Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2015

Yadgir District Reported CrimesAiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 256/2015 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 04/09/2015 gÀAzÀÄ 10:00 J JªÀiï PÉÌ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è JªÀiï J¯ï ¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁðdÄ£À D£ÀªÀÄ¥À°è ªÀAiÀiÁ|| 32 ªÀµÀð, eÁ|| PÀ§â°UÁ,G|| ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À, ¸Á|| ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 04/09/2015 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 08:30 J JªÀiï zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ gÀAUÀtÚ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁzÉëUÉ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è ºÉÆÃV ºÉÆÃmÉ® ¸ÀªÀiÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃUÀ ¨Á CAvÁ ºÉý PÀ½¹zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ HgÀ°è ºÉÆÃV ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ lAlA DmÉÆÃzÀ°è ªÁ¥À¸ï 09:00 J JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ «PÁ¸ï ¥ÉmÉÆæî §APï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lAlA DmÉÆà CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ ªÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ M§â C±ÉÆÃPÀ ¯ÉïÁåAqï ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ lAlA DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁzÉë ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¯Áj DPÉAiÀÄ JqÀQ£À JzÉAiÀÄ PÉÊ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ UÁ° ºÁAiÀÄÄzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ PÀl DV ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ JzÉAiÀÄ J®Ä§Ä ¥ÀÄr¥ÀÄrAiÀiÁV PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛªÉ CAvÁ C°èAiÉÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ðAiÀiÁzÀ «PÁ¸À ¥ÉmÉÆæî §APïzÀ°è ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁPÀĪÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ ¸Á|| ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£ÀUÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ w½¹zÁUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀiÁªÀ gÀAUÀtÚ E§âgÀÆ UÁ§jAiÀiÁV «PÁ¸À ¥ÉmÉÆæî §APï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯ÁjAiÀÄ UÁ°AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉtªÁV ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÀݼÀÄ lAlA ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ°è EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ 33-5752 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ C°è EgÀ°®è Nr ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ wªÀÄätÚ SÁ£À½î CAvÁ PÉý UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ¤AwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ 25- r 1967 C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqÀ ¯Áj EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ CAzÉð ¸Á|| vÀÄgÀÄPÀ£ÀUÉÃj vÁ| ¹AzÀV CAvÁ ZÁ®PÀ¤AzÀ PÉý UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁzÉë FPÉUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ lAlA ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 04/09/2015 gÀAzÀÄ 10:15 J JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 256/2015 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 257/2015 PÀ®A.78.(3) PÉ ¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 3-09-2015 gÀAzÀÄ 8-30.¦ JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ±ÀÈw ªÉÄÃrPÀ¯ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄmÁSÁ & dÄeÁl ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀZÀÑ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀgÀzÀÄ MAzÀÄ gÉÆ¥Á¬ÄUÉ 80.gÉÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉý ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»Ãw §AzÀ  ªÉÄÃgÀUÉ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ¦,J¸ï,L.PÁ.¸ÀÄ. ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉÃZï,¹. 84,50& ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ ºÉÆV ¸ÀªÀÄAiÀÄ 8-45 ¦ ,JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ±ÀÈw ªÉÄÃrPÀ¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀð d¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÁåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀgÀzÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀwÛgÀªÀzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »ÃqÉzÀÄ CªÀ£À ºÉøÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ±ÉÃR ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ ªÀiÁ½ ªÀ.32ªÀµÀð.eÁw,ªÀÄĹèA ¸Á: ºÀwÛ PÀqÀØ AiÀiÁzÀVj CAvÀ EzÀÄÝ DvÀ£À CwÛgÀ ªÀÄlPÀPÉÌ ¸ÀA§¢¹zÀ 3050 gÉÆ¥Á¬Ä.£ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ & ¨Á¯ï ¥Éãï d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 3-09-2015 gÀAzÀÄ 10-00.¦JªÀiï PÉÌ ªÀÄgÀ½ oÁtUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä DgÉÆæ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÄ£ÉÆ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä ¸ÉÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀiÁ£Áå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ  C£ÀĪÀÄw PÉÆjzÀÄÝ ªÀiÁ£Áå £ÁåAiÀÄ®AiÀĪÀÅ  ¢£ÁAPÀ 04-09-2015 gÀAzÀÄ 5-00 ¦ JªÀÄ PÉÌ  ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¹éÃPÀj¹ ¢£ÁAPÀ4-09-2015 gÀAzÀÄ 6-00 ¦ JªÀiï PÉÌ,  ¸ÀzÀj ªÉÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ & eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ  AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA,257/15 PÀ®A 78.(3) PÉ,¦ DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃPÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 212/2015 PÀ®A: 279,338 L¦¹ ¸ÀA.187 LJA« DåPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 04/09/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®  6-15 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ  vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ-33, PÀÆå-5606 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ ªÀÄÄAqÀgÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ §AzÀ ¯Áj £ÀA.PÉJ-02, r-4155 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨Á¬ÄUÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀªÀÄÄArUÉ, JzÉUÉ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ  Nr ºÉÆÃVzÀÝgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2015 PÀ®A: ºÀÄrV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®A 366(J) L¦¹ D¼ÀªÀr¹zÉ:- ¢£ÁAPÀ 11/09/2-0145 gÀAzÀÄ 11 J JA PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ªÀ:37 ªÀµÀð, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:PÉÆãÀ½î, vÁ|| ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ:¨É¼ÀUÀÄA¢, vÁ:f:AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 11/09/2014 gÀAzÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2014 PÀ®A ºÀÄrV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ CzÉ. 
   EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/09/2015 gÀAzÀÄ 12 =30 ¦ JA PÉÌ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ªÀ:37 ªÀµÀð, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:PÉÆãÀ½î, vÁ|| ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ:¨É¼ÀUÀÄA¢, vÁ:f:AiÀiÁzÀVj oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ªÀÄgÀÄ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ K£ÀAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ EªÀjUÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀ ºÉÆÃzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2014 PÀ®A ºÀÄrV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®A 366(J) L ¦ ¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2015 PÀ®A: 279, 338 304(J) L¦¹ ¸ÀA 187 LJªÀiï« DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 11-08-2015 gÀAzÀÄ 2-30 ¦.JAPÉÌ oÁuÉUÉ  ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á: PÉA¨sÁ« EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀÄ 26 EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-08-2015 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JAPÉÌ PÉA¨sÁ«AiÀÄ »®mÁ¥À¢AzsÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ ¥ÀgÀ¸À£À½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ EArPÁgÀ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J 33-JªÀiï. 3511 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrüzÀÄÝ DUÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DUÀ CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÀqÉ Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ PÉÊUÀ½UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀݪÀÅ. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  UÀÄ£Éß £ÀA 98/2015 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-09-2015 gÀAzÀÄ 3-45 ¦.JAPÉÌ ¥ÀÄ£À: oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ UÁAiÀĺÉÆA¢zÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 10-08-2015 gÀAzÀÄ PÉA¨sÁ«AiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß PÉÆr¹ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 11-08-2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀAfë¤ ¹n ¸ÁÌöå£À ¸ÉAlgÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 11-08-2015 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 31-08-2015 gÀªÀgÉUÉ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ©qÀÄUÀqɺÉÆA¢ £ÀAvÀgÀ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆr¹zÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨sÀdAwæ EªÀgÉÆA¢UÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄß PÉA¨sÁ«AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¢£ÁAPÀ 01-09-2015 gÀAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EzÉÝêÀÅ.  £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀÄ 26 ¸Á: PÉA¨sÁ« EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-08-2015 gÀAzÀÄ DzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ UÁAiÀÄ¢AzÀ  UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-09-2015 gÀAzÀÄ  3 ¦.JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 98/2015 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ £ÉzÀÝPÉÌ PÀ®A 304(J) L.¦.¹ £ÉzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2015 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JªÀiï.«. DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 04/09/2015 gÀAzÀÄ 10.00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:04/09/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CUÀwÃxÀð-¨ÉÊZÀ¨Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è CUÀwÃxÀð UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ¥ÀÆeÁj, ºÀdgÀvÀ¸Á§ vÀAzÉ C°è¸Á§ §rUÉÃgï C£ÀÄߪÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ©qÀ®Ä §A¢zÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®ètÚ ¥ÀÆeÁj E§âgÀÄ PɼÀUÀqÉ ºÉÆ®zÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀdgÀvÀ¸Á§£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄvÁÛ ¤AwzÀÝ£ÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉÊZÀ¨Á¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ CqÀØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÀÝ ºÀdgÀvÀ¸Á§ FvÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°èAzÀ ªÉÃUÀªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢£À mÉæîgï ºÀdgÀvÀ¸Á§£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQ̺ÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ ºÀdgÀvÀ¸Á§£ÀÄ MªÉÄä¯É PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®ètÚ ¥ÀÆeÁj E§âgÀÄ £À£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgïUÉ ¨É£ÀÄߺÀwÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UÉƯÁè¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj, ¸Á||¦ÃgÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ºÀdgÀvÀ¸Á§ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀdgÀvÀ¸Á§¤UÉ C¥ÀWÁvÀzÀ°è vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, »A¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¨É¤ß£À »AzÉ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌPÉÌ vÀgÀÄazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ºÀdgÀvÀ¸Á§£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ.  £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÀdgÀvÀ¸Á§£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ C°è¸Á§ C£ÀÄߪÀªÀjUÉ ¥sÉÆãïªÀiÁr WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÀdgÀvÀ¸Á§£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁæöåPÀÖgï £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ ªÀÄ»AzÁæ mÁæöåPÀÖgï EzÀÄÝ CzÀgÀ EAf£ï £ÀA: PÉJ-28 nJ-3099 EzÀÄÝ, G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀÝ mÉæîgïUÉ £ÉÆÃAzÀt £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢¯Áè PÉøÀj §tÚzÀ mÉæîgï EzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æÃ.§¸ÀªÉñÀégÀ ¥Àæ¸À£Àß CAvÁ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è §gÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA: PÉJ-28 nJ-3099 ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃAzÀt £ÀA§gï E®èzÀ mÉæîgï gÀ ZÁ®PÀ  UÉƯÁè¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj, ¸Á||¦ÃgÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ¯Éà ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ°è ºÀdgÀvÀ¸Á§ vÀAzÉ C°è¸Á§ §rUÉÃgï, ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð, ¸Á||CUÀwÃxÀð FvÀ£ÀÄ ¨sÁjUÁAiÀĺÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2015 PÀ®A:279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JªÀiï.«. DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2015 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :- PÀ¯Áåt¥Àà ºÉZï.¹-111 ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ EzÀÄÝ, ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è CjPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀzÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ £À£ÀUÉ ¢£ÁAPÀ:04-09-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 ¦JªÀiï PÉÌ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄðéZÁgÀuÉ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ªÉAPÀl¥Àà ºÉZï.f-461 gÀªÀg£ÀÄß £ÉëĹzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ªÉAPÀl¥Àà ºÉZï.f-461 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-09-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄðéZÁgÀuÉ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆzɪÀÅ. ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆV UÁæªÀÄzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÖñÀ£À ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-09-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉʯÉé ¸ÉÖñÀ£À ªÉÄãÀ §eÁgÀzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀÄvÀäPÀªÁV CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÄÝ, £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr §eÁj£À CAUÀrUÀ¼À ¸ÀA¢£À°è NrzÀ£ÀÄ, £ÁªÀÅ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄAUÀ£ÉÆgÀ ªÀ|| 30 ªÀµÀð, eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÉÆ£ÀUÉÃgÁ vÁ||f|| AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-09-2015 gÀAzÀÄ 5 JJªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ PÀgÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÁ ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀågÀªÀ°è ¸À°è¸À¯ÁVzÉ CAvÁ «£ÀAw.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2015 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ:05/09/2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹-92 ¦¹-293 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉ¨Áâ¼À PÉ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀܽAiÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ½AzÁ ºÁUÀÆ ¥ÉưøÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÁ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ, ¢:05/06/2015 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥À°vÁA±ÀzÀ ¢£ÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà  ªÀÄ®PÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀrUÀgÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÀ ªÀÄzÀå  UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥À°vÁA±ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁV oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA,46/15 PÀ®A:143, 147, 148, 341, 323, 324, 504, 506, 307 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦J AiÀiÁPÀÖ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ,
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2015 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:05/09/2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹-92 ¦¹-293 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉ¨Áâ¼À PÉ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀܽAiÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ½AzÁ ºÁUÀÆ ¥ÉưøÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÁ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ, ¢:05/06/2015 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥À°vÁA±ÀzÀ ¢£ÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà  ªÀÄ®PÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀrUÀgÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÀ ªÀÄzÀå  UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥À°vÁA±ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁV oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA,46/15 PÀ®A:143, 147, 148, 341, 323, 324, 504, 506, 307 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦J AiÀiÁPÀÖ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÁzÀ  ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÉÆÃlð¤AzÁ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HjUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀrUÀgÉÆÃA¢UÉ  ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀÄ®PÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹Û ¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà ªÀÄ®PÁ¥ÀÄgÀ  ¸ÀAUÀrUÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2015 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:05/09/2015 gÀAzÀÄ 20.45 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹-92 ¦¹-293 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀÄt¸ÀV ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀܽAiÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ½AzÁ w½zÀÄ §A¢zÉãÉAzÀgÉ, F ªÉÆzÀ®Ä 2014 £Éà ¸Á°£À UËj UÀuÉñÀ ºÀ§âzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÀÄ DzÉñÀ £ÀA.¸ÀA/PÀA/zÀAqÀ/2014-15 ¢£ÁAPÀ:25/08/14 £ÉÃzÀÝgÀ C£ÀéAiÀÄ “§£ÁAiÉÄÃAUÀ ªÀÄA¢gÀ” JA§ ºÁqÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzsÀ£ÀPÁj ºÁUÀÆ PÉÆêÀÄÄ ¨sÁªÀ£É PÉgÀ½¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆêÀÄÄ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå PÀzÀqÀĪÀ CA±À EgÀĪÀ¢jAzÁ DqÀ£ÀÄß ªÀiÁzÀåªÀÄzÀ°è ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÀzÀÄ ©vÀÛj¸ÀĪÀzÀÄ ºÁqÀĪÀzÀÄ PÉüÀĪÀzÀÄ ¤µÉÃzsÀ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ºÀÄt¸ÀV ¨sÀUÀvÀ¹AUÀ UɼÉAiÀÄgÀ §¼ÀUÀzÀ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÉÄgÀªÀtÂUÉ PÁ®PÉÌ “§£ÁAiÉÄÃAUÀ ªÀÄA¢gÀ” JA§ ºÁqÀ£ÀÄß ºÁQ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üÃPÁjUÀ¼À DzÉñÀ G®èAWÉ£À ªÀiÁrzÀÝjAzÁ ºÀÄt¸ÀV «±ÉõÀ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ºÀÄt¸ÀV gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.90/15 PÀ®A. 188, 295(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ F DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 2015 £Éà ¸Á°£À ªÀÄÄA§gÀĪÀ UËj UÀuÉñÀ ºÀ§âzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀÆqÁ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÀÄ “§£ÁAiÉÄÃAUÀ ªÀÄA¢gÀ” JA§ ºÁqÀ£ÀÄß ¤óµÉÃzsÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DzÀgÀÆ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀgÀ ¸ÀzÀj ºÁqÀ£ÀÄß ºÁQ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÉÆêÀÄÄ ¨sÁªÀ£É PÉgÀ½¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆêÀÄÄ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå PÀzÀqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÁ   PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 258/2015 PÀ®A 457,380 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 05/09/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 09:00 J JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÁºÉçUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀiÁ|| 48 ªÀµÀð, eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ, G|| ªÉÄr¥Àè¸ï £ËPÀgÀ, ¸Á|| PÀzÀgÁ¥ÀÆgÀ ºÁ||ªÀ|| ®QëöäãÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ¸ÉÖõÀ£À JjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÄzÁß¼À PÁA¥ÉèPÀì£À°è FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁdÄ 2-3 ªÀµÀð¢AzÀ ¨ÁrUÉUÉ CAUÀr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è ªÉÄr¥Àè¸ï ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï £ÀqɸÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀzÀj ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥À£À d£ÀgÀ¯ï ªÀiÁå£ÉAdgï ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÉrØ EªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è EgÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥À£À G¸ÀÄÛªÁjAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ 04/09/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:40 J JªÀiï PÉÌ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸ÀzÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥À£ÀÄß vÉgÉzÀÄ gÁwæ 10:30 ¦ JªÀiï zÀªÀgÉUÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr CAUÀr ¸ÉÃlgÀ ºÁQ JgÀqÀÄ PÀqÉ Qð ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ. »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/09/2015 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 07:00 J JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ «±Àé£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï £À ¸ÉÃlgÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ, PÀÆqÀ¯Éà CAUÀrUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ w½¹zÁUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ JgÀqÀÄ PÀqÉ ¸ÉÃlgï UÉ ºÁQzÀ Qð ºÁUÉAiÉÄà EzÀÄÝ ªÀÄzÀåzÀ°è ¸ÉÃlgï ¨ÉAqÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÀµÀå ºÉÆÃV §gÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁr AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ F jÃw ¸ÉÃlgï ¨ÉAqÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EvÀÄÛ . DUÀ £Á£ÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁåµï PËAlgÀ£À°è £Á£ÀÄ ¤£Éß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ ªÉÃ¼É 10,175 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ ºÉÆÃVzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîgÀÄ PÁåµÀ PËAlgÀ vÉUÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £À£ÀUÉ RavÀªÁ¬ÄvÀÄ. C®èzÉ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁ覰èªÀiÁr ºÀÄqÀÄPÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/09/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥À£À ¸ÉÃlgÀ ¨ÉAqÀ ªÀiÁr ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÁåµÀ PËAlgÀ£À°èzÀÝ ºÀt 10,175 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 258/2015 PÀ®A 457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!