Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 296/2015 PÀ®A,323.341. 504.506. 34. L.¦,¹ :- ¢£ÁAPÀ: 10/10/2015 gÀAzÀÄ 12:15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DZÀð£Á EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/10/2015 gÀAzÀÄ 05:00 J.JªÀiï ¢AzÀ 11:00 J.JªÀiï zÀ ªÀgÉUÉ CA¨Á ¨sÁªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¥ÀÆeÁ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÉãÀÄ. £ÀAvÀgÀ 11:30 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ ªÀģɬÄAzÀ CA¨Á ¨sÁªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀgɬĹ gÁdÆ ZÀªÁít ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À qÁªÀ¼É E§âgÀÆ £À£ÀUÉ UÀÄrAiÀÄ Qð PÉÆqÀÄ UÀÄr vÉgÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉüÀzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ 20 ªÀµÀð¢AzÀ ¥ÀÆeÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. Qð PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÁUÀ gÁdÆ ZÀªÁít, ¥ÀæPÁ±À qÁªÀ¼É ªÀÄvÀÄÛ ±ÁªÀŨÁ¬Ä F ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀÆr £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆøÀr ¤Ã£ÀÄ Qð PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁQ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀgÀÄ C°èAiÉÄ EzÀÝ £ÁgÁAiÀÄt ZÀªÁít DPÉUÉ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ  ºÉÆqɬÄj CAvÁ ¥ÀæZÉÆzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁ£É C®èzÉ ±ÁªÀŨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £À£ÀUÉ vÉ¯É ªÉÄÃ¯É PÉÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ £Á£ÀÄ §®UÉÊ CqÀØ vÀAzÁUÀ §¼É ªÀqÉzÀÄ PÉÊUÉ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ  DVgÀÄvÀÛzÉ  DUÀ £Á£ÀÄ eÉÆgÁV C¼ÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°èAiÀÄ EzÀÝ 1) ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ eÁzÀªÀ 2) ªÀiÁzÀĹAUÀ oÁPÀÄgï  E§âgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀßUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ  ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ E®è¢zÀgÉ E£ÉÆß ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÀÝgÀÄ PÁgÀt    £À£ÀßUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄ¯É ¸ÉÆPÀÛ PÁ£ÀÄ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ¦gÁå¢ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 1-30 ¦.JªÀÄ PÉÌ  oÁuÉUÉ §AzÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.296/2015 PÀ®A,323.341 504.506.34. L.¦,¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/2015 PÀ®A: 323,326,504,506  ¸ÀA.34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 10/10/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ §AzÀ½î UÁæªÀÄzÀ  DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉƸÀzÁV ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrgÀĪÀ ¹¹ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¤AvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃjAiÀÄ ¤Ãj£À «µÀAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁåZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¸Éâ ¥À¹ð£À PÀ°è¤AzÀ  vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 232/2015 PÀ®A 323,324,326,504,506  ¸ÀA34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 10/10/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ §AzÀ½î UÁæªÀÄzÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉƸÀzÁV ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrgÀĪÀ ¹¹ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É DgÉƦvÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¤AvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃjAiÀÄ ¤Ãj£À «µÀAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁåZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¸Éâ ¥À¹ð£À PÀ°è¤AzÀ  vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÉëAzÀæ¥Àà FvÀ¤UÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¸Éâ ¥À¹ð£À PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§A¢ wªÀÄäAiÀÄå FvÀ¤UÀÆ ºÀuÉUÉ  PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÀqÉAiÀĪÀjUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÀÄ£ÉßUÉ ¥Àæw UÀÄ£ÉßUÀ¼ÀÄ dgÀÄVgÀÄvÀÛªÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 233/2015 PÀ®A 143,147,447,323, 324,
504, 506 ¸ÀA 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 10/10/2015 gÀAzÀÄ 1-30 ¦ü.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ JwÛ£À ªÉÄÃ¯É ºÁQ K aãÁ° ¨ÉÆøÀrPÉ ¸ÀjAiÀiÁV £Àr E®èAzÀæ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°è G½AiÀÄĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¨ÉʬÄåwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ K ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄUÉ J¢gÀÄ ªÀiÁvÁrÛj CAvÁ ¨ÉÊzÀªÀgÉ PÉÆqÀ°AiÀÄ »A§¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ,ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!