Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2015

Yadgir District Reported Crimes 


 UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2015 PÀ®A, 427, 447 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 24/08/2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É½UÉÎ EAzÀ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÄÝ ºÉÆ®PÉÌ ªÉÆÃmÁgï ZÁ®Ä EgÀÄvÀÛzÉ.  ¦gÁå¢AiÀÄÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ PÉÆAPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¤Ãj£À PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgï ºÀwÛgÀ PÁAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwzÀÝ£ÀÄ.  £ÀAvÀgÀ  £ÀªÀÄä ºÉÆîªÀ£ÀÄß °ÃfUÉ ºÁQPÉÆAqÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ £ÁAiÀÄ̯ï EvÀ£ÀÄ gÁwæ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä 9-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ PÉÆAPÀ¯ï £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ PÉ£Á® zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹zÀ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀ C.Q. 12,000/- ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉ£Á¯ï ¤Ãj£À°è J¸ÉzÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁrzÀ  §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 217/2015 PÀ®A 366(J) .506.354 L,¦¹  8 ¥ÉÆÃPÉÆìà CPÀÖ  3(Xi) J.¸ï.¹.J¸ï.n DPÀÖ  1989 :- ದಿನಾಂಕ  17/09/2015 ರಂದು 17.00 ಗಂಟೆಗೆ   ಶ್ರೀಮತಿ  ಲಕ್ಮಿ ಗಂಡ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಸಾ|| ಟಿ ವಡಗೇರಾ   ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ  ಇವರು  ಠಾಣೆಗೆ  ಹಾಜರಾಗಿ  ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಯನ್ನು ಸಿಕ್ವರಸಿದ್ದು ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ  17/09/2015 ರಂದು  14.30 ಕ್ರಷರ್ ನಂ ಕೆ  33 ಎಮ್  4180 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಮಗಳಾದ ಶಾಂತಮ್ಮ   ಇವಳಿಗೆ   ತನ್ನ ಜೀಪನಲ್ಲಿ  ಕೊಡಿಸಿಕೊಂಡು  ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುರಳ ನೀಡುತ್ತಾ  ಮಾನಭಂಗ  ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಸಿದ್ದು  ಹಾಗೂ ಜೀವ ದ ಭಯ ಹಾಕಿದ್ದು  ಅಂತಾ ದಲಿತ  ಹುಡಗಿಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕ್ರಷರ್ ಚಾಲಕನ ವಿರದ್ದು ಕಾನುನೂ ಕ್ರಮ ಜರಗಿಸಬೆಕುಂತಾ ಆದಾರ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  217/2015 ಕಲಂ  366(ಎ)  354.506.ಐ,ಪಿಸಿ , 8 ಪೋಕ್ಸೋ ಮತ್ತು 3(xI) ಎಸ್,ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ  ಆಕ್ಟ  1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ  ಗುನ್ನೆ ದಾಕಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು             ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!