Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2015

Yadgir District Reported Crimes
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2015 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 06/09/2015 gÀAzÀÄ PÀȵÁÚ d£ÁäµÀ×«Ä ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁzÀªÀ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ ²æÃPÀȵÀÚ £À ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ  ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄvÀÄÛ d£ÁäµÀ×«Ä ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀ ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ F ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ «£Á PÁgÀt vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, d£ÁäµÀ׫ÄUÉ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¥Àj¹Üw ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14/09/2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ wªÀiÁä¥ÀÆgÀ KjAiÀiÁzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀå £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ UËj UÀuÉñÀ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀGAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀ CAUÀªÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ®A:107 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 218/2015 PÀ®A. 302, ¸ÀA/34 L.¦.¹ :- ªÀÄÈvÀ £ÁUÀAiÀÄå vÀAzÉ ®ZÀªÀÄAiÀÄå PÀ¯Á® ºÁUÀÆ DgÉÆæ ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå PÀ¯Á® CtÚvÀªÀÄäQ EzÀÄÝ , ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ  ªÀÄzsÀå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV vÀPÀgÁgÀÄ DV ªÉʵÀªÀÄå ¨É¼É¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:  14/09/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 J.JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ MtUÀ°PÉÌ ºÁQzÁÝUÀ DgÉÆæ ±ÀgÀtAiÀÄå FvÀ£ÀÄ JwÛ£À §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ MAzÀÄ JvÀÄÛ ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉAr ºÁQzÀÝjAzÀ £ÁUÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ £ÉÆÃr K ±ÀgÀtAiÀÄå ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ¬Ä ºÁQ¢Ýä ¨ÁdÄ PÀqɬÄAzÀ JwÛ£À §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ CzÉà «µÀAiÀĪÁV PÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrüzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢ü zÉëAzÀgÀ¥Àà FxÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ²ªÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÆrvÁÛgÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀ¨ÁåqÀ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÉ CAvÁ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ ºÉý vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆr¹PÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ªÀļÉà §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢ü zÉëAzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£É ¸ÀÆgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAV ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £ÁUÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå PÀ¯Á® 2] ®ZÀªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå PÀ¯Á® 3] gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå PÀ¯Á® 3] ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå PÀ¯Á® ¸Á: J®ègÀÆ ¨ÉƪÀıÉlÖºÀ½î EªÀgÉîègÀÆ  PÀÆr CªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ »A¢£À ºÀ¼Éà ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ 4 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦gÁå¢ü £ÉÆÃr ªÀiÁ½UÉ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÁUÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ AiÀÄAPÀªÀÄä¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ²ªÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ CªÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÁUÀ gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ºÀjvÀªÁzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ £ÁUÀAiÀÄå ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ ºÁUÀÆ §® PÀÄwÛVUÉ §® UÀ®èPÉÌ eÉÆÃgÁV ZÀÄaÑ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £ÁUÀAiÀÄå PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ MzÁÝr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦gÁå¢ü ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  218/2015 PÀ®A: 302, ¸ÀA/  34 L.¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 


PÉÆqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2015 PÀ®A 341,324,504,506, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 14.09.2015 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ¦qÀØ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ zÀ¼ÀgÀ ªÀ:50 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á: PÀPÉÌÃgÁ EªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀj¹zÀ CfðAiÉÆAzÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ  CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ £ÁªÀÅ CAiÀÄå¥Àà, ªÀÄÄzÉ¥Àà ,£Á£ÀÄ, ¹zÀÝ¥Àà §¸À¥Àà, ºÀtªÀÄAvÀ CAvÁ 6 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ £ÀªÉÄäîègÀzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ºÉArgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ EzÀÄÝ  £ÁªÀÅ 6 d£ÀjUÉ MAzÀÄ »A§®zÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ E£ÉÆßAzÀÄ »A§®zÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ EªÀÅ C®èzÉ E£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ Rj¢¹zÀݪÀÅ EzÀÄÝ £ÀªÀÄä¥Àà£ÀÄ  wÃjPÉƼÀÄîªÀ PÁ®PÉÌ £À£ÀUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä¥Àà£ÀÄ  ªÀiÁrzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß wÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÉEzÀÄÝ  CzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀÄÝ EzÀÄÝ £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ gÀªÀgÀÄ F eÁUÉAiÀÄÄ vÀªÀÄUÉ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ F eÁUÀ £À£ÀßzÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁPÀ ªÀiË£ÉñÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆmÉÖ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV zÀÄrAiÀÄ®Ä ¥ÀÄ£ÀBPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ±À¤ªÁgÀ ¢ªÀ¸À ¥ÀÄ£ÀB¢AzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÉÛ £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14.09.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÀnAUÀ ªÀiÁr¹PÉƼÀî¯ÉAzÀÄ £ÀªÀÄä zÉÆrجÄAzÀ PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ°äQ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ  £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ zÀ¼ÀgÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ zÀ¼ÀgÀ ºÁUÀÆ £À£Àß vÀªÀÄä ¹zÀÝ¥Àà£À  ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀªÀgÉ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ EªÀvÀÄÛ ©qÀĪÀ¢®è ¤£Àß  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÉAiÀÄ £ÀªÀÄUÉ  ©qÀÄ CAzÀgÉ ©qÀÄwÛ®è ¤£ÀUÉ EªÀvÀÄÛ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀªÀgÉ CªÀgÀ°èAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ ElÖAV J¼ÉîAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÁV £À£Àß JqÀV«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀºÀwÛzÀÄÝ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁdÄ«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß »AzÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ DªÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ¸Á¬Äw¤ ©qÀæ¥ÉÆà CAvÁ PÀÆVzÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ £À£Àß vÉPÉÌUÉ ©zÀÄÝ ºÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛzÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ zÀ¼ÀgÀ ¸Á:»gÉúÀ¼Àî PÀPÉÌÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà aAZÉÆÃr ¸Á: PÀPÉÌÃgÁ EªÀj§âgÀÄ £ÉÆÃr §AzÀÄ ©r¹zÀÄÝ EªÀgÀÄ ©r¸À¢zÀÝgÉ £À£ÀUÉ £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ E£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÄ ªÀÄUÀ£É ¦qÁå EªÀvÀÄÛ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°è G¼À¢¢ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¹PÀÌgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁgÀ ªÀiÁr FUÀ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 54/15 PÀ®A 341,324,504,506, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!