Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2015

Yadgir District Reported Crimes±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2015 PÀ®A 279 304[J] L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ 03/09/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಖಜ್ಜೆರ ಸಾ|| ತಡಿಬಿಡಿ ಇವರು ಹಾಜರಾಗಿ ದಸ್ತೂರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 03/09/2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-30 ,ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಭಾಲಪ್ಪ ಖಜ್ಜೆರ ವಯ|| 50 ವರ್ಷ ಈತನು ಸಂಡಾಸಗೆಂದು ಹತ್ತಿಗೂಡುರ -ಸೂರಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪೆರ್ಟೋಲ ಬಂಕ ದಾಟಿ ಹಳ್ಳದ ಬ್ರೀಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಹಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ ಹೆಚ್ ಆರ್ -38 ಕ್ಯೂ- 1480 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ರಾಜುಖಾನ ತಂದೆ ಮಾಸುಮಖಾನ ಈತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂಧ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಟ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಫಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಲಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮ್ರತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕ್ಐಕೊಳ್ಳಬೆಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 204/2015 ಕಲಂ 279.304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2015 PÀ®A:323 324 354 504 506 448 ,¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:03/09/2015 gÀAzÀÄ 09.00 J.JªÀiï.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢üUÉ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ  ªÉÆÃVUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr  fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2015 PÀ®A 498 (J),L¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ. 02.09.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.45 ¦.JªÀiï.PÉÌ PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ²æêÀÄw ¨sÁUÀåªÀÄä UÁdgÀPÉÆÃl EªÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁzÀ §UÉÎ .F- ªÉÄî ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ.  ¢£ÁAPÀ.03.09.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ºÉZï.¹-80 gÀªÀgÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹PÀÄjvÀÄ   §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄgÀVUÉ ºÉÆV ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ¢ ²æêÀÄw ¨sÁUÀåªÀÄä UÀAqÀ PÉÆAqÀ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀÄ; 30 ªÀµÀð, eÁ: zÁ¸ÀgÀ G; PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÁdgÀPÉÆÃmï vÁ: f; AiÀiÁzÀVj EªÀ¼À ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,¢£ÁAPÀ.02.09.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.30 UÀAmɬÄAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ PÉÆAqÀ¥Àà£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £ÁªÀÅ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÀÆ° ªÀiÁr UÀ½¹zÀ 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ  50,000/- gÀÆ. vÀªÀgÀÆgÁzÀ £ÁªÀĪÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¤ªÀÄä CtÚ£À ºÀwÛgÀ KPÉ EnÖ¢Ý ¨sÉÆÃsÀ¸ÀÄr , gÀAr ,a£Á° ¥sÉÆ£À ªÀiÁr vÀj¸À®Ä ªÀiÁ£À¹PÀªÁV, zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr vÀj¹PÉƼÀÄîªÉ £ÀªÀÄä CtÚ D zÀÄqÀÄØ §AUÁgÀ ¸ÀĪÀÄä£É ElÄÖPÉÆAr®è CzÀPÉÌ §rØ ºÁQ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ ºÉ½gÀÄvÁÛ£É. EµÉÖ®è £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ w½¹ ºÉýzÀgÀÄ JµÉÆÖvÁÛzÀgÀÄ £À£ÀUÉ EªÀvÀÄÛ §AUÁgÀ gÉÆPÀÌ ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆV «µÀ PÀÄrzÀÄ ¸Á¬Ä E®è¢ÝzÀÝgÉ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä £À£ÀUÉ ªÀÄÄR vÉÆÃj¸À¨ÉÃqÀ CAvÀ EzÉ jÃw ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Ä C£ÀßvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝPÉÌ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 02-09-2015  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÉÛ£É. CzÀjAzÁV £À£Àß JzÉUÉ, PÀÄwÛUÉUÉ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ,PÀ¥Á¼ÀPÉÌ , UÀzÀÝPÉÌ ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÉZï.¹ 80 gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-09-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 PÉÌ  oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÀÄÆ® ¥Àæw ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ oÁuÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄqÉ¥Àà ºÉZï.¹-88 UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.124/2015 PÀ®A.498 (J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2015 PÀ®A 420 379 ಐಪಿಸಿ :- ¢£ÁAPÀ 03/9/2015 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ²æà gÀªÉÄñÀ ¨Á§Ä PÉ ºÁ®Ä vÀºÀ²¯ÁÝgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁj ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27/08/215 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ f¯Éè gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ MAzÀÄ ¹r[CqÀPÀ ªÀÄÄ¢æPÉ] ªÀÄvÀÄÛ DzÉñÀ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀgÀ ¹.rAiÀÄ°è MlÄÖ 10 «rAiÉÆà Qè¥ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÁ®A UÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀzÀ SÁ° JA.r.¦.AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁrzÀ ¨sÁªÀavÀæ EzÀÄÝ, «rAiÉÆUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1)MlÄÖ 5 «rAiÉÆÃUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä »mÁaUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ, PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ., 2) MlÄÖ 2 «rAiÉÆÃUÀ¼À°è ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¯É AiÀÄQëAw ºÁUÀÆ ºÉÊAiÀiÁ¼À(©) UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À ¨ÉÆÃqÀðUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. 3) MAzÀÄ «rAiÉÆÃzÀ°è AiÀÄQëAw ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀªÉð.£ÀA.12/6 gÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl PÉÃAzÀæ ¨ÁèPï £ÀA.05 ¨ÉÆÃqÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. 4)RįÁè d«Ää£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁrzÀ «rAiÉÆà MAzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. 5) £À¢AiÀÄ°è UÀtÂPÁjPɬÄAzÁV £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ºÁ¼ÁVgÀĪÀ «rAiÉÆà PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «rAiÉÆêÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 27/08/2015 gÀAzÀÄ 4.03 ¦.JA ¢AzÀ 4.25 ¦.JA ªÀgÉUÉ gÉPÁrðAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀPÀ° (JA.r.¦)gÁAiÀÄ°ÖUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀévÁÛzÀ £À¢AiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw. CAvÀ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 205/2015 PÀ®A 420 379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!