉ E¯Áè ¸ÀļɪÀÄPÀÌ¼É £Á¼É §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¤ªÀÄä Hj£ÀªÀgÀ£ÀÄß R¯Á¸À ªÀiÁrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉÆzÀgÁqÀºÀwÛzÀÄÝ DUÀ £ÁªÀÅ CªÀjUÉ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄÆägÀ ¸ÀAvÉUÉ AiÀiÁPÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ C£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ¯É CªÀgÀ°èAiÀÄ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà zÀ¼ÀgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÉÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ¨ÁdÄ«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄqÀ¥À¹zÀÄÝ §¸ÀtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ gÁr¤AzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ ªÀÄÄrØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ  ªÀÄvÀÄÛ §AqÉ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ, ºÀtªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÆd¥Àà, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ £À£Àß vÉPÉÌUÉ ©zÀÄݣɮPÉÌ PÉqÀ«zÀÄÝ DUÀ £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ  ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß ªÉÄʪÉÄïɯÁè ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ  ©ÃgÀ°AUÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄtÚ ¥ÀqɸÀÆgÀ FvÀ¤UÉ ¸ÀtÚ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ zÉñÀ¥Àà, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ, gÀªÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ §qɸÁ§ vÀAzÉ ¨Á±ÀÄ«ÄAiÀiÁ ªÀÄįÁè FvÀ¤UÉ ¸ÁéªÀÄtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ zÀ¼ÀgÀ FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀĪÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ºÉÊAiÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ C¹Ì FvÀ¤UÉ £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ PÉñÀtÚ, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå ºÉƸÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ , §¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÁéªÀÄtÚ, ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄzÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄätÚ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉîPÉÌ PÉqÀÄ« PÁ°¤AzÀ ªÉÄʪÉÄïÁ¯Áè vÀĽzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ §¸ÀtÚ ºÀªÁ¯ÁÝgÀ FvÀ¤UÉ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ FvÀ¤UÉ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå FvÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ JqÀ §ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ DUÀ £ÁªÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß G½¹j CAvÁ aÃgÁqÀ®Ä C°èAiÉÄà £ÀPÀPPÀzÁ¸À ZËPÀ£À°èAiÀÄ ¤AwzÀÝ gÁdÄUËqÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¨ÉÆ zÉÆj,AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÉÊAiÀiÁ¼À¥Àà ºÀÄ°PÉj, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÁ£À¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr ©r¹zÀÄÝ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¸À¢zÀÝgÉ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ J®ègÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÉƯɪÀiÁrAiÉÄà ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÄ ªÀÄPÀÌ¼É EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è G½¢j E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¹PÀÌgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß R¯Á¸À ªÀiÁrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ C£ÀÄßvÀÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ  ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ J®ègÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ,§rUÉUÀ¼ÀÄ, PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ £À£Àß mÁmÁ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£ÀzÀ  UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ dPÀA ªÀiÁrzÀÄÝ EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸ÉƯÁgÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃr UÀÄwð¹zÀÄÝ CªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉPÀÄ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2015 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506,307,427, ¸ÀAUÀqÀ 149 L ¦ ¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2015 PÀ®A. 143,147,148,323,324,447,504,
506 ¸ÀA. 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 14/10/15 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ CAzÀgÀÄ PÀÆqÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛ CAvÁ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É §rUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉmÁÖV¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2015 PÀ®A. 143,147,148,323,324,504,506 ¸ÀA. 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 14/10/15 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄêÀÅ Dj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀjUÉ F ºÉÆ®zÀ qÁét £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ EgÀÄvÀÛzÉ. »AzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄwÛÃj F PÀqɬÄAzÀ §gÀ¨ÉÃrj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À PÉÊUÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 136/2015 PÀ®A 323,324,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- »ÃVzÀÄÝ £ÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¸ÀéAvÀB ºÉÆ® J¯ÉíÃj wgÀÄPÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ºÉÆ®«zÀÄÝ F PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ D ºÉÆ®zÀ°è ±ÉAUÁzÀ ºÉÆnÖ£À §t« ºÁQzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £Á£Éà Rjâ ªÀiÁrzÀ JgÀqÀÄ vÁqÀ¥ÀwæAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ¢¹zÀÄÝ D ºÉÆzÀ¹zÀ vÁqÀ¥ÀwæAiÀÄ£ÀÄß w¥ÀàtÚ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà UËqÀUÉÃgÁ ¸Á|| PÁ¼É¨É¼ÀUÀÄA¢ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ±ÉÃAUÁ §t«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ vÁqÀ¥ÀwæAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄäzÀÄ AiÀiÁPÉ vÀA¢j CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 12-10-2015 gÀAzÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw EªÀgÀ°è §AzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 13-10-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ GªÀÄätÚ, ªÀÄvÀÄÛ w¥ÀàtÚ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄzÀ ªÀiÁtÂPÀªÀÄä, ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ zÉêÀªÀÄä »ÃUÉ J®ègÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÉݪÀÅ. w¥ÀàtÚ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà UËqÀUÉÃj, ¨sÁUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà UËqÀUÉÃj, ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ §£ÀߥÀà ¨sÁUÀ¥Àà£ÉÆgÀ, wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á|| J®ègÀÄ PÁ¼É¨É¼ÀUÀÄA¢ EªÀgÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄä°èUÉ §AzÀÄ K ¨ÉƸÀr ªÀÄPÀÌ¼É ºÀtªÀÄå £ÀªÀÄä vÁqÀ¥ÀwæAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢¢Ýj C vÁqÀ¥ÀwæAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ vÀAzÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ  CAvÁ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄå ºÀwÛzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ vÁqÀ¥ÀwæAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ RjÃzÀÄ ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ §A¢zÉÝ£É, £ÁªÉÃPÉ ¤ªÀÄä vÁqÀ¥ÁwæAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CAzÁUÀ  F ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À §A¢zÉ, EªÀjUÉ R¯Á¸À ªÀiÁr vÁqÀ¥ÁwæAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°AiÀÄ vÀÄA©¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ GªÀÄätÚ¤UÉ ¨sÁUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®UÀqÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ.  ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ vÉÆgÀĨÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ w¥ÀàtÚ¤UÉ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ §£ÀߥÀà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ  ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ¤UÉ wªÀÄäAiÀÄå FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀiÁtÂPÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ zÉêÀªÀÄä EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ E£ÀÆß ºÉaÑUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwzÀÝgÀÄ. EªÀgÉ®ègÀÄ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀªÀÄUÉ®è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÉÛªÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 298/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 14/10/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 J.JªÀiï PÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛªÀiÁ»w ¦¹ 45 gÀ« gÁoÉÆÃqÀgÀªÀgÉÆA¢UÉ ¯ÁqÉÃd UÀ°è PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ FUÁUÀ¯Éà zÁR¯ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 295/2015, 296/2015 £ÉÃzÀÝgÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀqÀÄªÉ CA¨Á ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzÀ UÀ¯ÁmÉAiÀiÁV M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£ÉßUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ 2 ¥Álð d£ÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì GAmÁVzÀÄÝ FUÁUÀ¯É £ÀªÀgÁwæ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¨sÀPÀÛgÀÄ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢gÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀ ªÀÄzÀå ªÀÄvÉÛ dUÀ¼ÀªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÉ £ÉªÀÄä¢ ºÁ¼ÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄPÁÌV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉðAiÀiÁV  PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ F ªÀÄÄ®PÀ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸ÀÄvÉÛãÉ.

MAzÀ£Éà ¥Ánð
1) CZÀð£Á UÀAqÀ d£ÁzsÀð£À eÁzÀªÀ ªÀAiÀiÁ;45 ªÀµÀð  eÁw: ªÀÄgÁoÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À
2) d£ÁzsÀð£À eÁzÀªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï eÁzÀªÀ ªÀAiÀiÁ;50 ªÀµÀð  eÁw: ªÀÄgÁoÀ
          G: ªÁå¥ÀgÀ
JgÀqÀ£Éà ¥Ánð
1) £ÁgÁuÁgÁªï vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ;55 ªÀµÀð  eÁw: ªÀÄgÁoÀ G: ªÁå¥ÀgÀÀ 
2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ PÀªÀ¼É ªÀAiÀiÁ:50 eÁw:ªÀÄgÁoÀ. G:ªÁå¥ÀgÀ
3) gÁdÄ vÀAzÉ PÉñÀªÀ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ:42 eÁw ;ªÀÄgÁoÀ G: ªÁå¥ÀgÀ      
4) ±ÁªÀÅ ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÉñÀªÀÅ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ:55 eÁw:ªÀÄgÁoÀ. G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À
    J®ègÀÆ ¸Á; ¸ÀÖµÀ£ï KjAiÀiÁ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj

¢£ÁAPÀ 14/10/2015 gÀAzÀÄ 12:30 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 298/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.                   

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 299/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 14/10/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 02:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛªÀiÁ»w ¦¹ 45 gÀ« gÁoÉÆÃqÀgÀªÀgÉÆA¢UÉ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄxÉÆÃr¸ÀÖ ZÀZÀð PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è UÀÄ¥ÀÛ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ FUÁUÀ¯Éà zÁR¯ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2015 PÀ®A 143,147,323,341,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀA 1} qÁ|| ¸ÀĤî vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà gÉqÀ¸À£ï 2} gÉÆûvÀ vÀAzÉ eÉÆÃAiÀÄ¯ï ²PÀëPÀ £ÀdgÀvÀ PÁ¯ÉÆä AiÀiÁzÀVj 3} dAiÀĪÀAvÀ wªÉÆÃy ¨ÁAiÀÄgï 4} ¸ÀA¸ÉÆãÀ vÀAzÉ wªÉÆÃy ¨ÁAiÀÄgï 5} EªÀiÁå£ÀĪɯï vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀ¼É¨É¼ÀUÀÄA¢ 6} GzÀAiÀÄ ¦üÃlgï D±À£Á¼À 7} gÁdÄ ¦üÃlgï 8} ±ÁåªÀÄĪÉïï PÀtPÀ¯ï 9} AiÀıÀªÀAvÀ ªÀÄļÀîUÀ¹ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀÄvÉÛ ªÉÄxÉÆÃr¸ÀÖ ZÀZÀð ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ zsÀgÀt PÀĽvÀÄ gɪÀgÉAqÀ ¥Á® ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ eÁ£À¥Àà ªÀÄxÉÆÃr¸ÀÖ ZÀZÀð EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ WÉÆõÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÆUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ ZÀZÀðUÉ ¥ÁæxÀð£É ¸À°è¸À®Ä §gÀĪÀ ¨sÀPÀÛgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ zÀPÉÌ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄPÁÌV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉðAiÀiÁV  PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ F ªÀÄÄ®PÀ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸ÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ 14/10/2015 gÀAzÀÄ 02:20 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 299/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2015 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 12/10/2015 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚvÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ PÀÄAnªÀiÁj EvÀ£ÀÄ D±À£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è §gÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÉÃAUÁ ©wÛzÀÝ ºÉÆ®PÉ̺ÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ ªÀÄÈvÀ£À §®UÉÊ vÉÆgÀĨÉgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ ªÉÄÊ°è «µÀ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ UËAn OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ gÁwæ 11-30 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁUÀgÀÄvÀÛzÉ,
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2015 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 14/10/2015 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÁlPÀgÀ ªÀB 20 vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ FeÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÀwÛPÀÄt qÁåªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ºÀwÛPÀÄt qÁåªÀÄzÀ°è FeÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ FeÁqÀ®Ä §gÀzÉà DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄUÉ G¹gÀÄUÀnÖ ¤Ãj£À°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É,  ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁUÀgÀÄvÀÛzÉ,
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2015 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀB 14-10-2015 gÀAzÀÄ 2.00 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æà ªÉÆãÀ¥Àà vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ºÀ®PÀnð ªÀAiÀÄ; 40 ªÀµÀ,ð, eÁ: PÀ§â°UÀ ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ vÁ: avÁ¥ÀÆgÀ f.PÀ®§ÄgÀV RÄzÁÝV oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ªÉÄîÌAqÀ «¼Á¸ÀzÀªÀ¤zÀÄÝ, MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛgÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ. 12-10-2015 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ PÁ±À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ºÀ®PÀnð, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 2) PÁ±À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Àà ºÀ®PÀnð ªÀAiÀÄ; 26 ªÀµÀð, 3) ªÉÆãÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ ºÀ®PÀnð ªÀAiÀÄ; 30 ªÀµÀð, J®ègÀÄ ¸Á; qÉÆÃtUÁAªÀ vÁ: avÁ¥ÀÆgÀ, f; PÀ®§ÄVð EªÀgÀÄ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è  PÁ±À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Àà FvÀ£À »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ  PÉ.J-32 .E.¹-8144 UÁrAiÀÄ£ÀÄß   PÁ±À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß »AzÉ PÁ±À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆãÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 12-10-2015 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁå£Àí 4.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ PÁ±À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr w½¸ÀzÉÝãÉAzÀgÉ,  ¢£ÁAPÀ. 12-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ  £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®  ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ £ÀªÀÄä UÁr ¹ÌqÀ DV ©¢ÝzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ SÁ¸ÀV fÃ¥À£À°è AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀ®§ÄgÀV ªÁvÀì®å D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ  £Á£ÀÄ ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ. 13.10.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ  ¸ÀzÀj ªÁvÀì®å D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄgÀVUÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÝ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ  1) PÁ±À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà FvÀ¤UÉ  ªÀÄÄRPÉÌ , PÀtÂÚ£À ªÉÄïÁâUÀPÉÌ , gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, 2) PÁ±À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Àà FvÀ¤UÉ PÉʨÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. 3) ªÉÆãÀ¥Àà vÀªÀÄzÉ ®PÀëöät FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj WÀl£É ºÉÃUÁ¬ÄvÀÄ CAvÀ PÁ±À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Àà FvÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¢£ÁAPÀ. 12-10-2015 gÀAzÀÄ 1-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ  £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®  ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÆÃlß½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä UÁr ¹ÌqÀ DV ©¢ÝzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ SÁ¸ÀV fÃ¥À£À°è AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀ®§ÄgÀV ªÁvÀì®å D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  ¸ÀzÀj  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß  Cw ªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÁr ¥À°Ö ªÀiÁr ©½¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ PÁ±À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Àà ºÀ®PÀnð ªÀAiÀÄ; 26 ªÀµÀð, 3) ªÉÆãÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ ºÀ®PÀnð ªÀAiÀÄ; 30 ªÀµÀð, EªÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ GAlÄ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ PÁ±À¥Àà vÀAzÉ  ZÀAzÀ¥Àà FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÄPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ PÀÄjvÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃqÀ®Ä EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14.10.2015 gÀAzÀÄ 2.00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃqÀÄwzÀÄÝzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!