Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2015Yadgir District Reported Crimes 

 UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2015 PÀ®A 279,337,338L¦.¹ ss¸ÀAUÀqÀ 187 LJªÀiï.« DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ. 20.09.2015 gÀAzÀÄ 6.15 ¦.JªÀiï.PÉÌ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï  ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæ UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr  gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛgÁªÀ WÁmÉ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, eÁ|| PÀëwæAiÀÄ G|| PÀÆ° PÉ®¸ÀÀ ¸Á|| ¯ÉÊ£ïªÁqÁ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃl (vÉ®AUÁt gÁdå) EªÀgÀ ¦üAiÀiÁ¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,¢£ÁAPÀ 20/09/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-30 UÀAmÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃmï ¢AzÀ  UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïUÉ £À£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. AP 13 F 4023 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ¨ÉÊPÀ£Àß  £Á£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ £À£Àß aPÀÌ ªÀiÁªÀ £À£Àß ¨ÉÊPÀzÀ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ  UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï- £ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV PÉñÁégÀ zÁn  UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï 03 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÁUÀ WÁlzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀiÁªÀ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. £À£ÀUÉ §® ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®PÉÊ £ÀqÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À ²jVj EªÀjUÉ §® ªÉƼÀPÁ®Ä »rzÀÄ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¨ÉÊPï £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV KA 33 S 1579 CAvÁ EzÀÄÝ ¨ÉÊPÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß ¨ÉÊPï C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ®PÀëöätgÁªÀ vÀAzÉ Q±À£ïgÁªÀ ZË¢æ ªÀÄvÀÄÛ  ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁdgÁªÀÄ ²jVj EªÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è £ÀªÀÄä£ÀÄß E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.
      PÁgÀt ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA  KA 33 S 1579  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è, JzÀÄjUÉ §AzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ »A¢AiÀÄ°è ºÉýzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è C£ÀĪÁ¢¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝ£ÀÄß  ¢£ÁAPÀ: 20-09-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 6.15 PÉÌ  oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÁÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ ¤AUÀ¥Àà ºÉZï.¹-90 UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.129/2015 PÀ®A 279,337,338L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2015 PÀ®A. 498 (J) 323, 324, 504, 506, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ ¢£ÁAPÀ: 14/07/2015 gÀAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ  §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦ügÁå¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, F MAzÀÄ ªÀDgÀzÀ »AzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛV EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2015 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- 20/09/2015 gÀAzÀÄ 15.20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆðºÁ¼À zÉÆqÀØ vÁAqÁzÀ ¸ÉêÁ¯Á® UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï.¹-14, 92 ¦¹-293, 364, 307, 386, 265 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 9 d£ÀjUÉ »r¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ Rt¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 6720=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹áÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2015 PÀ®A. 143, 147, 148, 353, 332, 333, 308,  109 ¸ÀA. 149 L¦¹ :- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ: 20/09/2015 gÀAzÀÄ PÉƽºÁ¼À zÉÆqÀØ vÁAqÁzÀ ¸ÉêÁ¯Á UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁmï DqÀÄwÛzÀÝ 9 d£ÀjUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÉƽºÁ¼À zÉÆqÀØ vÁAqÁzÀ ªÉÆÃw¯Á® ZÀªÁít C£ÀÄߪÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÀqÀ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ°è AiÀiÁPÉà E¹àÃmï gÉÃqï ªÀiÁr¢Ýj CªÀgÀ£ÀÄß E¯Éè ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ E¯Áè CAzÀgÉ ¤ªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀĪÀAvÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ dÆeÁmï DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆqÁ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹zÀªÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 278/2015 PÀ®A 78(3) PÉ ¦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ:- 19/09/2015 gÀAzÀÄ 07:00 ¦ JªÀiï PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/09/2015 gÀAzÀÄ 05:00 ¦ JªÀiï PÉÌ rVæ PÁ¯ÉÃdÄ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸ÀÄUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ°è£ÁxÀ ¥ÉưøÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ, 24, eÁ, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á, eÉêÀVð EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CjPÉÃj ªÀAiÀÄ, 35 ªÀµÀð, eÁ, ºÀjd£À, ¸Á, ºÀwÛPÀÄtÂ, 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ, 33 ªÀµÀð. eÁ, ªÀÄĹèA, G,qÉæöʪÀgÀ, ¸Á, zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦.L r.¹.© «gÉñÀ PÀgÀr UÀÄqÀØ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 368 ªÀÄvÀÄÛ J¦¹ 157 ¸ÀzÁݪÀÄ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ªÀÄmÁÌPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8400/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ ªÀÄvÉÛ «ZÁj¸À¯ÁV £À£Àß UɼÉAiÀÄ «gÉñÀ eÉêÀVð FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ E°èUÉ ªÀÄmÁÌ £ÀA §gÉAiÀÄ®Ä PÀ½¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ  C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/09/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É½îUÉÎ 11:00 J JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 278/2015 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 279/2015 PÀ®A 498 (J), 323,504,506 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 20/09/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ  7:30 ¦ JªÀiï PÉÌ  ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¦æAiÀÄzÀjê¤ UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ ªÀAiÀiÁ, 28 ªÀµÀð, eÁ, Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á, £ÀdgÁvÀ PÁ¯ÉÆä AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÀAzÀPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UÀÄAd®¥Àà EªÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. £À£ÀUÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ®UÀß DzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÀµÀð £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÆåãÀåªÁV EzÀÝ£ÀÄ. FUÀ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£À¹PÀªÁV, zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀdgÁvÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ DUÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ CAf¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀjUÀÆ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀ°PÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CzÀPÀÆÌ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä vÁ¼Éä¬ÄAzÀ EzÉݪÀÅ. ¢£ÁAPÀ 19/09/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 ¦ JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ £À£Àß UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É £À£ÀUÉ ¨ÉÆøÀr ¤Ã£ÀÄ E°è AiÀiÁPÉ E¢AiÀiÁ £À£Àß eÉÆvÉ £ÀqÉ CAvÁ £À£Àß PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ MAzÀÄ KlÄ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ n.PÉ.eÁ£ï vÁ¬Ä ¸Ë¨sÁUÀå EªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ EzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ CªÀjUÀÆ PÀÆqÀ ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ CqÀØ §AzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁQ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ eÁrù £ÀÆQ PÉÆlÖ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÀÆ PÀÆqÀ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CµÀÖgÀ°èAiÉÄà £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀĪÀgÁzÀ 1) ¸ÁªÀÄĪÉïï vÀAzÉ ¸Á¯ÉÆêÀÄ£ï ¤ªÀÈvÀÛ J J¸ï L ªÀÄvÀÄÛ 2) eÉêÀÄì vÀAzÉ eÁ£À¥Àà EªÀgÀÄ E§âgÀÆ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ E®è¢zÀÝgÉ £À£Àß UÀAqÀ £À£ÀUÉ E£ÀÆß ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV, zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ «ZÁj¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ£À  ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 279/2015 PÀ®A 498 (J), 323,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 181/2015 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPÀÖ 1957 :- ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೇ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಗಂಗಾಧರ ಬಿ.ಎಮ್ ಫಿ.ಐ ಶೊರಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 20/09/2015 ರಂದು 03:45 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ತಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರ್ ನಂ: ಕೆ.ಎ-28 ಬಿ-5363  ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಹೇಮನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾನದಿ ತೀರದಿಂದ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಧನತುಂಬದೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪರನಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 7500/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಅಂದಾಜು 10 ಘನ ಮೀಟರ್  ಕಿಮ್ಮತಿನ ಮರಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!