Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2015Yadgir District Reported Crimes 

PÉÆÃqÉPÀ¯ïè ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2015 PÀ®A 143,142,323,504.506. R/W 149 IPC :-  ¢£ÁAPÀ 29.09.2015 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÀ ¦¹-130 ±ÁAvÀAiÀÄågÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥ï.¹ PÉÆÃlð ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀgÀªÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå:   £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ ¸ÀA:55/2015 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ 156(3) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À®Ä DzÉò¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ £ÀA: 55/2015 £ÉÃzÀÝgÀ ¦ügÁå¢zÁggÁzÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀ:29 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: wÃxÀð vÁ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV ¦ügÁåzÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA 06 §¸À°AUÀªÀÄä£ÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 1 ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ  DgÉÆæ £ÀA6 §¸À°AUÀªÀÄä¼À ¸ÀºÉÆâjAiÀiÁVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 2 §¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 3 ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA 4 CA¨sÀæªÀé gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 ¤AUÀªÀÄä gÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 2 §¸À¥Àà  DgÉÆæ £ÀA 5 ªÀiÁ¼ÀªÀé gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 6 §¸À°AUÀªÀÄä DgÉÆæ £ÀA 1 ¤AUÀªÀÄä DgÉÆæ £ÀA 7,8,9 gÀªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 6 gÀªÀgÀÄ  DgÉÆæ £ÀA 7,8,9, gÀªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ  ¢£ÁAPÀ 13.08.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠤AUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ UÀÄA¥ÁV PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼ÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ  PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ AiÀiÁPÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 6 §¸À°AUÀªÀÄä ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ROR ¥ÀæPÁgÀ M J¸ï £ÀA 15/2012 gÀ°è gÁfAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CA¢zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃªÀÅ gÁfAiÀiÁUÀ®Ä M¦àPÉƽîj £À£ÀßzÀÄ C¨sÀåAvÀgÀ«®è CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ EzÀPÉÌ M¥ÀàzÉ DgÉÆæ £ÀA 7 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CAVAiÀÄ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 8 ZÀAzÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄÄrØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA 9 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA 1 ¤AUÀªÀÄä DgÉÆæ £ÀA 6 §¸À°AUÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ F gÀArªÀÄUÀ¤UÉ ©qÀ¨ÁåqÀj EªÀ£À PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ©qÉÆÃt ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À fêÀ vÀUÉzÀÄ©qÉÆt CAvÁ CA¢zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 2 §¸À¥Àà DgÉÆæ £ÀA 3 ¸ÀgÀ¸Àéw DgÉÆæ £ÀA 4 CA§æªÀé gÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 5 ªÀiÁ¼ÀªÀé¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£ÀUÉ G½¹j CAvÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄ aÃgÁrzÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ ¸ÁQëd£ÀgÀÄ  ¦AiÀiÁð¢ aÃgÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý ºÉÆÃV dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 ¤AUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆAqÉ ¤Ã£ÀÄ EªÀgÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¤£Àß ¥Áæt G½¬ÄvÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß PÀxÉAiÀÄ£ÀÄߪÀÄÄV¹©qÀÄwÛzÉÝ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÉÄʪÉÄïɯÁè UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:55/2015 PÀ®A: 143,142,323,504,506, ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2015 PÀ®A 324,354,504,L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ-29/09/2015 ರಂದು 10-30 ಎ ಎಂ ಕ್ಕೆ ಅಜರ್ಿದಾರಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸನಗೌಡ ಪೌಡಿ ವಯಾ|| 60 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಲಿಂಗಾಯತ ಉ|| ಹೊಲ ಮನಿ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಕಾಳೆಬೆಳಗುಂದಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿದ ಅಜರ್ಿಯನ್ನು ಹಾಜರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಶವೇನಂದರೆ ನಾನು ಹಾಗು ನನ್ನ ಸೊಸಿ ಹೇಮಾವತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ದಿನಾಂಕ 27-09-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5=30 ಪಿ ಎಂ ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ವನೋದ ತಂದೆ ಅಮೀನರೆಡ್ಡಿ ನೀಲಹಳ್ಳಿ ರವರು ಇತನು ಬಂದು ಏ ಬೋಸಡಿ  ರಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಿ  ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಹಾಗು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಾ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೆಟವಲು ಬಂದಾಗ ಆಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದಾಗ ಆಗ ವಿನೋದ ಇತನು ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ ನನಗೆ ಎಡಗಾಲು ಪಿಕ್ಕೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಿದ್ದು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಸೊಸಿ ಹೇಮಾವತಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸಹ ಬೋಸಡಿ ರಂಡಿ ಅಂತಾ ಬೈಯ್ದನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದನು ಆಗ ನಾವು ಚಿರಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೊಸಿ ರಾಧ ಹಾಗು ಗೌಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೀಮಪ್ಪ ಬೇಡರ ಇವರು ಬಂದು ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು ನಂತರ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಡವಾಗಿ ಇಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ನನಗೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೈದಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾನೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ 131/2015 ಕಲಂ 504 324 354 ಐ ಪಿ ಸಿ ನೇದ್ದೆರಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 285/2015 PÀ®A 147,498(J),323,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 .L,¦,¹ :- ¢£ÁAPÀ: 29/09/2015 gÀAzÀÄ 01:50 ¦ JªÀiï PÉÌ ²æêÀÄw d¯Á®© UÀAqÀ ºÁªÉÄÃzÀ ¥Á±Á ¸ÀVæ ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð, eÁ|| ªÀÄĹèA, G|| ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á|| D¸ÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ FUÉ 09 wAUÀ¼À »AzÉ d£ÀªÀj wAUÀ¼À°è D¸ÀgÀ ªÉƺÀ¯ÁèzÀ ºÁªÉÄÃzÀ ¥Á±Á vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ¸ÀVæ EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ®UÀߪÀÅ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ «Ä£Àd ¥ÀAPÀë£À ºÁ®£À°è d£ÉªÀj 12 £Éà vÁjÃT£ÀAzÀÄ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ®UÀß DzÀ £ÀAvÀgÀ 2-3 wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ZÉ£ÁßV ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV EgÀĪÀÅ¢®è. CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. ¤Ã£ÀÄ §gÀĪÁV ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÀt vÀA¢gÀĪÀÅ¢®è, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝ®èzÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝgÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ¨ÁªÀA¢gÀgÁzÀ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ, AiÀÄƸÀÆ¥À vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃUÉt gÉñÀä UÀAqÀ R°ÃA EªÀgÀÄ PÀÆqÀ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÆøÀr, gÀAr ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ ¤ªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ®UÀßzÀ°è n.«, ¦æÃqÀÓ PÉÆr¹®è ¤Ã£ÀÄ §gÀĪÁUÀ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ¤Ã£ÀÄ CªÉ®è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ ªÀiÁvÀæ £ÁªÀÅ ZÉ£ÁßV ElÄÖPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. ¤Ã£ÀÄ FUÁ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ £À£ÀUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý gÀAeÁ£À ºÀ§â DzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è £À£ÀUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆlÖgÀÄ. £À£ÀUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 20 ¢ªÀ¸À ZÉ£ÁßV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, §qÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀÝ£ÀÄß ¸À»¸À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 12/07/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04:00 ¦.JªÀiï PÉÌ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ EvÀ¤UÉ PÀgɬĹ DvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä vÀAiÀiÁgÁzÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ ºÁªÉÄÃzÀ, ¨ÁªÀ£ÀªÁgÁzÀ ¸À°ÃA, AiÀÄƸÀÄ¥sÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉñÁä £Á¢¤AiÀiÁzÀ ±ÁAiÀiÁeÁ UÀAqÀ EªÀiÁæ£À EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr £À£Àß CtÚ£À JzÀÄgÀ°è £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV, zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¹ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆqÀ®Ä «¼ÀA§ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.285/2015 PÀ®A,147,498(J),323,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 .L,¦,¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁSÁÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2015 PÀ®A. 32 & 34 PÉ.E DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 29/09/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÄAqÀgÀV UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV WÉÃgÁªÀ ºÁQ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DgÉÆæüvÀ£À  CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄzsÀåzÀ  N®Ø lªÀj£À ºÉ¸Àj£À «¹Ì 180 Ml  C¼ÀvÉAiÀÄ 20 (¥Àæ±ÉÃgï ²°Ø ¥ÉÃ¥ÀgÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß) MAzÀgÀ ¨É¯É C.Q 58.80/- gÀÆ EzÀÄÝ MlÄÖ gÀÆ 1176/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 6 ©AiÀÄgÀ ¨Ál° MAzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 105/gÀÄ MlÄÖ 630/gÀÆ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1806/gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄzsÀå d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä  oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 29/09/2015 gÀAzÀÄ 4-45 ¦.JA PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ  E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆ£ÀUÉgÁ UÁæªÀÄzÀ°è zÁ½ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ  2570/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ,  DgÉÆævÀjAzÀ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 283/2015 PÀ®A, 454,457,380 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 29/09/2015 gÀAzÀÄ 11:30 J.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzÀ PÀjêÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ «ÄAiÀiÁ£ï ªÀ|| 30 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄĹèA G|| mÁæPÀÖgï ªÉÄPÁå¤Pï ¸Á|| °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ|| CfÃd PÁ¯ÉÆä AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ vÀªÀÄä°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ CfÃd PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ±ÀªÀıÉÆ¢ÝÃ£ï ¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ.
»ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 24-09-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀªÀÄmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄ£É Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ §QæÃzÀ ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ: 27-09-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ AiÀiÁzÀVjUÉ §gÀ®Ä ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ±ÀªÀĸÀÄ¢ÝÃ£ï ¸ÁºÉçgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãïªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤ÃªÀÅ ¨ÁrUÉ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä QðPÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ vÉgÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃUÀ£É §¤ßj CAvÁ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ DUÀ £ÁªÀÅ UÁ§jUÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¢£ÁAPÀ: 27-09-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVj £ÀªÀÄä ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¨Éqï gÀƪÀiï ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw gÀĻãÁ ¨ÉÃUÀA E§âgÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁVzÀÄÝ ¨ÉqÀgÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®ªÀiÁj£À M¼ÀUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÁªÀÅ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,40,000/- 2] §AUÁgÀzÀ 3 UÁæA. 2 GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ C.Q|| 7500/- 3] ªÀĺÉÃAzÀæ ¯ÉÆÃUÉÆ ¹Ã® EgÀĪÀ 10 UÁæA ¨É½îAiÀÄ ¥ÀzÀPÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÉÆÃr AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.
PÁgÀt zÀAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ£ÉÆÃr 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,40,000/- 2] §AUÁgÀzÀ 3 UÁæA. 2 GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ C.Q|| 7500/- 3] ªÀĺÉÃAzÀæ ¯ÉÆÃUÉÆ ¹Ã® EgÀĪÀ 10 UÁæA ¨É½îAiÀÄ ¥ÀzÀPÀ »ÃUÉ MlÄÖ 1,48,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 24-09-2015 gÀAzÀÄ 7 ¦.JªÀiï ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27-09-2015 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï zÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä vÀªÀÄä PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ «£ÀAw. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀªÀiÁr vÀqÀªÁV EAzÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 283/2015 PÀ®A 454,457,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
 
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 284/2015 PÀ®A, 454,457,380 L.¦.¹ :-                      ¢£ÁAPÀ 29/09/2015 gÀAzÀÄ 12:45 ¦..JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÉÃR EAwAiÀiÁeï ¨sÁµÀ vÀAzÉ J¸ï.CPÀÛgï ¨sÁµÀ ªÀ|| 37 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄĹèA G|| J¯ï.L.¹ KeÉAl ¸Á|| CfÃd PÁ¯ÉÆä AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ vÀªÀÄä°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ CfÃd PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ±ÀªÀıÉÆ¢ÝÃ£ï ¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÉÛãÉ.
»ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 24-09-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄ£É Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ §QæÃzÀ ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV UÀÄAvÀPÀ¯ïUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ: 27-09-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ±ÀªÀĸÀÄ¢ÝÃ£ï ¸ÁºÉçgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãïªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤ÃªÀÅ ¨ÁrUÉ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁQ®Ä QðPÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä ¸Àé®à vÉgÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃUÀ£É §¤ßj CAvÁ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ DUÀ £ÁªÀÅ UÁ§jUÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¢£ÁAPÀ: 27-09-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVj £ÀªÀÄä ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¨Éqï gÀƪÀiï ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀĺɧƩ E§âgÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁVzÀÄÝ ¨ÉqÀgÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®ªÀiÁj£À M¼ÀUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÁªÀÅ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 50,000/- 2] §AUÁgÀzÀ Q« ºÉƯÉUÀ¼ÀÄ 10 UÁæA. C.Q|| 25,000/- 3] §AUÁgÀzÀ ¸ÀtÚ Q« ºÉƯÉUÀ¼ÀÄ 5 UÁæA. C.Q|| 12,500/- 4] §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀgÀUÀ¼ÀÄ 30 UÁæA. C.Q|| 75,000/- 5] MAzÀÄ mÉÊl£ï PÀA¥À¤AiÀÄ PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ C.Q|| 2500/- »ÃUÉ MlÄÖ 45 UÁæA. §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ C.Q|| 1,15,000/- ºÁUÀÆ 50,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÉÆÃr AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.
PÁgÀt zÀAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ£ÉÆÃr 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 50,000/- 2] §AUÁgÀzÀ Q« ºÉƯÉUÀ¼ÀÄ 10 UÁæA. C.Q|| 25,000/- 3] §AUÁgÀzÀ ¸ÀtÚ Q« ºÉƯÉUÀ¼ÀÄ 5 UÁæA. C.Q|| 12,500/- 4] §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀgÀUÀ¼ÀÄ 30 UÁæA. C.Q|| 75,000/- 5] MAzÀÄ mÉÊl£ï PÀA¥À¤AiÀÄ PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ C.Q|| 2500/- »ÃUÉ MlÄÖ 45 UÁæA. §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ C.Q|| 1,15,000/- ºÁUÀÆ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 1,65,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 24-09-2015 gÀAzÀÄ 1 ¦.JªÀiï ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27-09-2015 gÀAzÀÄ 3 ¦.JªÀiï zÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä vÀªÀÄä PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ «£ÀAw. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀªÀiÁr vÀqÀªÁV EAzÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 284/2015 PÀ®A 454,457,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 230/2015 PÀ®A 96 PÉ ¦ AiÀiÁåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 29/09/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-30 J.JA PÉÌ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ¦AiÀiÁ𢠲æÃPÁ¼À¥Àà JA §rUÉÃgÀ ¦J¸ïL(C«) ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/09/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ ¦¹ 197 GªÀiÁPÁAvÀ gÀªÀgÀgÉÆA¢UÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀÄqÀØ ªÀiÁ¤ðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ RªÁ¸À¥ÀÆgÀ KjAiÀiÁzÀ°è E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀvÀÛ®°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀj§âgÀÆ ¥À¯ÁAiÀÄ£À UÉÊAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ £ÁªÀÅ CªÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ CªÀj§âjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥Àæ vÀ¥Àæ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ C«j§âjUÉ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä £ÉÊdªÁzÀ ºÉøÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÀAvÉ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ CªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÉøÀgÀÄ ºÉýzÀÄÝ 1) UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ|| 21 ªÀµÀð G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| ®A¨Át ¸Á|| mÉÆÃPÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ 2) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¨Á§Ä ZÀªÁít ªÀAiÀÄ|| 20 ªÀµÀð G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| ®A¨Át ¸Á|| mÉÆÃPÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ. ¤ÃªÀÅ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E°è KPÉ §A¢¢Ýj CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ GvÀÛgÀ §gÀ°°,è DUÀ £ÀAgÀvÀ CªÀj§âgÀ£ÀÄß ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀj§âgÀ PÉÊAiÀÄ°è vÀ¯Á MAzÉÆAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ½AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄ oÁuÉUÉ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀ ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. CAvÀ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 230/2015 PÀ®A 96 Pɦ AiÀiÁåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ   ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!