Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2015

Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 267/2015 PÀ®A.: 323,332,353,354(©),504 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 11-09-2015 gÀAzÀÄ 11-15 J.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀĪÀiÁj C²é¤ vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀÄå eÁ|| MPÀÌ°UÀ G|| PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ PÀAqÀPÀÖgï £ÀA. 390 AiÀiÁzÀVj §¸ï rÃ¥ÉÆ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ C£ÀĸÀÆa ¸ÀASÉå. 200 J ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-33/J¥sï-298 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ UÁA¢üà ªÀÈvÀÛPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¹zÀÝgÁVzÁÝUÀ 08.45 J.JªÀiï PÉÌ §£ÀߥÀà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸ÀÄAPÀzÀ ªÀ|| 45 ªÀµÀð ¸Á|| AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ CAzÀgÉ ¤ªÀÄäªÀÅé£ï JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÉÊAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV wgÀÄ«zÀÄÝ »ÃUÁV wêÀæªÁV £ÉÆêÁVzÀÄÝ £ÀqÀÄgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è (UÁA¢üà ªÀÈvÀÛzÀ°è_) £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀgÉzÉgÉ wêÀæªÁV ªÀÄ£À¹ìUÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV wêÀæ£ÉÆêÀÅAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt vÁªÀÅ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁV «£ÀAw. £À£Àß eÉÆvÉ ZÁ®PÀ£ÁV ¤AUÀtÚ ZÁ®PÀ 638 PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝgÀÄ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 267/2015 PÀ®A: 323,332,353,354(©),504 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2015 PÀ®A: 341, 323, 355, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPÀÖ 1989 :- ¢£ÁAPÀ: 11/09/2015 gÀAzÀÄ 12:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üÃgÁå¢zÁgÀjUÉ  DgÉÆævÀgÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¯Éà ¨ÁåqÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÀZÁV eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 268/2015 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ :- ¢£ÁAPÀ 11/09/2015 gÀAzÀÄ 08:15 ¦ JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà ±À²PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ RAqÀ¥Àà zÁ¸À£À ªÀAiÀiÁ|| 38 ªÀµÀð, ¸Á|| ¸ÀzÀgÀ zÀgÀªÁd AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ 5 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CzÀgÀ°è VjñÀ vÀAzÉ RAqÀ¥Àà zÁ¸À£À ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð, CªÀ£ÀÄ UÀÄ®âUÁðzÀ°è ºÁqÀðªÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ £ÉmïªÀQðAUï PÉÆøÀð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¢£Á®Ä ªÀÄÄAeÁ£É GzÁå£À mÉæ¤UÉ ºÉÆÃV mÉæäAUï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï CzÉ GzÁå£À mÉæä¤AzÀ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07/09/2015 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 06:30 J JªÀiï PÉÌ ªÀģɬÄAzÀ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 268/2015 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2015 PÀ®A, 143, 147, 427, 436 ss448, s¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A, 3 ¦æªÉãɱÀ£ï D¥ï qÁåªÉÄeï lÄ ¥À©èPï ¥Áæ¥Ànð DPïÖ 1984:- ¢£ÁAPÀ: 10/09/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃV (PÉ) UÁæªÀÄzÀ 33/11 PÉ.«. «vÀgÀuÁ PÉÃAzÀæzÀ°è, gÁªÀÄ£ÀUËqÀ PÉÆ®ÆègÀ CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ LzÀÄ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄPÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà ¤ÃªÀÅ PÀgÉAl ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ §AzÀªÀgÉà £ÀªÀÄä «vÀgÀuÁ PÉÃAzÀæzÀ ¤µÉâvÀ ¸ÀܼÀªÁzÀ PÀAmÉÆæïï gÀÆ«Ä£À M¼ÀUÀqÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, mɧ¯ï ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ ¯ÁUï §ÄPï, J¯ï.¹ §ÄPï, EAlgÀà±À£ï §ÄPï, ¨Áålj jÃrAUï §ÄPï, ¦ÃPï ¯ÉÆÃqï §ÄPï UÀ¼À£ÀÄß gÀÆ«Ä£À ºÉÆgÀUÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤UÉƽ¹zÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦gÁå¢ Cfð ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ. 
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!