Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2015

Yadgir District Reported Crimes±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2015 PÀ®A 279,337,338 ಐಪಿಸಿ :- ದಿನಾಂಕ:02/09/2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 19.30 ಶಹಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ  ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಸಿ-424 ರವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳುದಾರರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಗಾಯಾಳು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರಿ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಪಡಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ|| ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರ ಶಹಾಪೂರ ಿವರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:02/09/2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲದ  ಸುಮಾರಿಗೆ ನಗರದ ಸಿ.ಬಿ ಕಮಾನ್ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಿ. ಗುಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋ.ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32 ವಿ-3526 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಾಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೋ.ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 21.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ನಂ.202/2015 ಕಲಂ.279,337,338 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2015 PÀ®A: 454,380 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 02/08/2015 gÀAzÀÄ  5 ¦JAPÉÌ  ¦gÁ墠  oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 01/09/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JA¢£ÀAvÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛ ºÉÆ®PÉÌ ¸ÀzÉ vÉUÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ  ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®¢AzÀ  ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ PÁt¸À°¯Áè  D®ªÀiÁj vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Áè ¦°èAiÀiÁVzÀÄÝ, ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀªÀÄäzÀÄ MAzÀÄ læAPÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ  M¼ÀUÉ EnÖzÀÝ 1) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉl 12,000/- gÀÆ, 2) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ CA.Q.12,000/-gÀÆ, 3) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ fÃgÁªÀÄt CA.Q.12,000, 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQÃAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ¹ªÀiï £ÀA. 8861287095 C.Q.1000/-gÀÆ. 5) MAzÀÄ ¸É¯ÁÌ£ï PÀA¥À¤ ªÉÆèÉÊ¯ï ¹ªÀiï £ÀA. 7760682684 EzÀÄÝ C.Q.1000/-gÀÆ MlÄÖ 38000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ PÁt¸À°¯Áè. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À §¼ÀPÀ vÉgÉ¢zÀÄÝ  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ §¼ÀPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ vÀUÀqÀ vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÉÄîÌAqÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 01/09/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è dgÀÄVzÀÄÝ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ  ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2015 PÀ®A. 454, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
  
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2015 PÀ®A: 279, 338 L¦¹  :- ¢£ÁAPÀ 02/09/2015 gÀAzÀÄ 3.00 ¦.JªÀiï PÉÌ CfðzÁgÀ£ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ VgÀt ¸Á|| PÁqÀAUÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 31/08/2015 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¥À®è« ªÀAiÀiÁ|| 8 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÀAqÀ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÀæ±Àgï fÃ¥À £ÀA PÉJ 36 JªÀiï 2256 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ £ÀgÀ¼ÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¨sÁjà gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ vÀPÀët D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀÄ®§UÁðzÀ AiÀÄÄ£ÉÊmÉqï D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁݼÉ.£Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁV EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ 36 JªÀiï 2256 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÉãÀĹAUÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2015 PÀ®A 279,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÉÆqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2015 PÀ®A:78 (111) PÉ ¦ DPÀÖ & 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:02.09.2015 gÀAzÀÄ 15.35 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÁªÀÅ ¥ÀÆgÉʹzÀ C¸À® ªÀÄlPÁ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤AzÀ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ,  PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀPÀgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §£ÀzÉÆrØ PÁæ¸ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV 1 gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÉÆøÀ ªÀiÁr PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀÆîwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀjUÉ oÁuÉUÉ PÀgɬĹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ¢zÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÁ®PÉÌ ºÁdjzÀÄÝ zÁ½UÉ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ w½¹ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ fæ£À°è ºÉÆgÀlÄ ¨sÁwäà §AzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÀÝ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ dªÀºÀgÀ¯Á® vÀAzÉ UÉÆêÀgÀZÀAzÀ eÉÊ£ï ªÀAiÀÄ:64, G:¨sÀÆA¢ PÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ eÁ:eÉÊ£ï, ¸Á: zÀÄAzÁqÀ vÁ:®ÆtÂ, f:eÉÆÃzsÀ¥ÀÆgÀ, gÁdå: gÁd¸ÁÜ£À ºÁ:ªÀ: PÀPÉÌÃgÁ FvÀ¤UÉ »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 1 ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï, 1 ªÀÄlPÁ aÃn, 525/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ dªÀºÀgÀ¯Á® vÀAzÉ UÉÆêÀgÀZÀAzÀ eÉÊ£ï ªÀAiÀÄ:63, G:¨sÀÆA¢ PÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ eÁ:eÉÊ£ï, ¸Á: zÀÄAzÁqÀ vÁ:®ÆtÂ, f:eÉÆÃzsÀ¥ÀÆgÀ, gÁdå: gÁd¸ÁÜ£À ºÁ:ªÀ: PÀPÉÌÃgÁ ºÁUÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¥ÀÆgÉʹzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀÄUÉ F eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄî®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:52/2015 PÀ®A:78(111) PÉ.¦ DPïÖ ¸ÀAUÀqÀ 420 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2015 PÀ®A 279 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 02/09/15 gÀAzÀÄ 10-30 ¦JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01/09/2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÀ®§ÄgÀÄVUÉ vÀªÀÄä §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-33 JªÀiï- 3865 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀ¼À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃV MªÉÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀmï ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÀÄ PÀ®ÄèUÀ½UÉ ºÁUÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÁV ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀ dRA DVgÀÄvÀÛzÉ  CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA 65/2015 PÀ®A 279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2015 PÀ®A 279 304[J] L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ 03/09/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಖಜ್ಜೆರ ಸಾ|| ತಡಿಬಿಡಿ ಇವರು ಹಾಜರಾಗಿ ದಸ್ತೂರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 03/09/2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-30 ,ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಭಾಲಪ್ಪ ಖಜ್ಜೆರ ವಯ|| 50 ವರ್ಷ ಈತನು ಸಂಡಾಸಗೆಂದು ಹತ್ತಿಗೂಡುರ -ಸೂರಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪೆರ್ಟೋಲ ಬಂಕ ದಾಟಿ ಹಳ್ಳದ ಬ್ರೀಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಹಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ ಹೆಚ್ ಆರ್ -38 ಕ್ಯೂ- 1480 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ರಾಜುಖಾನ ತಂದೆ ಮಾಸುಮಖಾನ ಈತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂಧ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಟ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಫಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಲಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮ್ರತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕ್ಐಕೊಳ್ಳಬೆಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 204/2015 ಕಲಂ 279.304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!