Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2015Yadgir District Reported Crimes 


 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 271/2015 PÀ®A (78) PÉ.¦.DPÀÖ :-      ¢£ÁAPÀ:15-09-2015 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ   ¢£ÁAPÀ 15-09-2015 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ §¸ï.¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®PÁd¥Àà §½UÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ºÀ¼É¥ÉÃl ºÁ:ªÀ: J¸ï.J¯ï.« ¯ÁqÀÓ »AzÀÄUÀqÉ AiÀiÁzÀVj FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ£ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CjPÉÃj ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð eÁ: ºÉƯÉAiÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀwÛPÀÄt ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄUÀ¼À  ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.84.50 ªÀÄvÀÄÛ 236 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉ ÆævÀ¤AzÀ  ªÀÄlPÁPÉÌ §¼À¹zÀ  gÀÆ. 1510/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAl ¥É£ï EªÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆævÀ£À£ÀÄß  vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ ªÁVzÀÝjAzÀ  ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:16-09-2015 gÀAzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.271/2015 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 272/2015 PÀ®A,317 L,¦,¹, :- ದಿನಾಂಕ; 16/09/2015 ರಂದು 03-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಶರಬಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಾಬಯ್ಯ ಕಲಾಲ್ ವಯಾ; 27 ವರ್ಷ ಉ; ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ; ಯಾದಗಿರಿ. ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,  ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಡಾನ್ ಬೋಸ್ಕೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ಅವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 26/08/2015 ರಂದು 03-45 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚನ್ನೈ Child Line -1098 ನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಯಾದಗರಿಯ ಗಂಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರ  ಪೋಷಣೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಗಂಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ದಿನಾಂಕ: 27/08/2015 ರಂದು 12-15 ಪಿ.ಎಮ್,ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ 1) ಕು. ಸುರೇಖ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ವಯಾ//9 ವರ್ಷ ,2) ಕು. ಕಾಜಲ್ ತಂದೆ ಸುರೇಶ, ವಯಾ// 10 ವರ್ಷ 3) ಕು ಪರಶುರಾಮ ತಂದೆ ಸುರೇಶ 10 ವರ್ಷ ,ಎಲ್ಲರು ಸಾ// ಗಂಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿ ಸದರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಪೋಷಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ದಿನಾಂಕ-27/08/2015 ರಂದು 03-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೋಡದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿಂತಿ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೋಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.272/2015 ಕಲಂ: 317 .ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 273/2015 PÀ®A,317 L,¦,¹, :- ದಿನಾಂಕ; 16/09/2015 ರಂದು 04-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಶರಬಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಾಬಯ್ಯ ಕಲಾಲ್ ವಯಾ; 29 ವರ್ಷ ಉ; ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ; ಯಾದಗಿರಿ. ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,  ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1098 ಡಾನ್ ಬೋಸ್ಕೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ಅವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 14/09/2015 ರಂದು ಸುಮಾರು 2-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಗೆ  ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಯಾದಗರಿ ನಗರ ತಾಹಸಿಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಲಯದ ಮುಂದುಗಡೆ ಪೋಷಕರ ಪೋಷಣೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ  ಕು. ಶಬಾನಾ ತಂದೆ ಖಾಸಿಂ  ವಯಾ// 12 ವರ್ಷ  ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅವರ ಪೋಷಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು  ಅ ಮಗುವನ್ನು ದಿನಾಂಕ-14/09/2015 ರಂದು 07-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಪೋಷಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೋಡದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿಂತಿ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೋಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.273/2015 ಕಲಂ: 317 .ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.   
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 274/2015 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ :- ¢£ÁAPÀ  16/09/2015  gÀAzÀÄ  ¸ÀªÀÄAiÀÄ  2030 UÀAlUÉ  ¦üÃAiÀiÁð¢ zÁgÀgÁzÀ  ²æà EªÀiÁªÀÄ ¹zÀÝQ vÀAzÉ ¨Á¯É¸Á§ ªÀ; 60 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄĹèA  G;  CPËAl PÉ®¸À  ¸Á; ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ¥ÉÃl AiÀiÁzÀVgÀ  EªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV   ºÉýPÉ  PÉÆlÖ zÉÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 13/09/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁߣÀ 2-00 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £À£Àß ºÉAqÀw £À¹æªÀiÁ ¹zÀÝQ  ºÁUÀÄ  £À£Àß  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ  CdÄðªÀÄ£À ¹zÀÝQ  vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ ¹zÀÝQ ªÀ; 22 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄĹèA G; r¥ÉÆèêÀÄ J¯ÉPÁÖ¤PÀ EAf¤AiÀÄgÀ ¸Á; ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉoÀ AiÀiÁzÀVgÀ E§âgÀÄ PÉÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä UÁA¢üZËPÀUÉ §AzÁUÀ UÁA¢ü ZËPÀ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CdÄðªÀÄ£À EªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁ¼É  £À£Àß ºÉAqÀw £Á£ÀÄ E§âgÀÄ PÉÆr  £ÀªÀÄä ¸ÀA§âA¢PÀgÀ°è  «ZÁj¹ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀPÁrzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CªÀżÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  £ÀªÀÄUÉ  £À£ÀUÉ £ËPÀj ¹UÀÄvÀÛzÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ J°è PÁuÉ DV ºÉÆVgÀÄvÁÛ¼É JA§ÄzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀªÀÅ¢¯Áè  DPÉAiÀÄÄ r¥ÉÆèªÀÄ J¯ÉPÀÖø¤PÀ EAf¤AiÀÄgÀ ¥Á¸ÁVgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÀÄqÀQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw  CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆlÖ  ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 274/2015 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉΠ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ 
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 219/2015  PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 16/09/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  oÁuɬÄAzÀ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ  11-30 J.JªÀiï PÉÌ  ªÀÄÄAqÀgÀV £ÀAvÀgÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÁPÉÌÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ C°è ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ ºÉÆî ¸ÀªÉÃð £ÀA:18, 19 ºÉÆ®UÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è  MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ 1) ºÀj±ÀÑAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ ¥ÀªÁgï ¸Á:C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnÃð d£ÀgÁzÀ 1) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ ¥ÀªÁgï  ¸Á:C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÀ F JgÀqÀÆ ¥Ánð d£ÀgÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀªÉð £ÀA§j£À ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ JqÀgÀÆ ¥ÁnÃð d£ÀgÀÄ M¼À M¼ÀUÉ ¥Ánà PÀnÖPÉÆAqÀÄ M§âgÀ fêÀ M§âgÀÄ vÉUÉAiÀÄĪÀ ºÀªÀtÂPÉAiÀÄ°èzÀÄÝ wêÀÈ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ¥Ánð d£ÀgÀ ªÀÄzÀå dUÀ¼ÀªÁV fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Û¥Á¸ÀÛUÉ ºÁ¤ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ,  DzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 12-15 ¦.JA.PÉÌ §AzÀÄ JgÀqÀÆ ¥Ánð d£ÀgÀ ªÀÄzÀå ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄPÁÌV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 219/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.       
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2015 PÀ®A 420 L¦¹  ¸ÀAUÀqÀ 78[3] Pɦ AiÀiÁåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 16/09/2015 gÀAzÀÄ  ²gÀªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀĪÀé UÀÄrAiÀÄ  ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¨ÁA¨É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁåªÀĪÀé UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀgÉzÀÄ ¨ÁA¨É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ  £ÀA§gÀ zÉʪÀzÀ Dl §jæ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ  80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ.  CAvÀ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ  UÀÄqÀĸÁ§ vÀAzÉ SÁeÁ¸À§ £ÀzÁ¥sÀ ªÀ|| 25 G|| PÀÆ° ¸Á|| ²gÀªÁ¼À vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ¥Á¬Ä 1520=00, 2) 1 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, 4) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ  PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q 500-00 gÀÆ EªÉ®èªÀÅUÀ¼ÀÄ 05.45 ¦JªÀiï ¢AzÀ 06.45 ¦JªÀiï CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 08-15  ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÁÌV M¦à¹zÀÝjAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2015 PÀ®A 420 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 78[111] PÉ ¦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2015 PÀ®A, 323, 324, 354,447,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 23/08/2015 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÄÛªÀÅzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ZÀlß½î ¸ÀAUÀqÀ 10 d£ÀgÀÄ KPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ºÉÆ®zÀ°è §AzÀªÀgÉà £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DUÁåzÀ, £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉÆÃlð£À°è PÉøÀÄ ºÁQzÀ®èzÉà ¥ÀºÁtÂAiÀÄ°è £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §gɹPÉƼÀÄîªÀzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr¢ÝÃj CAvÁ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÀ¯Á¸À ªÀiÁr F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ CAvÁ CAzÀÄ §r¬ÄAzÀ JqÀ§ÄdPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä EªÀ½UÉ PÉÊ,ªÀÄvÀÄÛ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, DUÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄä d«ÄäUÉ §AzÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀjUÀÆ §rUɬÄAzÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ , F ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀ¯Á¸À ªÀiÁr ©rj JAzÀÄ PÀÆUÀÄqÀÄwÛzÀÄÝ CUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CªÀÄ®¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ PÉù£À ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2015 PÀ®A 279 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 15/09/2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ J®ègÀÆ PÀÆr EArPÁ PÁgÀ£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ wAxÀtÂAiÀÄ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÀ«ð£À°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è PÁj£À ªÀÄÄA¨sÁUÀ ªÉÄïÁâUÀ dRAUÉÆAqÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2015 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ :- ದಿನಾಂಕ  16/09/2015 ರಂದು  17.05 ಗಂಟಗೆ   ಸರ್ಕಾರಿ ತರ್ಪ ಅಂಬರಾಯ  ಎಮ್  ಕಮನಾಮನಿ  ಪಿಐ ಶಹಾಪೂರ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ   ಠಾಣೆಗೆ  ಹಾಜರಾಗಿ  ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ  ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಜರ  ಪಡೆಸಿ  ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  16/09/2015 ರಂದು  2.30 ಗಂಟೆಗೆ   ಪಿರ್ಯಾದಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ   ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದೆನಂದರೆ   ಹಾಲಬಾವಿ ರೋಡಿನ ಹತ್ತಿರ  ಇರುವ ತೇಜಪ್ಪ ದ್ಯಾಪರೂರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ  ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ   ಕೆಲವು ಜನರು  ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳಿಂದ   ಅಂದರ ಬಾಹರ   ಜೂಜಾಟ ಅಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರಿಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ  ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಹೊಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  4 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು  ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 13500 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು  52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು  ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮ  ಮುಖಂತಾರ ತಾಬೆಗೆ ತೆಗದುಕೊಂಡಿದ್ದು   ಮುಂದಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  214/2015 ಕಲಂ  87 ಕೆ,ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ   ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2015 ಕಲಂ 78 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ :- ದಿನಾಂಕ  16/09/2015 ರಂದು   19.45 ಗಂಟೆಗೆ  ಸರ್ಕಾರಿ ತರ್ಫೆ ಶ್ರೀ ಅಂಬರಾಯ ಎಮ್ ಕಮನಾಮನಿ ಶಹಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ  ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಬ್ಬುವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ   ಮತ್ತು ಮುದ್ದಮಾಲು  ಹಾಜರುಪಡೆಸಿ  ಮುಂದಿಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸದರ  ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  16/09/2015 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಲ 06.ಗಂಟೆಗೆ   ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ  ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದನೆಂದರೆ  ಶಹಾಪೂರ  ನಗರದ ದಿಗ್ಗಿಬೇಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮರಿಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು   ದೈವಿ ಜೂಜಾಟವಾದ ಮಟಾಕ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದು ಮೇರಿಗೆ   ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಹೊಗಿ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 2175.00 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ಮೂರು ಮಟಾಕ ಚೀಟಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮೂಲಕ  ತಾಬೆಗೆ ತೆಗದುಕೊಂಡಿದ್ದು  ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸದರ ಸಾರಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  215/2015 ಕಲಂ  78 (3) ಕೆ,ಪಿ ಆಕ್ಟ   ಪ್ರಕಾರ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 216/2015 ಕಲಂ 279.338  L,¦¹ :- ದಿನಾಂಕ  16/09/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ,ಎಮ್ ಕ್ಕೆ   ಠಾಣೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ಬೋನೆರ ಸಾ|| ಗಂಗಾನಗರ ಶಹಾಫುರ   ಇವರು ಠಾಣೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಬಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ  ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ  ದಿನಾಂಕ  16/09/2015 ರಂದು  6.15 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ   ಸುಮಾರಿಗೆ   ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ  ಹಾಗೂ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ  ಮೇರಿಪ್ಪ ಹಾರಗೇರಿ 3 ಜನರು  ಶಹಾಪೂರ - ಸುಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ   ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ  ಕಾರ್ಪೊರಷನ್  ಬ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ   ಮಾತಾನಡುತ್ತಾ ನಿಂತದ್ದಾಗ ಶಹಾಪೂರದ ಬಸವೇಶವರ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದ್ದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿಸಿ ಬಸ್ಸನಂ ಕೆ ಎ 32 ಎಪ್  967  ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನು ಬಸ್ಸು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು  ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದೆ ರೋಡಿನ ಎಡಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ಕ್ಕೆ ಓವರಟೇಕ ಮಡಲು ಹೊಗಿ ಸದರ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ  ಕೆ 33 ಹೆಚ್ 7173 ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ  ಪರಿಣಾಮ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತವಾಗಿ  ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದುನ್ನು  ನೋಡಿ  ನಾವು 3 ಜನರು ಓಡಿ ಹೊಗಿ ನೋಡಲಗಿ  ಮೋಟರ ಸೈಕ್ಲನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಕಾಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೀಮಣ್ಣ ಬೋನರ ವಯ  40 ವರ್ಷ  ಸಾ|| ಗಂಗಾನಗರ ಶಹಪೂರ  ಈತನು ಇದ್ದು  ಆತನಿಗೆ  ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು    ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ  ದೂರ ಸಲ್ಲಿಸದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  216/2015 ಕಲಂ  279.338  ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನುನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!