Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2015Yadgir District Reported Crimes 

PÉÆÃqÉPÀ¯ïè ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2015 PÀ®A 78 PÉ ¦ DPÀÖ ¸ÀAUÀqÀ 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:30.09.2015 gÀAzÀÄ 18:00  UÀAmÉUÉ ¦ J¸ï L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÁªÀÅ ¥ÀÆgÉʹzÀ C¸À® ªÀÄlPÁ dÆeÁl d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ±ÉÃR¥Àà @ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀUÀÎgÀ  ºÁUÀÆ DvÀ¤AzÀ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß  ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¦ J¸ï L gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÁªÀÅ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:30.09.2015 gÀAzÀÄ 14:45 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÉQÛAiÀÄÄ ¤AvÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV  1 gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀÀ ªÀiÁr ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ JA§ÄªÀ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV ²æà ¸ÀAUÀÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå »gɪÀÄoÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ UÀ¥ÀÆgÀ¸Á§ ZËzÀj ¸Á: E§âgÀÆ PÉÆqÉÃPÀ®è gÀªÀjUÉ oÁuÉUÉ PÀgɬĹ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï ¹ 64 §¸À£ÀUËqÀ ,¦¹-54 ªÉAPÀlgÀªÀÄt gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ 15:00 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆgÀlÄ 15:45 UÀAmÉUÉÉ G¥ÀoÁuÉ PÀPÉÌÃgÁPÉÌ ºÉÆÃV C°è£À ¹§âAzÀAiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 298 §¸ÀªÀgÁd gÀªÀjUÉ ¸ÀzÀgÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹ CªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ G¥ÀoÁuɬÄAzÀ 15:50 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ 16:00 UÀAmÉUÉÉ ¨sÁwä §AzÀ ¸ÀܼÀzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  ¤Ã°è¹  ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÉQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV  1 gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄïɠ 16:00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉÃR¥Àà @ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀUÀÎgÀ ªÀ:42 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: PÀÄgÀ§gÀ  ¸Á: PÀPÉÌÃgÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ  1 ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï,  ºÁUÀÆ 1 ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn, 560/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄlPÁaÃn ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ¢AzÀ §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß J°è PÉÆqÀÄwÛ CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÀPÉÌÃgÁzÀ £ÀAzÀtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀĤAUÀ¥Àà vÉÃj£ÀªÀgÀ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ C®èzÉ £ÀAzÀtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀĤAUÀ¥Àà  FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ §ÄQÌ EgÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ ªÀÄlPÁ §gɬĸÀĪÀ d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ±ÉÃR¥Àà @ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀUÀÎgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ JA§ÄªÀ M¹ dÄUÁgÀ Dl £ÀqɹzÀÄÝ RavÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F §UÉΠ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 16:00 UÀAmɬÄAzÀ 17:00 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 18:00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÉÃR¥Àà @ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀUÀÎgÀ ºÁUÀÆ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¤ªÀÄUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EzÀÄÝ ¦ J¸ï L gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2015 PÀ®A 78(111) PÉ ¦ DPÀÖ  ¸ÀAUÀqÀ 420 L ¦ ¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 286/2015 PÀ®A (78) PÉ.¦.DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:29-09-2015 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ :29-09-2015 gÀAzÀÄ 4-15 ¦.JªÀiï.PÉÌ vÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.84,50 ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.236 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉƸÀ½îPÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ±ÀħA ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀAZÀgÁzÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CjPÉÃj ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð eÁ: ºÉƯÉAiÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀwÛPÀÄt ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃV DgÉÆæ vÀ§gÉñÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ¯Á® ªÀĺÀäzÀ  ±ÉÃRªÀAiÀÄ:29 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèÃA ¸Á:¯ÁqÉÃdUÀ°è AiÀiÁzÀVj EªÀ£ÀÄ ±ÀħA ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀĪÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ  zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 2010/-gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ °Ã¸ÀÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 4-45 ¦.JªÀiï.¢AzÀ 5-45 ¦.JªÀiï.zÀªÀgÉUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 6-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ ªÁVzÀÝjAzÀ  ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:30-09-2015 gÀAzÀÄ 11-30 J.JªÀiï.PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.286/2015 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 287/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ :29-09-2015  10-15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉ§gÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ zÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:29-09-2015 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ vÁªÀÅ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAd JjAiÀiÁzÀ°è AiÀiÁgÉÆà E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ  ºÉZï.¹.84.50 ¦.¹.02,18,173,ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.236, gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CjPÉÃj ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð eÁ: ºÉƯÉAiÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀwÛPÀÄt ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA.PÉ.J.33-f.0075 £ÉÃzÀÝgÀ°è  oÁuɬÄAzÀ  8-45 ¦..JªÀiï.PÉÌ ºÉÆgÀlÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ UÀAd KjAiÀiÁzÀ ªÉÄʯÁgÀ°AUÉñÀégÀ UÁågÉÃd ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è LzÀÄ d£ÀgÁzÀ 1) CºÀäzÀ vÀAzÉ §qÉøÁ§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèÃA G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: zsÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj 2) Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÉAzÉ ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄgÁoÁ G:µÉÃgÀªÀiÁPÉðl ¸Á: ZÀPÀæPÀmÁÖ AiÀiÁzÀVj 3) «QÌ ¸ÉÆîAQ vÀAzÉ PÁAw¯Á® ¸ÉÆîAQ ªÀAiÀÄ:29 ªÀµÀð eÁ: ªÀĺÀgÀªÁr ¸Á: ªÀĺÀgÀªÁrUÀ°è AiÀiÁzÀVj 4) K¸Á£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ZÁAzÀ UËj ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèÃA G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ 5) d£ÀÄß vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà Q£ÀÆßgÀ ªÀAiÀÄ:31 ªÀµÀð eÁ: ¨ÉÃqÀgÀ G: PÀÆ° ¸Á: »gÉÃCUÀ¹ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 9-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ  zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 25150/-gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß  vÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄè° PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ  ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C ¸ÀAeÉÕÃAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:30-09-2015 gÀAzÀÄ 1-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.287/2015 PÀ®A.87 PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ. 
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/2015 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JA.« AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 30/09/2015 gÀAzÀÄ 06-15 ¦.JA.PÉÌ JA.J¯ï.¹.EgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ f.f.ºÉZÀ, C¸ÀàvÀæUÉ ¨ÉÃn ¦gÁå¢ü CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀªÀÄzÉ mÉÆÃ¥ÀÄ£ÁAiÀÄPÀ ¸Á||£ÀrºÁ¼À vÁAqÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 07-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄgÀ½ oÁtÂUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ü ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/09/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®  04-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ vÁgÀ£ÁxÀ @¦ÃAlÆ E§âgÀÆ PÀÆr vÁgÀ£ÁxÀ @¦ÃAlÆ FvÀ£À ¥Áå±À£À ¥ÉÆæ JQì÷ìqï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.32 E.ºÉZÀ.3324 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ PÀÆr ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è vÉÆÃlUÁjPÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ UÀÄr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ vÁgÀ£ÁxÀ @¦ÃAlÆ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ £Á£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɸÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ DvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ  £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ rÃVæ PÁ¯ÉÃdÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ  ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ M§â ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÇzÉà ¸ÀÆZÀ£É PÉÆqÀzÉà MªÀÄä¯Éà §®UÀqÉ PÀl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ  £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ  ZÁ®PÀ vÁgÀ£ÁxÀ @¦ÃAlÆ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £ÁªÉîègÀÆ PɼÀUÀqÉ ©zÉÝêÀÅ  CzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ §® ºÀtÂUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ §® PÀ¥Á®PÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ºÁUÀÆ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ vÁgÀ£ÁxÀ @¦ÃAlÆ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É .E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà PÀªÀ°  ¸Á||UÀAUÁ£Á¼À CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÇzÉà UÁAiÀĪÁVgÀÄ¢¯Áè DvÀ£À »AzÉ PÀĽvÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà PÀªÀ° ¸Á||UÀAUÁ£Á¼À CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ FvÀ¤UÉ mÉÆAPÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. CªÀgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÀ ¥Áå±À£À ¥ÉÆæ CzÀgÀ £ÀA PÉ.J.33 Dgï. 3349 EgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ £ÀªÀÄUÉ C¥sÀWÁvÀªÁVgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ  D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀtÚ ¥Ánî ¸Á||gÀAUÀA¥ÉÃl ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀUÀtÂUÉÃgÁ ¸Á|| UÀAUÁ£Á¼À JA§ÄªÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ZÁ®PÀgÀÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ CzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ oÁt UÀÄ£Éß £ÀA 231/2015 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JA.«. AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2015 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 504, 506 ¸ÀAÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ: 30/09/2015 ರಂದು 07:30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಆರೋಪಿತರ ಗಿರಣಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ದಾರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದ ತಂಣದೆಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶ ವಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!